Hot answers tagged

7

The Beit Yosef (OC 46) writes (quoting Sefer Abudirham): השבוי מברך שלא עשאני עבד שלא תקנו ברכה זו מפני העבדות עצמה, אלא מפני שאין העבד חייב במצות כישראל ואינו ראוי לבא בקהל ופסול לכמה דברים.‏ One who is captured blesses "SheLo Asani Eved" for [our sages] did not enact this blessing because of the work itself, but rather because a slave is not ...


6

A friend and I were recently at the Princeton Art Museum, which contained a text from the Caribbean with a blessing on circumcising one's slaves:


5

The Jewish Virtual Library on Homosexuality states that the Talmud records that the Egyptian Potiphar purchased Joseph "for himself " (Sotah 13b), that is, for homosexual purposes (Rashi). ArtScroll Gemara Sotah 13b2 and 14a1 Potiphar, a courtier of Pharoah, purchased him Rav said: This means that [Potiphar] bought [Yoseph] for himself, i.e. ...


5

I'm going to put some more information out there in addition to @Jeffery Mensch's above. Here's the picture again: Slaves were kept in the Caribbean by Jews and according to some estimates, Jews controlled ~20% of the Dutch slave trade. Remember that these Dutch-colony Jews were of Sephardic descent and spoke Judeo-Portuguese/Spanish as well as Portuguese ...


4

Not that they sold him into the sex trade, but that they thought that is where he ended up due to his beauty. See Bereishis Rabba 91 6 here, when the brothers came to Mitzraim for food, they were also keeping their eyes out to find Yosef. They headed to the area where the prostitutes were, saying our brother Yosef is is beautiful, perhaps he is there. And as ...


4

The nation of Israel. http://outreachjudaism.org/gods-suffering-servant-isaiah-53/ As per that website, that has been the position of Jews for a long time Origen, a prominent and influential church father, conceded in the year 248 CE – eight centuries before Rashi was born – that the consensus among the Jews in his time was that Isaiah 53 “bore ...


3

Rambam (based on Kiddushin 25a) writes (Avadim 5:4 (English)): כיצד בראשי אברים: המכה את עבדו בכוונה, וחיסרו אחד מעשרים וארבעה אברים שאינן חוזרין--יצא לחירות, וצריך גט שיחרור. אם כן למה לא נאמר בתורה אלא "שן" (שמות כא,כז) ו"עין" (שמות כא,כו), לדון מהן: מה שן ועין, מומין שבגלוי ואינן חוזרין--אף כל מום שבגלוי שאינו חוזר, יצא העבד בו לחירות.‏ How ...


3

Yes of course. the Chiuv mitsvot (duty, legislative responsibility) follows the happening of the daat (faculty of judgment). And the daat is linked with maturity (a step in psycho-physiological development) corresponding to the age of puberty. Naturally, females reach puberty (approximately after the age of 12) earlier than males (approximately after the ...


2

Perhaps what you are referring to may emanate from Daat Zkenim on Genesis 39:19? (excerpt): כדברים האלה וגו. פירש"י בשעת תשמיש אמר' לו כן. ותימה להרב משה דבמס' סוטה פריך כתיב פוטיפר וכתיב פוטיפרע בתחלה נקרא פוטיפר וכשקנה יוסף קנהו למשכב זכור ונסתרס ונקרא פוטיפרע אלמא לא היה משמש מטתו וי"ל בשעת תשמיש לאו דוקא אלא בשעה שעוסק בעניני תשמיש. ועוד ...


1

The Tora is interpreted by 13 midot, as Taught Rabbi Yishmael. One of the 13 is: Klal Uprat Uklal. Here, you have a typical example See Kiddushin 24b. 13 Midot are not a technical-formal method of lecture, but a way to understan the language of the Torah. Torah preferred to teach principles, to give a significate to the rule. Chachamim are alway seeking for ...


1

Mishna & Gemara Bechorot 37b. ‏ ‏[1]‏ [משנה בדף ל"ז עמוד א': מתני' על אלו מומין שוחטין את הבכור נפגמה אזנו מן הסחוס אבל לא העור‏[2]‏ נסדקה אעפ''י שלא חסרה ניקבה מלא כרשינה או שיבשה איזהו יבשה כל שתנקב ואינה מוציאה טיפת דם ר' יוסי בן המשולם אומר יבשה שתהא נפרכת:]: ת''ר כמה נקיבת האוזן מלא כרשינה ר' יוסי בר' יהודה אומר בכעדשה‏[3]‏ ...


1

Seder Olam according to this translation states that Yoseph died at 110 in the year 2309. The translator also states that Levi (the last of the brothers to die) lived from 2194 - 2331 (year 95 in Mitzrayim). He dates the bondage from then. Note that given the 116 years mentioned in the quote below, the bondage would start from 2332. This may be a rounding ...


1

Perhaps in the same way that the Jews were enslaved to values and views of the Egyptian society, we too are enslaved to our society. The בני ישראל had adopted the philosophical views, the ethical norms, the attitudes and beliefs in idolatrous practices. They were enslaved mind and body. Although we are not enslaved physically, we are in some regards ...


1

In addition to what @Isaac Moses says above, the Midrash Esther Rabbah, Petihta Guimel also brings: ר' יצחק אמר: לעבדים ולשפחות אי אתם נקנין, אבל אתם נקנין להשמיד להרוג ולאבד, שכן אסתר אומרת לאחשורוש: "וְאִלּוּ לַעֲבָדִים וְלִשְׁפָחוֹת נִמְכַּרְנוּ הֶחֱרַשְׁתִּי" שכן כתב לנו משה רבינו בתורה "וְהִתְמַכַּרְתֶּם שָׁם לְאוֹיְבֵיכֶם לַעֲבָדִים ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible