Hot answers tagged

22

Apparently, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach says that the three steps are an integral part of Shemoneh Esrei, and should be done whenever at all possible; to the extent that one should move his wheelchair the space of three steps, or ask someone to do it for him if he is unable. Interestingly, he says the same applies to a car! Source: Halichas Shlomo 8:31 ...


16

The Shulchan Aruch rules (OC 124:3) קהל שהתפללו וכולם בקיאים בתפלה, אעפ"כ ירד ש"צ וחוזר להתפלל, כדי לקיים תקנת חכמים A congregation which prayed and all of them were adept at praying, even so the leader goes back and repeats the prayer [aloud] in order to fulfill the enactment of the sages. So the Halacha is clear; the question is why? ShmuelBrin ...


15

OC 101 (2) and MB s.k.5 and especially 6. MB: One reason not to raise the voice is not to disturb others. Other reasons are to be like the prayer of Channa; to avoid being one of those of little faith who do not believe that HaShem hears prayers uttered quietly and to avoid being like the false prophets who cry out loud to false gods. But the important ...


13

The Mishna Berurah (OC 96 sk 7) rules that if leaving the book on the floor will disturb your kavana (concentration), then you may pick it up in between the different blessings of shmoneh esrei. The Mishna Berura is not explicit about walking, though it does sound like he would permit it. The Be'er Moshe 3:13:6 explicitly permits walking to pick it up if it ...


13

From the Kitzur Shulchan Aruch: ואפילו ללמוד אסור בשעה שהשליח צבור חוזר התפלה "And even learning is forbidden when the Chazzan repeats Shemoneh Esrei. From Daily Jewish Law One should not learn Torah during the repetition of the amidah. There are a few concerns: At least 10 men must pay attention to every word of the amidah; All of ...


13

On a simplistic level, Chochmah is Wisdom. It is an ability or attribute of a person. Bina is Understanding. It is the use of Chochmah to understand something. Daas is Knowledge. It is the acquired idea that one has understood with Chochmah through Binah. But this isn't Hebrew.SE! You want a Jewish Theology answer, else you wouldn't have used the term "...


12

In Shulchan Aruch Harav siman 582 sief 3 the Baal HaTanya writes that even if you went home and said 90 times hamelech hakadosh and then were uncertain if you did it right in davening, you still have to recite over shemoneh esrei, and he explains that this is different than mashiv haruach because when you practice saying the brochoh you can't say Hashem's ...


12

Most undertand this to be a prayer for the trait of humility; specifically as expressed by ignoring the abuse of others. This is implied by the Chovos Halevavos (Shaar Hac'nia ch. 10): והששי כי מעשה הנכנע מקובל אצל האלקים...וחשוב בו תמיד והשתדל לקנותו ופקדהו עם נפשך ומדותיך תדיר והעזר באלקים עליו ושאל אותו ממנו להתקרב אליו ולהגיע לרצונו אולי יישירך לו ...


11

There is no source for this in the classical Seforim, including the Kitzur Shulchan Aruch, Mishna Berura, Tur or Rambam. I have observed many great men in my life and never seen any of them do this. During Kedusha one does not jump, one "lifts oneself and one's heel" (Kitzur Shulchan Aruch 20:4) וכשאומרים קדוש קדוש קדוש, וכן ברוך וימלוך, מרים גופו ...


11

I believe it's to encourage people to actually do it. That's the simplest take-home lesson from the Davening.


10

Shu"t Shevet haLevi (V:16) divides this into 3 parts: If the singing is done together with the words of tefilla, this is considered part of tefilla and a kiyum of lezamer leshimcha elyon. Other times, music is considered separate from the tefilla. For example, the nigun is separated from the words and is "too long" or it's not for the davener's tefilla ...


10

You shouldn't try to "out do" the loud davener since that would just disturb even more people. Re how to correct the person. This is the category of rebuke that is mentioned in Lev 19:17. The Rabbis and the sources spend considerable time examining how to properly rebuke a person. Some ideas in reference to your situation: I'd do it privately with the ...


10

Rema ( OC 127:2): The Rema says that the custom is to say Sim Shalom during Shacharis and any other Tefillah that is fitting to have a Birkas Cohanim i.e. Mussaf (of Shabbos Rosh Codesh or Chag), and the Minchah of a Fast Day. Biur Halacha: a) The Minhag according to the Arizal (Chasidim) is to say Sim Shalom all the times. According to the ...


10

Kitzur Shulchan Aruch 20:1 (yonanewman.org) When the chazan steps (back) after (completing) the quiet (individual) prayers, he should stand still for the amount of time (it takes one) to walk four cubits. He returns to his place, and says quietly ''G-d, open my lips...'' , and starts aloud ''Blessed are You...'' Everyone should be careful to be quiet now, ...


10

Even if you purposefully didn't bow, you still fulfilled your obligation (Rambam Tefillah 5:1).


10

Orach Chaim 104:7 & Aruch Hahulchan 104:13 say that one who is in middle of Shemona Esrei when the Chazan reaches Kedusha should remain quiet and listen to the Chazan recite the Kedusha and it is as if he responded.


9

Per Aruch Hashulchan Siman 95:5 in the name of the Elya Rabbah it is proper that the feet should remain together after Kedusha until Hakel Hakodesh. http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=7705&st=&pgnum=172&hilite= Rav Shlomo Zalmen Auerbach Zatzal (Halichos Shlomo, Tefilah, Perek 8: Ha'arah 60) maintains that on Rosh Hashana and Yom Kippur ...


9

Piskei T'shuvos (115:2), citing Maharil, writes that whist striking the chest during s'lach lanu, one should bow his head slightly forward.


9

I saw it once at my shul on a Sunday morning. After minyan there is usually some people that learn in the beit midrash afterwards. One time, someone came in and had missed minyan. He put on his tefillin and started davening to himself. When he got to Yishtabach, he klopped on the shulchan and finished it out loud and said barchu. Then he continued to himself....


9

The Kaf HaChayim (122:11) quotes the Eliyah Rabbah and the Sidur Nehora for this custom in order not to "forget your name" on the day of judgment. He also quotes Kitzur Shlah in this subject. He also quotes Rashi Micha 6:9 that someone should read a pasuk that begins and ends with the letters of his name every day. I subsequently found a letter from the ...


9

Abudraham, in "Seder Shacharit shel Chol u-Ferushah", says( here, right column, lines 29-38): וכשיגיע ש"ץ ל'מודים' וכורע, כל העם שוחין ואומרין הודאה קטנה המתחלת כמו כן ב'מודים', שאין דרך העבד להודות לרבו ולומר לו 'אדוני אחה' על ידי שליח, אלא כל אדם צריך לקבל בפיו עול מלכות שמים, ואם יקבל על ידי שליח, אינה קבלה גמורה, שיוכל להכחיש ולומר לא ...


9

According to Halacha you are not supposed to have a break between Geula and Tefila by Shacharis and Maariv. However by Mincha there is no problem of having a break, therefore we can say this extra Posuk. You may ask then isn't אֲדנָי שפָתַי תִּפְתָּח וּפִי יַגִּיד תְּהִלָּתֶךָ a break. The Gemara in Brachos 4b asks this question and answers אלא התם כיון ...


8

Since geshem changing to gashem is dependent on whether the word comes at the completion of a phrase (esnachta or sof pasuk), the real question is: Is the ability to make rain a praise in itself (ending the phrase- hagashem), or is it only a praise if it is used to sustain life and must be followed by mechalkel chaim b'chesed (hageshem) There are many in ...


8

In Kovetz Ohr Yisroel (Adar II 5763), pp. 239ff, several people suggested alternatives for names, such as Zelig, that don't appear in Tanach. These include: Use a verse that has the letters of the name as the initial or final letters of successive words, whether in order or not. Thus, for example, the spelling זליג appears as successive ends of words in ...


8

It most likely developed from when someone noticed a Rav or Rosh HaYeshivah coming forward for Kedusha and got back to his place that he davened in ust in time for "kadosh,kadosh,kadosh Hashem Tzivakos"in which many people have the custom to rise up from their heels for those three words. This person could have erroneously assumed that it was tied to the ...


8

Yes there is a source. It is MB simon 113 sk 12. Almost the same text is used in Kitzur Shulchan Oruch 18(11). The translation says, "When a person recites Boruch, he should bend the knee, and when he says Attoh, he should bow to the extent that the vertebrae of the spine protrude. He should also bend his head. Before he recites G-d's name, he should return ...


8

Igrot Moshe (OC 3:8) discusses reciting English translations during prayers. He says: ול"ד לניגונים בעלמא שאף שנשמע כעין הברה כיון שאין לההברה שום כוונת דבור אינו הפסק.‏ And it is not similar to regular tunes [niggunim] for even though they sound like phonemes, since the phoneme is in no way intended to be speech, it is not an interruption.


8

According to the Beit Yosef (OC 123; citing Rav Hai Gaon), the custom is based on the idea that the tefillos correspond to the tamid offerings. When the kohen would go up to the altar, he would go up on the right side, go around, and descend on the left side. We face left first, then right, because we are orienting ourselves according to the Shechina's ...


8

I personally feel very strongly that nothing should be done. I was once guilty of this about 12 years ago (only once, I believe, though I could be wrong). The reason I was guilty of it was that I was so wrapped up in my Tefillah, with such focused concentration, that I simply didn't realize I was being too loud. Unfortunately, the rebuke I received made me ...


8

I am a Karaite Jew, born and raised in an Egyptian Karaite Jewish family. I attend Congregation B'nai Israel, the only Karaite synagogue in the United States. I co-authored a primer on Karaite Judaism (As it is Written) and I run a blog on Karaite Judaism (ABlueThread.com). I consider myself Jewish. I consider myself Jewish before considering myself a ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible