Tag Info

New answers tagged

2

Rabbi Eliezer Melamed in his Sefer Peninei Halacha discusses this: ד – שינה בשבת לצורך ליל שבועות ההלכה מפרק הלכה יב - יום טוב שחל במוצאי שבת, סוגיה ט - דיני ערב יום טוב שחל בשבת.‏ קישור ישיר להלכה. ספר חסידים רסו: "בשבת לא יאמר אדם נישן כדי שנעשה מלאכתינו במוצאי שבת, שאסור לומר למחר אעשה, ואפילו חפץ לכתוב תורה, מפני שמראה מה שישן ונח בשבת ...


7

The very article you link to answers the question! It’s permissible to go to sleep on Shabbat in order to be awake after Shabbat, however, one shouldn’t say that one is doing so for that purpose. [Shemirat Shabbat KeHilchata 28:72]


0

Shmiras Shabbos Kehilchasa says it is assur if it is apparent it is being done for refuah, such as a bad cold. See chapter 34 siff 10. In chapter 38 siff 15 he says that even in a case such as this, it would be allowed to be done through a nonjew, as long as it is a drip action, not spray. A spray would only be allowed for an extreme case where his entire ...


7

I found this article that answers my question: R’ Moshe Feinstein (Igros Moshe OC 4:60) writes that one may only use timers on Shabbos for one’s lights. Firstly, timers are akin to instructing a non-Jew to perform a melacha on one’s behalf which is prohibited. Additionally, it isn’t respectful for Shabbos. As people always had non-Jews come in to their ...


2

In terms of the central question, namely does what a non-Jew incorrectly perceives as violating Halacha constitute a chillul Hashem, there is a Magen Avrohom (O.C. 244:8) which calls it a chillul Hashem to have non-Jews publicly do construction on your behalf because non-Jews do not have work done for them on their religion (and they therefore consider us to ...


0

I don't have an explicit source for you, but there is a Ramma at the end of siman 244 concerning a nonjew who is working for a Jew in an allowed situation (tax collector) where the Ramma warns that the Jew may not sit next to the nonjew while he is performing this task. The Mishna Berurah brings a az and other Achronim who quantify this prohibition and ...


3

It is allowed to tell a nonjew to do a m'lacha for himself. Ramma siman 307 siff 21. The Mishna Berurah #73 explains that since the item never belonged to a Jew, and the action being done is solely to benefit the nonjew, there was never a g'zeira of amira li'eino Yehudi.


6

The Aruch Hashulchan (308:3-5) quotes Tosafos in Bava Kama who says that it was initially only a temporary enactment: בימי נחמיה בן חכליה שהיו פרוצים בחילול שבתות מהזמן שהיו בבבל, עמד הוא ועזרא וחגי זכריה ומלאכי ואנשי כנסת הגדולה וגזרו על דורם עוד חומרות, ולא התירו רק ג' כלים. ולא היתה גזירות קבועות לדורות, וכן כתבו מפורש רבותינו בעלי התוספות בבבא קמא (צ"ד: ...


1

I had hoped to have time to do a better summary, but this will have to suffice: Regarding forehead thermometers, there are a relatively large number of responsa: שו"ת מחזה אליהו סימן סה is of the opinion that it is forbidden both for writing as well as coloring. (His thermometer has the letters N and F that would light up if there was No Fever or Fever, ...


6

The sefer Shmiras Shabbos K'Hilchasah (16:33) paskens without reservation that dice games for recreation (not gambling) are fully permitted on Shabbos. No qualification is made for fear of writing by accident. A strict opinion (which not all hold like as Halachah) is brought by the Chayey Adam (Shabbos 11:38). He holds that any game which usually involves ...


1

The Vilna Gaon writes that the definition of oneg shabbos is the enjoyment of things on shabbos itself, in contrast to kavod shabbos which is the all the preparation one does before shabbos. Rav Ovadia Yosef in Kitzur Shulchan Aruch (רמב) says this explicitly as well: הכל איש מישראל מחוייב בכבוד ועונג שבת. וכבוד שבת הוא מהדברים הנעשים קודם השבת, ...


1

According to the footnote to this artice, the calculation of dates where death did not happen includes Isru Chag (the day after Pesach). This brings the total of "non-death days" back to 17, and solves our "off by one" problem.


5

You can avoid any concerns about chillul Hashem by intercepting and correcting the negative impression your gentile coworker has of you. The problem here is an education gap, which you can fix. Your coworker believes that Shabbat starts at a particular time and that this is when all Jews start it. He took your "they're starting early" to mean "they're ...


2

A competent rabbi should be consulted in all such cases. A similar case is discussed here where the questioner wants to know what to do if he's in a hotel where the rooms are accessed by a magnetic card. The rabbi answers that he should ask the hotel staff for a conventional key. If that fails, he can ask a non-Jew to open the door for him (since one is ...


0

During last Shabbat's Pirkei Avot shiur in my shul, my rav cited something from Knesset Yisra'el (B"N, this Shabbat, when I see him, I will ask him to locate the exact place, so I can edit it, here. If someone else finds it, feel free to edit.) that says that since Pirkei Avot is a unique tractate in that it focuses on ethics and proper moral behavior, ...


0

There are several of the 39 melachas that are at risk of being committed if you brush your teeth in a normal way. A summary are: Smoothing the teeth. This is disputed and some say is not an issue. Kneading (I think) if you take solid toothpaste and liquify it. So one should liquify the toothpaste before Shabbat or buy an already liquid one. Extracting ...


0

With regard to using toothpaste, I believe Rav Moshe Feinstein ruled that there was a concern of memareyach (smoothing) though i think I heard that Rav Yisrael Belsky said he was misled regarding the physical reality and that this should not in fact be a concern since there is no significant residue that remains on the teeth. Additional concerns have been ...


1

Building the Mishkan did not override Shabbos. Operating it (avoda) did. Presumably the inaugural sequence was considered avoda.


5

The Shulchan Aruch of R' Shneur Zalman of Liadi (263:25) writes: מי שקדם להתפלל ערבית של שבת קודם שהתפללו הקהל אף על פי שכבר חל עליו קבלת שבת יכול לומר אפילו לישראל חבירו שלא קבל עדיין השבת שיעשה לו מלאכה ומותר לו ליהנות מהמלאכה בשבת דכיון (ח) שלחבירו מותר הוא אין באמירתו אליו איסור כלל(ולא אסרו האמירה לנכרי אף על פי שאינו מצווה על השבת) אלא כשאומר לו ...


4

The counting of the sabbath cycle (days) is not a lunar based one. Here is an excerpt from http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1103696/jewish/How-Do-We-Know-Which-Day-is-Shabbat.htm : We were first commanded to keep Shabbat in the desert shortly after we left Egypt. How did we know when to keep it? In Exodus 16, we are told that during our ...


4

The Tur (orach chaim 291) quotes an opinion that 2 loaves are unnecessary for the third meal. The explanation offered is that from the double portion of Friday, four loaves were made. One was consumed on Friday itself, one was consumed on Friday night, and one was consumed at the first daytime meal. This means that only one loaf remained for the third meal. ...


0

[excuse my English, I am not native to it] It is only reasonable that we will remember the Manna's extra portion on every meal that is being had thanks to it. BTW, according to some, such as Ha'ARI Hakadosh, you should make the blessing on 12 loafs (instead of the common 2). And another BTW, according to some, as portrayed in the Mekhilta de-Rabbi ...


0

See the Aruch Hashulchan או"ח רעד-ג: who quotes the Maharshal who had the practice to use one loaf at night and two loafs by day, for the honor of the day is greater than the honor of the night. However, the practice had become in accordance with the opinion of the Vilna Gaon that we use two loafs at every meal. והמהרש''ל נהג בלילה לבצוע אחד וביום שני ...Top 50 recent answers are included