New answers tagged

6

This is found in Shaarei Teshuva ch. 84 לרבינו האי ז"ל וששאלתם צורב"א מרבנן הוא כמו צרב'ת השחין דבר חם המתחמם באשה של תורה האי צורבא מרבנן דרתח אורייתיה קא מרתחא ליה שנאמר הלא כה דברי כאש ד"א צורבא מרבנן קשה בערבי קורין לחטים הקשות חנטא צריבא (צ"ל מנוגה) (מובהק) נגדו בערו גחלי אש ותרגם מזיו יקריה מבהקין גרסינן בשקלים תבוא מארה לאשה שיש לה בעל ואינה ...


2

You didn't add the sources regarding Dina marrying Job (included in the text that you marked), here are a few (the rest of your sources are spot on): Baba Batra 15b, similar to Yerushalmi Sotta 25b (translation from here): ויש אומרים איוב בימי יעקב היה ודינה בת יעקב נשא כתיב הכא כדבר אחת הנבלות תדברי וכתיב התם כי נבלה עשה בישראל.‏ Some say that ...


-1

The curtains stayed with blood stains to forgive for klal Yisrael and got changed each erev yom kipur for the blood of that year.


0

This is very strange, the gemara says they gave malkos to a man for being intimate with his wife publicly, and that this was because people were parutz in this ve'haysa ha'shaah tzerichah le'kach, but that seems to be about it.


5

It seems that R' Moshe Feinstein allowed one to provide fire/matches to a smoker, and did not think of this as lifnei iver. Igrot Moshe, Yoreh De'ah part 2, 49 (last sentence): Find more about this subject here.


4

In addition to the other answers, we have some evidence that blood did land on the veil in the Holy of Holies when the Kohein Gadol (High Priest) sprinkled it there on Yom Kippur, and that they weren't too good about cleaning it. The gemara in Meilah 17b quotes the sage R' Elazar Bar R' Yose as having seen the curtain in the treasury in Rome, and it had ...


7

To supplement, not supplant, Cauthon's good answer, I'll note that the mishna (Midos chapter 3) says that the altar and its ramp would be cleaned every Friday with a cloth, because of the blood. (This is Rabi's statement, but the commentaries note that he's explaining and not arguing on the other rabbi in the mishna.) (It's not completely clear to me ...


9

It is logical to think that the priests were careful, so that the blood only landed on the floor, and not on the actual curtains. Regarding Beit HaMikdash, the whole place was covered with aqueducts and water channels from the surrounding rivers/lakes. These would lead the blood (and other remains) outside. For example, the Mishna in Yoma 5, 6 talks about ...


2

You're looking for the Rama in ShA OC 111:1 who quotes such an opinion, but isn't so excited about it. CYLOR as final rulings differ.


0

I understand it like this When selling you are not allowed to not inform the goy that it is not kosher if you are selling it in a Jewish store (it is bhezkas kosher)(it is as selling a detective item and not informing of the defect) But if you are giving it for free (gift) from a Jewish store (it is bhezkas kosher) you are not obligated to tell him that ...


1

It's based on the Gemara on Chullin 94a.


3

I found a reference by google but it seems to say that there is no reference by any talmudic sources at all. The only reference given is to Josephus. I did not find any Jewish references to it in google. Pool of Bethesda The area of the Pools of Bethesda has always had a source of water. In the days of the Old Testament, the area was outside the city ...


2

Thanks for the link to the Hebrew text - it just came in very handy! Let me add that Galaski's translation is indeed in the JPS-published anthology Trees, Earth, and Torah, edited by Ari Elon; I own a paper copy but have also been able to access the whole of that section on Google Books.


5

The short answer is found in Kitzur Shulchan Aruch, 32:1, which is based on what we learn from Rambam in the Mishnah Torah, Hilchot De'ot, chapter 4, which states clearly that it is impossible to know G-d or to understand how to serve Him if one is not healthy. That said, what is 'healthy' is different from one human being to another. So there is room for ...


7

According to some research done by the zemereshet website, the song originated in a German cigarette company commercial ("Salam Alaikum" was its name), and performed by a Turkish band (they actually say "we smoke Salam Alaikum", and if you look at the commercial's slides, you're in for a weird experience). Later, in 1943, the same tune was found in an ...


1

According to this book, page 194, many of the "early Israeli" folktunes such as the one you mention were influenced by the culture of the early immigrants. This song comes from roughly the same era as the popular "Hava Nagila". "Heveinu Shalom Aleichem's" tune originated from a Hassidic tune. The words "Shalom Aleichem" are mentioned most notably as part of ...


1

The students of the Gra had a different system. Maaseh Bereishis corresponds to the first millenium, the rest of Bereishis to the second, Shemos to the third... so that Devarim corresponds to the sixth millennium. There are 10 parshios in Devarim, each describes a different century. By that system, the year of the Vilna Gaon's birth (5480) lines up to ...


-1

Rabbeinu Yonah says on Avos that in order to be mekayem the mitzva of ve'ahavta le'reachah ke'mochah you should make one especially good friend and then extrapolate from your experiences with that person how you should behave towards other people. Similarly the baalei mussar explain that a person should make 'friends' with one mesechta and then extrapolate ...


2

The Sde Tzofim says ולכאורה יש להעיר מהך דעירובין(סד) א״ר אתא ב״ר מאי דכתיב ורועה זונות יאבד הון, כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מאבד הונה של תורה. ופרש״י, רועה זונות, נוטריקון זו נאה וארענה ואעסוק בה כדי שתתקיים בידי. עכ״ל. ועיין ברש״ש שם. אמנם יש לומר כי הקפידה מצאה לנוה דוקא במקום שאומר ג״כ זו אינה נאה. אבל זו נאה בלבד ...


1

There is a Midrash Tanchuma: מעשה בחסיד אחד שהיה מתייחד במקום אחד והיה למד בו במסכת חגיגה, והיה מהפך בה ומהדרה כמה פעמים עד שלימד אות ההיטב שגורה בפיו. ולא היה יודע מסכת אחרת מן התלמוד. והיה שוגה בה כל ימיו. כיון שנפטר מן העולם היה בביתו לבדו ולא היה שום אדם יודע פטירתו. באתה דמות אשה אחת ועמדה עליו והרימה קולה בבכי ומספד. נתרבה אנחתה וצעקתה עד שנתקבצו ...


6

According to R. Amnon Bazak, there is no source, and it in fact goes against tradition. Although the custom to recite "Parshat ha-Man" appears in the first siman of Shulchan Aruch, there it is a practice for every day, "in order that one should believe that his food comes with divine providence." This practice was not widely accepted. Some poskim quote a ...


1

This is the traditional teaching from the time of the Rishonim of how the final redemption will unfold. It appears in many different places such as Midrash Talpiot starting at the 7th sign of the redemption. http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=20804&st=&pgnum=57 Machzor Vitry which was by the grandson of Rashi. ...


3

Following @Yirmeyahu's lead I found my copy of the Eye of the Needle with the full copy of the article you are looking for. I scanned it here. See end of page 3 and page 4. It is not a straight interview of R Moshe Feinstein but an essay based on his call for action to yeshiva students.


0

Partial answer Regarding why we count for every drop shulchan aruch harav has a nice introduction cam be found here (in Hebrew) (with footnotes of sources) http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh5/4/183/hakdomo.htm


2

I would strongly recommend 'Family Purity, A Guide to Marital Fulfillment" by Rabbi Fishel Jacobs. It is in English, is well written and heavily footnoted, showing all the sources that you enumerate. Additionally, Rabbi Jacobs relied heavily on input and questions from women in assembling the book to make it accessible and practicable for both husband and ...


1

Well there's this Rabbi Adir HaKohen who brings a small siman (from Rosh HaShanah daf 14b) for why the focus is the evening. In addition, here's a collection of halachos for Tu BiShvat, where the rabbi brings one source for day (Even Yisrael) and two for night (Yafe LaLev and Moed Lekol Chai). Do not know these sources well enough, sorry :)


2

I've never, ever heard of such a thing (yuck!) and it wouldn't surprise me if the sources are distorted. But nonetheless, let's look at this from a halachic angle. Kesubos 60a: הוא טמא ואין דם מהלכי שתים טמא אלא טהור ואמר רב ששת אפילו מצות פרישה אין בו לא קשיא הא דפריש הא דלא פריש וחלופא בדם כדתניא דם שעל גבי ככר גוררו ואוכלו שבין השינים מוצצו ואינו ...


1

For future reference, there are two more very relevant books on the topic in English. I read them both and they are excellent Third Key: Jewish Guide to Fertility by Baruch and Michal Finkelstein, with haskamot (approbations) from R Yisroel Belsky, R David Cohen (Brooklyn), R Zeev Leef. Relevant sections are those on assisted reproductive technology, ...


6

Pischei Teshuva Y.D. 184 #22 quotes the Even Shoham as saying that even though it is forbidden to cohabit with one's wife at the time of her expected menstruation (סמוך לוסתה), מכל מקום מותרת לטבול אפילו בליל שבת אף שאין זקוק לה בעלה כיון דכל מיני קורבא שרי רק תשמיש אסור ושאר מיני קורבא נמי מצוה ...in any event, it is permissible for her to immerse, ...


2

Source in Jewish Literature The Talmud (kiddushin 70b) states that one who stigmatizes another is guilty of the same: ותני: כל הפוסל - פסול, ואינו מדבר בשבחא לעולם, ואמר שמואל: במומו פוסל He who declares [others] unfit is [himself] unfit, and never speaks good [of anyone]; and Samuel said: With his own blemish he stigmatizes [others] as unfit.’ ...Top 50 recent answers are included