Tag Info

Hot answers tagged

12

Most undertand this to be a prayer for the trait of humility; specifically as expressed by ignoring the abuse of others. This is implied by the Chovos Halevavos (Shaar Hac'nia ch. 10): והששי כי מעשה הנכנע מקובל אצל האלקים...וחשוב בו תמיד והשתדל לקנותו ופקדהו עם נפשך ומדותיך תדיר והעזר באלקים עליו ושאל אותו ממנו להתקרב אליו ולהגיע לרצונו אולי יישירך ...


7

One interpretation is that given by Tosafos (B'rachos 17a, s.v. ונפשי כעפר): ונפשי כעפר לכל תהיה. מה עפר אינו מקבל כליה לעולם כן יהי רצון שזרעי לא יכלה לעולם כמו שהוא אומר והיה זרעך כעפר הארץ Translation: "And may my soul be like dirt/dust to all": Just as the dirt can never be destroyed, so may it be Your will that my progeny is never destroyed, ...


5

Vayakheil 205a: האי יומא יומא דנשמתין איהו ולאו יומא דגופא English: This day is a day of souls and not a day of the body.


3

See Zohar on parashat Yitro, in Zohar 73a. For example: עיינין צהיבין ירוקין, שגעונא אית ביה, ובגין שגעוניה איהו פום ממלל רברבן, ועביד גרמיה כבר נש רב ברברבנו... IF his eyes are yellowish-green, he has madness about him, and because of this madness his mouth speaks in a bombastic manner, and he carries a self-importance about himself... I ...


3

There are indeed several sources among the works of Chassidus and later kabbalistic works which describe the soul as being a spiritual counter-shape to the shape of the physical body. In other words, just as the physical body has 613 parts, so does the soul. (I believe that this idea is based on the Zohar, Beraishis 9a but I won't go into details) For ...


2

According to this footnote at chabad.org: They are not counted according to scientific methods. Rather, the number is based upon which limbs would be given an important place in Jewish law. They are listed in Encyclopedia Talmudit (Hebrew), vol. 1, pp. 114ff.


2

The Gemara (Brachos 58a) writes that just as the appearance of one's face is unique, so is one's personality. R. Tzadok of Lublin (Dover Tzedek) explains this comparison on the principle that עיקר הנפש היא בפנים Rough translation: The soul is mostly in the face. R. Ezekiel Landau explains the Gemara similarly (Tzlach to Berachos ch. 9 58b I think) ...


2

Nefesh HaChaim 1:14: מחשבה היא בחינת הנשמה שהיא המלמדת לאדם דיעה ובינה בתוה"ק. לכן עיקר משכנה הוא במוח כלי המחשבה Thought is the faculty of the soul (Neshama) which teaches the person knowledge and understanding in Torah. Therefore its primary residence is in the mind, the tool of thought.


2

Radak citing Yonatan, Ralbag, and Metzudot David (Samuel 1:25:29) all interpret it as a reference to meriting Olam HaBa. (It seems to me that even those who read the verse there in accordance with its straightforward meaning would agree that the intended reference on tombstones is to this Drash.)


1

Rabbi Simcha Zissel of Kelm writes (forget the exact source) that the yetzer hara for idolatry was never really destroyed, it merely changed form from worship of idols to worship of other things. he says one form it has changed to today is worship of money. see also this by Rabbi Yisacher Frand http://www.torah.org/learning/ravfrand/5757/yisro.html


1

It comes from Avigail and is the opposite of כף הקלע. The Pasuk in Shmuel says וְֽהָיְתָה֩ נֶ֨פֶשׁ אֲדֹנִ֜י צְרוּרָ֣ה ׀ בִּצְר֣וֹר הַחַיִּ֗ים אֵ֚ת ה' אלקיך וְאֵ֨ת נֶ֤פֶשׁ אֹיְבֶ֙יךָ֙ יְקַלְּעֶ֔נָּה בְּת֖וֹךְ כַּ֥ף הַקָּֽלַע׃ This juxtaposition makes it look like it is referring to rest as opposed to being flung about. Tzror would mean a bond, held ...


1

See Siddur Im D'ach, Shaar Chag HaMatzot; Lekutei Biurim (By Rabbi Hillel Malisov of Paritch), 47b. The Chassidei Umot haOlam derive their animal souls not from the 3 impure klipot, but from the klipat nogah, just like the animal soul of bnei Yisrael. The sheva mitzvot seem to be a rectification for the animal soul. Bnei Yisrael are born automatically with ...


1

Iggerot Kodesh, vol. 1, p. 176: בקיצור תניא להצ"צ... פ"ו כתב וז"ל: ג' קליפות הטומאה ואין בהם טוב כלל (ר"ל בעצמותם אבל בבחי' גלות בו יש חיות אלקות ניצוץ מי"ס דעשייה שבתוכו י"ס דיצירה שבתוכו וכו'). וביתר ביאור כתב ... וז"ל: מה שכתב בספר של בינונים דגקה"ט אין בהם טוב כלל, אין הכוונה שאין בהם שום ניצוץ כלל, שהרי אי אפשר להיות קיום שום דבר בלי איזה ניצוץ טוב... ...


1

While it's true that some animals, plants ... are gilgulim of people, that does not mean that all are. Reincarnation is usually because a soul has to fix something it did or did not do but for whatever reason can't go to gehinom or needs to be done in the physical world. Most souls however either throughout the course of their life completed what they ...


1

Rabbi Avigdor Miller told Rabbi Simcha Bunim Cohen towards the end of his life that he was able to see the Tzelem Elokim in every person, even a goy. I heard this from Rabbi Simcha Bunim himself, with that said, and having seen it himself. I don't need to see this in any other sefer, I trust Rabbi Avigdor Miller.


1

Neshama - based on Nusach Sefard , by Korbonos, right before Kriyas Shema where there are some additional words ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל, לבד הנשמה הטהורה I heard in the name of Rabbi Chaim Volozhin Zatzal - ומותר האדם מן הבהמה אין - a person is more than an animal with the "אין" - a person can say no - that a person can have self control, which ...


1

The issues that might possibly make it liable to "Kares" would be blood (dam) or certain fats (cheilev). With regards to blood, not all blood carries a Kares penalty although it is all biblically prohibited. See The Prohibition Of Eating Blood Kares, is incurred for blood that issues during karbanot, piercing or decapitation, as long as there is redness ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible