New answers tagged

3

I see this in Tosfot Yebamot 103a: Gemara says: אמר רבי יוחנן שבע בעילות בעל אותו רשע באותו היום שנאמר {שופטים ה-כז} בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד והא קא מתהניא מעבירה אמר רבי יוחנן משום ר''ש בן יוחי כל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים ‏ Rabbi Johanan Said: That profligate had seven sexual connections on that ...


0

Between the מגיד משנה and מגדל עז, both printed in virtually all modern prints of the משנה תורה, at least one shows the source for most statements.


1

Rav Nosson Adler was the Chasam Sofer's first Rebbe, and they both lived in the same city - Frankfurt. Seems the story is not true.


5

The Rashash wrote a comment called מקורי הרמב"ם here In the Rambam Fraenckel edition you can find all mekorot here. In the Rambam Hashalem moreh shiur of Chabad there is a fine work with sources of each statememt in rambam here An other very interesting book is the book of Rav Menachem Casher about the midrashe Halacha used by the Rambam here


0

Does טבע ever appear in Talmudic literature, such that it could mean "nature" in this context? Yes. The Gemara Megillah 14b states: אמרה לו: עדיין שאול קיים, ולא יצא טבעך בעולם "She said to him, your teva has not yet issued forth from the world". This could easily be interpreted to mean nature. (And indeed, it is).[1] The alternative is that it ...


5

Deuteronomy 34:5-6: וַיָּ֨מָת שָׁ֜ם מֹשֶׁ֧ה עֶֽבֶד־יְהוָ֛ה בְּאֶ֥רֶץ מוֹאָ֖ב עַל־פִּ֥י יְהוָֽה׃ וַיִּקְבֹּ֨ר אֹת֤וֹ בַגַּיְ֙ בְּאֶ֣רֶץ מוֹאָ֔ב מ֖וּל בֵּ֣ית פְּע֑וֹר וְלֹֽא־יָדַ֥ע אִישׁ֙ אֶת־קְבֻ֣רָת֔וֹ עַ֖ד הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה׃ So Moses the servant of the LORD died there in the land of Moab, according to the word of the LORD. And he was buried in the ...


8

Deuteronomy 34 6: ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה. In סוטה י׳ד ע׳א we find רבי חמא בר חנינא giving the reason it was hidden so that the Jews would not be able to go pray at his grave when going into galus. אמר רבי חמא בר חנינא מפני מה נסתר מקום קבורתו של משה מעיני בשר ודם, שגלוי וידוע לפני הקב׳ה שעתיד בית המקדש ליחרב וישראל יגלו מארצם, שמא יבאו לקברו של ...


1

The question is highly perceptive. As this reference shows the matter is a source of discussion which Maimonides explains. The 613th mitzvah of the Torah is the obligation for every Jew to write a Torah scroll. In the words of the verse: "And now, write for yourselves this song, and teach it to the Children of Israel. Place it into their mouths, in ...


0

"O LORD, my strength, and my fortress, and my refuge in the day of affliction, the nations shall come unto you from the ends of the earth, and shall say, Surely our fathers have inherited lies, vanity, and worthless things that did them no good" Jeremiah 16:19


1

I will answer this question with sources besides for Tanach. If you would prefer different sources, please clarify. The Talmud (Megillah 6b) expounds the verse in Zechariah (9:7): וַהֲסִרֹתִי דָמָיו מִפִּיו, וְשִׁקֻּצָיו מִבֵּין שִׁנָּיו, וְנִשְׁאַר גַּם-הוּא, לֵאלֹהֵינוּ; וְהָיָה כְּאַלֻּף בִּיהוּדָה, וְעֶקְרוֹן כִּיבוּסִי "And I will take away his ...


2

Yes this is how the Rambam, Maimonides, codifies it (and he is one of the greatest codifiers of Jewish law). It is the last of the 613 mitzvot (commandments). As R Jack Abramowitz describes it The last of the 613 mitzvos is the obligation for every man to write a sefer Torah. Recognizing that not every individual possesses the requisite skill to do ...


1

Pirqe'i Avot 5:22 states (my translation): בן בג בג אומר, הפך בה והפך בה, דכלא בה. Ben Bag Bag says, 'Delve in her and delve in her, for all is within her'. Rabbe'inu 'Ovadyah MiBartenura explains: הפוך בה והפוך בה - בתורה Delve in her and delve in her - In the Torah


0

another source. Vilna Gaon commentary on sefer detzinuata 55a "all that ever was, is and will be is in the torah. And not just the general things but rather even every detail of each specific person, everything that happened to him from his birth till his end, and all of his gilgulim, and all the details and the details of his details, and ...


0

Angels are beings that are created for a specific purpose. People are created with free will and establish their own level. This concept is discussed in a number of questions such as What is the purpose of life on this earth Is free will limited to humans? Jewish concept of angels Is free will limited to humans? Sources for free will of angels However, this ...


4

Rav Moshe Feinstein in his Igros Moshe Chelek 8:4 YD :11 writes that going to theaters and stadiums do not fall into the prohibition of bechukoseihem lo tolechu. However, he writes that one is prohibited from attending due to moshev letzim, bitul Torah (eventually l'gamri), nivul peh (promiscuity). Rav Moshe is clear that it is a forbidden to attend such ...


1

There have been two published versions of English translations of R' Hirsch's commentary on the Torah: R' Isaac Levy's translation, published by Judaica Press, is out of print now, but can be found in many libraries and homes. Daniel Haberman's translation, published by Feldheim, was released more recently and is in print.


0

According to R. Menashe Klein, it is assur to do this because it is chukot akum (which I imagine in this case means nonsense. From this important forum on the topic): משנה הלכות חי"ב סי' קלז: ניחוש להמתעטש למשוך תנוך אזן לכבוד ידידי היקר וכו' הי"ו אחדשה"ט. מה שהביא מנהג כשאדם מתעטש (ניס"ן בלע"ז או סני"ז) מושך תנוך אזנו. לפענ"ד ...


2

In codifying the obligation to study Torah, Rambam never delineates any set components of Torah that a person must study (in the first chapter of Hilchot Talmud Torah, in the rest of that section, or anywhere else that I am aware of). Accordingly, we can infer that there is no obligation to learn "kol haTorah kulah". This is inference is made by Heshy ...


0

Rabbi Moshe Feinstein (Igros Moshe, Yoreh Deah, I think chelek alef) writes there is a chiyuv to know the entire Torah because of the passuk ve'shinantam le'vanechah, sheyiheyu divrei torah mechdadin bephichah she'im yishalchah adam al tegamgem ve'tomar lo elo emor lo miyad. Which by the way Reb Moshe personified. I am not sure what the definition of the ...


3

According to this source, it is a bubbe meisse The custom was common among Jews from Lithuania and Galicia. The ear pulling was done when someone sneezed while speaking about a dead person. Some people always pulled one or both ears after sneezing and said, Tzu lange mazaldikke yohrn - "To long, lucky years". I've never seen this done to anyone including ...


3

The short answer(s): (a) Rashi, Tosafot, the Ran, the Rosh, the Tur (according to the Rema in Darkei Moshe EH 115 #4) and the Shulchan Aruch (EH 21:2, 115:4) all understand the Mishna/Gemara on Ketubot 72a to mean that a woman has no obligation (a priori) to cover her hair in her courtyard, and certainly not at home, even though it may be praiseworthy to do ...Top 50 recent answers are included