Tag Info

New answers tagged

2

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק מא רבי יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים: הוא היה אומר הוי אוהב את השמים ירא מן השמים חרד ושש מכל המצות. ואם עשית לחברך רעה קימעא יהא בעיניך הרבה. ואם עשית לחברך טובה הרבה יהא בעיניך מעט. ואם עשה לך חברך טובה קימעא תהא בעיניך הרבה. אם עשה לך חברך רעה הרבה תהא ...


4

One source can be found in Sefer Chafetz Chayim, in the introduction, where he lists positive commandments that one may transgress when speaking Lashon Hara (Sif Zayin, pages 70-71 of Volume 1 in the link). In a nutshell, one violates the prohibition of וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ - revere My sanctuaries (Vayikra 19:30). I just want to clarify, this ...


0

This isn't saying exactly what you've quoted, but it comes very close: ניסיון אחר ניסיון וגידולין אחר גידולין בשביל לנסותן בעולם, בשביל לגדלן בעולם The midrash (Beraishis Rabba 55:1) is playing on the word נסה, which means test, but sounds like נס, which means to 'raise up'. Thus, the midrash states that Avraham was being tested in order to be raised ...


0

There is a source which says that when one davens he need not know the meaning of the words. The O Ch Mishna Berura 101 [14] on the law about praying in any language says “But in Hebrew, one performs one's obligation even if he does not understand the language”. O Ch 101 speaks about the Amidah. The Shaar Hatziyun there refers to O Ch 62 which ...


5

“In the future, the sons of Yishmael will return to the Holy Land when it was vacant from inhabitants for much time, and they will prevent Yisrael from returning to their land until that merit of the sons of Yishmael expires. At a certain time, the sons of Yishmael will be roused to wage brazen battles in the world. The sons of Edom will gather together and ...


-1

Learn kuntres hateffilah from the Rebbe Rashab Z"L. It explains it in detail and it is not a very big maamar. Let me know if this helps.


3

Mishchas Shemen 2 - page 202 mentions that this story is known from the Chut Hameshulash. I am not sure which Chut Hameshulash he is referring to and I have been unable to source this further. However Rabbi Shlomo Aviner quoting Orchos Rabeinu from the Steipler says it is only a story. וכן מספרים על ה'חתם סופר' שהרג עמלקי ואמר הג"ר י"י קניבסקי: "זה רק ...


1

The Sefer Hikrim brings his rebbe which held that there are no aliens. However the Sefer Hikrim himself argues and holds that there are alians. He brings a proof from the possuk in Shoftim which says "oro mroz" ,which the gamera in Moed Katan {Rashi brings this} says roz is a star, and the passuk concludes "arur yoshveha" cursed are its inhabitants,clearly ...


4

The original can be found in an article titled השבת וציונות authored by Ginzberg (full text). יותר משישראל שמרו את השבת שמרה השבת אותם (emphasis in the original)


1

Per Sefer HaShabos - page 516 this is attributed to Achad Ha'am.


1

The Rashi referenced in my answer there says in part: אלו ערביים השוכנים באהלים במדברות ורועים מקנה כל ימיהם These are the arabs that dwell in tents in the desert and pasture flocks all their lives. So Rashi explicitly conflates the two. Then again, arabs in Rashi's terminology might more mean desert dwellers rather than the modern definition of ...


6

The source is Sukkah 52b: אמר רב חנא בר אחא אמרי בי רב ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם ואלו הן גלות כשדים וישמעאלים ויצר הרע ... ישמעאלים דכתיב ישליו אהלים לשודדים ובטוחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו Rav Chana Bar Acha said a saying of the school of Rav (it is debated what that is a reference to - see the link) The Holy One Blessed be He regrets ...


3

Sukkah 52b Hakodosh Baruch Hu regrets creating 4 things. One of them is Yishmaelim.


1

This is in the begining of Shaarie kedusha. I also saw a peirush of this in a sefer called Olam Hamidos. The main idea was, that a person can fake how he is to the outside world, but to a spouse you are with all the time and there is no faking your true middos. Also a person may be afraid to lose a friend if they act badly around them, but ones spouse is ...


13

Its a gemara in Kesuvos 68a its a statement of Rav Elazar : דאמר רבי אלעזר בואו ונחזיק טובה לרמאין שאלמלא הן היינו חוטאין [- שאנו מעלימין עין מן העניים אבל עכשיו הרמאים גורמים לנו - רש"י] בכל יום שנאמר (דברים טו, ט) וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא Rabbi Elazar says let's go and thank the cheaters - without them we would sin [because we hide our eyes ...


1

While there are no clear Teshuvos on the matter, R' Lawrence (Levi) Reisman wrote a letter into the Jewsh Press where he noted that: ..two of the four weddings Reb Moshe made had completely separate seating. At Reb Reuven’s wedding, there were some mixed tables to accommodate those from his wife’s side who wouldn’t sit any other way.. ..It would ...


2

The Talmud (Ta'anis 21b) indicates that the merits of Rav and Rav Huna were more than sufficient to protect their respective neigborhoods from danger, except that their neighborhoods were in fact protected by the kind deeds of other righteous locals - a man who loaned hoes and shovels for burials and a woman who allowed needy individuals to use her heated ...


-2

Igros Moshe Orach Chaim 1:39 Igros Moshe Orach Chaim 3:23


3

Bal Haturim - Devarim 1:3 says that a Torah scholar protects 40,000 people in his location from their enemies.


0

I would venture to say that the protection is not a direct result of doing Mitzvot. We have an explicit Mishna we say every morning that [only] specific Mitzvot have some reward in this world - besides for the reward all Mitzvot have in the world to come. See the Gemara in Kidushin 39b and Chullin 122a for a discussion about שכר מצוה בהאי עלמא; rewards for ...Top 50 recent answers are included