Hot answers tagged

11

Leviticus 19:32 מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם, וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man The Talmud (Kiddushin 32b) understands this to refer (in addition to the elderly) to any Torah scholar, and so it is codified in Shulchan Arukh (YD 244:1) that one must stand to honor a Torah scholar who ...


7

The Yerushalmi (Nazir 9:3) records that the standard way of burying people is with their legs extended and their hands over their hearts. Elsewhere (Kilayim 9:3) it records how R Yirmeya asked to be laid on his side, as if ready to awake and greet the Mashiach, in his grave. The Bavli (BB 74a) describes how the Jews who died while wandering the desert for 40 ...


4

The Shulchan Aruch doesn't say so, but see Rabbi Eliezer Melamed who says that it is preferable to stand, because the rest are considered "partners" with the chazzan in prayer. However, it is not obligatory. He relies on the Mishnah Berura (124, 20) who says that the tzibbur, by listening and lechaven, are semi-praying as well. And he also says this is an ...


3

It would seem that the Kitzur Shulchan Aruch (d. 1886) is quoting theBe'er Heitev in Siman 170 סימן קע - דברי מוסר שינהג אדם בסעדה who says: באר היטב (טז) עמהם. אפי' בסעודת מצוה. מט''מ: (עי' בס' אליהו רבה שמביא בשם של''ה כמה דיני מוסר בסעודה וכתב בשם רוקח: דרך ארץ לא יאכל אדם מעומד ולא ישתה מעומד ולא יקנח הקערה כו' ולא יעמוד מיד אחר הסעודה ולכל מין מאכל ...


3

The source for this is the Masechet Derech Eretz; one of the minor tractates (4:1): מי שהוא תלמיד חכם, לא יאכל מעומד, ולא ישתה מעומד, ולא יקנח את הקערה, ולא ילקק באצבעותיו, ולא יגהק בפני חבירו, מיעוט שיחה, מיעוט שחוק, מיעוט שינה, מיעוט תענוג, מיעוט הן הן, מיעוט לאו לאו It gives a list of personal habits that Torah scholars should adopt including not ...


3

You may need to get a better sense of the evolvement of what we currently call "Tachanun" and what Nefilat Apai'im refers to, as they are not the same thing. I'm excerpting various ideas from several articles that were compiled into a single Beurei Hatefilah newsletter. Since this is in PDF. I may have trouble copying and pasting some sections, so I'll ...


3

The ArtScroll RCA siddur (Kol Yaakov) is more clear about it (page 132), specifically saying to keep your head down until יבשו רגע (the end of that paragraph). The ArtScroll Chinuch siddur (Chaim Shlomo) also has the "text on this page" instruction, but there, only the ויאמר דוד paragraph is there. [Yes, i know it's actually a sentence and a paragraph. I ...


3

Qitzur Shulhhan Arukh, Yalqut Yosef (Yoreh De'ah 242-244:12) states (my translation): היושב באוטובוס ונכנס תלמיד חכם או זקן, והגיע סמוך אליו, תוך ד' אמותיו (כשני מטר) והוצרך לעמוד בפניו כפי הדין, והחכם או הזקן נשארו עומדים תוך ד' אמותיו, מאחר ואין מקום פנוי באוטובוס, צריך לתת לו את מקומו לשבת One seated in a bus into which a Talmid Hakham or elderly ...


3

Rav Yosef Ber Soloveitchik (hereafter, “the Rav”) would sit for Ashrei, as implied by the Rambam מהל' תפילה פ"ט ה"ח. The Rav explained that by sitting together the group establishes itself as a congregation. -"השראה לה': תפילת לליל שבת לפי נוסח הגרי"ד סולובייצ'יק" - Edited and commentary by Micha Berger , page 1 fn. 1 (alt. link ...


3

See this review of the Sidur of Rav J. B. Soloveitchik . It was his practice to stand with his feet together through the entire repetition of the Amida. In the Rosh Hashono Machzor “Mesoras Harav” , the section on his hanhagos explains that the Rambam in Hilchos Tefiloh 8 (4) refers to the repetition as “the prayer of the congregation” which means ...


3

The Jewish Press of the week of January 9, 2016, brings a small piece by Rabbi Soleveitchik saying the tzibbur stands when the chassan and kallah walk down the aisle to honor the parents that are bringing their children to do the mitzvah of kiddushin. I think he also mentions the mishnah in bikkurim as a source to why we stand to honor the parents in this ...


3

Unfortunately I do not have the time to check each source specifically, but here are a few pointers: Rabbi Shalom Jerby from Nofit in Israel says that Sephardic communities in many places stand, including Tunisia, Morocco, Algeria, and more. Rabbi Ovadia Yosef says that even though lechatchila one should stand, there's a sod to sitting, and he brings a few ...


2

Everything that we do at a wedding is paralleling the process of receiving the Torah at Mount Sinai. This relationship is based upon Shir HaShirim which compares the relationship between G-d and the Jewish people to that of a husband and wife. This same idea is repeated in the book of Hoshea. It is also expressed in the custom to recite the Tikun Leil ...


2

Machtzis Hashekel 690:1 says that since the one making the Bracha has to stand, therefore the one hearing the Bracha of Megila has to also stand from the Din of Shomai'a K'oneh שומע כעונה. Shulchan Shlomo 690:1 says that it seems to him that the one hearing the Bracha of Megila should also be standing. Kaf Hachaim 585:1:1 - towards end in discussing ...


1

The question is dealt with in Halichipedia Standing for a Talmid Chacham There is a positive mitzvah to stand for a Talmid Chacham who is more knowledgeable in Torah than most people and not simply a Yeshiva Bachur. [5] One should stand for a Talmid Chacham once he enters one's 4 amot until he leaves one's view.[6] One should stand for ...


1

Quotes from two of Rabbi Leib Tropper's Shoel Umaishiv emails: Dec 24, '15: Rav Moshe [Feinstein], zt'l took the position that the choson only earns the status of 'Choson' after the chupah.‎ Therefore if after the Choson's Tish people would daven mincha he would also say ‎'Tachnun'. He would not stand up for the Choson or the Kalah as they walk ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible