Tag Info

Hot answers tagged

10

Sefer Chasidim 923 says that if 2 Seforim fell on the ground, one should pick up both Seforim prior to kissing the first one. Aruch Hashulchan Yore Deah 282:11 also mentions kissing a Sefer that fell on the floor.


8

Nitei Gavriel Chanuka - page 306 mentions this in the name of Otzar Kol Minhagei Yeshurin. Rabbi Genut at din.org.il also quotes Otzar Kol Minhagei Yeshurin and says it is mentioned in Chapter 19:4 in the name of the Avodas Eved M'Lomza. YUTorah.org also gives the Otzar Kol Minhagei Yeshurin as the source. This leads me to believe that there is no earlier ...


4

Tzeidah Lederech (R' Menachem ben Zerach, ?-1374): ורבינו יצחק בן אחותו של רבינו תם הנודע בעל התוספות אשר למד ולימד בישיבה. כי העידו לי רבותי הצרפתים בשם רבותם כי נודע ונתפרסם שהיו לומדים לפניו ס׳ רבנים שכל א׳ מהם היה שומע ההלכה שהיה מגיד גם היה לומד כל אחד לבדו מסכתא שלא היה לומד חברו והיו חוזרים על פה ולא היה מגיד רבינו יצחק הלכה שלא היה בפיהם ...


4

This is somewhat similar to the famous Mi Sheberach for those who don't speak during prayers, compiled by the Tosafot YomTov after it was revealed to him in a dream that the ת"ח ות"ט crusader pogroms were a punishment for talking in shul. It is meant to be said after the Torah reading on Shabbat. It says: מי שברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן, ...


4

One source in the Talmud Bavli1 that makes a similar statement is B'rachos 5a-b: תני תנא קמיה דר' יוחנן כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וקובר את בניו מוחלין לו על כל עונותיו אמר ליה רבי יוחנן בשלמא תורה וגמילות חסדים דכתיב בחסד ואמת יכופר עון... אמת זו תורה שנאמר אמת קנה ואל תמכור Translation: A teacher of Tannaitic teachings taught in the presence ...


4

As with many questions, we can say that it is a machlokes. The Rambam says that it is from the Torah while Rabbeinu Tam says that it is rabbinic. Havdalah in Davening . Is havdalah a biblical or rabbinic obligation? Opinion of the Rambam. The Rambam (Hilchot Shabbat 29:1) writes that the biblical commandment of “zachor et yom hashabbat l’kadsho” ...


4

You're probably looking for this quote (or one of the variations on it that are floating around): ״כל מי שמנצל לרעה את זכות הדחייה של תלמידי הישיבות, הרי הוא בבחינת רודף, וחוטא כלפי בני הישיבות״ Anyone who wrongly exploits the 'yeshiva student' [draft] deferral is considered like a rodef, and sins against the [actual] bnei yeshivot. The internet in ...


4

This is a responsum of Rabaz (vol. 2: Even Haezer, ch. 21) (of 19th-20th century Romania); not Radvaz (of 15th-16th century Egypt).


3

The Tashbatz writes in 3:118 that the custom of wrapping the Shin Dalet Yud on the Arm Tefillin is not of Talmudic or Gaonic origin and was not the custom of his teachers, nor the German, French, Provincial or Catolina custom. It originated in Spain as an expression of the love of the Mitzvah - and he takes no issue with it. He then points out that the Shin ...


3

The Shach Yoreh De'ah 183:4 understood the opinion of the Levush to be like the Rambam. However, the Shach himself notes that there is a contradiction within the Levush on this point, and many later Acharonim dispute the Shach's understanding of the Levush (Toras Hashelomim, Mekor Mayim Chaim, and others). The Meromei Sadeh to Niddah 39b s.v. פרש"י ...


3

Rambam's position is rejected by all other Rishonim. The position of the other Rishonim is pretty well summarized by the Sefer HaChinuch which you can read here about half way down. Regarding the Chatam Sofer, he says: אי אפשר לעשות להרמב"ם אפילו סניף בעלמא כי שיטתו דחויה, ולא מצאנו ידינו ורגלינו ברוב הסוגיות So yes, Chatam Sofer rejected Rambam's ...


3

There's a story in the Talmud - Shabbat 31a - about a guy who tried (unsuccessfully, as it turned out) to win a bet by provoking Hillel to anger. He posed three questions about phenotypic variations in certain human populations: מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות א"ל בני שאלה גדולה שאלת מפני שאין להם חיות פקחות [He asked,] "What is the reason that the ...


3

In an article in the latest Mesorah journal about shellac, R. Dov Halperin surveys the opinions of the poskim about royal jelly. In short, R. Eliezer Waldenburg, Tzitz Eliezer, and R. Moshe Shternbuch, Teshuvos ve-Hanhagos, permit it for a sick person, and R. Shlomo Zalman Auerbach, Minchas Shlomo, is inclined to forbid it (except for cases of great need). ...


2

The article cited in support of this idea is entitled "ופליגא במשנת הרמב"ם" and can be found in the work כתבים - הרב יוסף קאפח - חלק ב (p.577). The opening line of the original article is as follows: A central tenet which was handed down and accepted by the talmudic scholars of Yemen in the name of the geonim, according to what I heard from the mouth of ...


2

Sefer מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל says that the actual date is unknown, however the date that is celebrated is 26 Sivan. מקובל שיום ההילולה שלו חל ביום כ"ו סיוון, אך כנראה שיום זה הינו רק יום זיכרון משום שיום פטירתו אינו ידוע


2

Essentially the simplest answer is that, at the time of the Manna, they were told then "Today is Friday, gather double and save over because tomorrow is Shabbat and you won't find". (Beshalach). So with the Manna cycle it became "known" which day actually was Shabbat and once that happened the Jews have kept a record of it ever since and therefore in the ...


2

An approach specifically tuned for the Rambam's opinion is found in the Kessef Mishna in hilchos Mamrim at the beginning of chapter two. He asks if a Beis Din which bigger in number or wisdom can argue on a previous Beis Din, why don't we find Amoraim arguing on Tanaim? He answers "perhaps since the sealing of the Mishna, there was a general acceptance (kimu ...


2

This is not the same exact phrase as found in the Rishonim, but I'm willing to guess the source of their wording is based of this Yerushalmi in maseches Ksuvos 1 1. רבי ירמיה סבר מימר מנהג יהודה בגליל אמר ליה רבי יוסי וכי מנהג יהודה בגליל עדות תורה היא אלא מנהג יהודה ביהודה ומנהג גליל בגליל מכיון דתימר אינה עדות תורה לא יעמוד אלא כו׳ This is juxtaposing ...


2

Tosefos to Munachos 20b s.v. ונפסל says: כל תענית שלא שקעה עליו חמה לא שמיה תענית ומנהג אבותינו תורה היא שהכל נוהגין עד צאת הכוכבים Although the period of Tosefos extends past the Ramban, it starts earlier, and the discussion is about Rabbeinu Tam's opinion who was a century or so before. So that is a possible earlier source. The underlying principle ...


1

Shulchan Aruch introduces the laws of cross-breeding/cross-grafting species by saying that "two plants or animals may appear to be different, but are actually the same species but grew differently because of conditions or locations."


1

At the very least, from the parsha of מן in parshas Bishalach chapter 16 the days of Friday and Shabbos were clear. This was pre- Har Sinai.


1

You are probably referring to this, on the first Rashi. ז] בשביל ישראל והתורה. בב"ר (א, ד). ויראה לומר מה שנברא העולם בשביל אלו ב' דברים, דכתיב (משלי טז, ד) "כל פעל ה' למענהו", רוצה לומר כל מה שנברא בעולם בשביל הקב"ה נברא ולכבודו נבראו (יומא לח. ), "כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו" (ר' ישעיה מג, ז), ואין כבוד מן הנבראים אלא כאשר יקיימו את מצוותיו ועובדים ...


1

I found this at eranbenezra.blogspot. This story was revealed in 1975 by Yehuda Nuezan of Bnei Brak and was confirmed by Rabbi Moshe Stern. חורף 1942 בזמן השואה, בתחנת רכבת בעירה ראחוב עומדים קבוצה של יהודים – נגשת אליהם אישה מבוגרת ואומרת יהודים "יהודים! אתם יודעים למה אתם סובלים כל כך הרבה! משום שאתם משוחחים שיחת חולין באמצע התפילה ואת מסדרים את ...


1

Tshuvas Maharit #100 discusses a a certain chacham who would darshan in the name of the Zohar 'מאן דאשתדל באורייתא לא מתבעי מיניה דינא כלל', 'whosoever learns Torah, will not be judged at all'. He spends the entire tshuva bringing chazzal proving this is not true. We find the mishna saying learning is not the focus, mitzvos are. There were great tzadikim ...


1

Rav Shlomo Amar allows eating royal jelly (at least when mixed with honey).


1

Anti-semitism is not irrational in the eyes of an observant Jew. In modern terms, principals in the Tora relate "Antisemitism" to a "secular" approach by Yisrael. The Tora determines that Mitzvos are mandatory and that in case they are not observed, a punishment in the form of harassments and even war by neighboring nations may be upheld against the Jews, or ...


1

Encyclopedia Talmudis (הרהור כדבור) says that the Meiri holds this way (it does not mention the Ritva) and any Rishon who holds the Halacha is like Ravina that thought is equivalent to speech in regards to Shema would hold the same for words of Torah.


1

In this answer from Christianity.StackExchange there is good evidence that Christians were not mixing the sexes during prayer/worship gatherings in the 1st century. It states that St. Cyril of Jerusalem notes in the 4th century that men and women were still separated. Further consider 1 Cor. 14:34-35 of the Christian scriptures where Paul states Women ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible