Tag Info

Hot answers tagged

8

Rambam Hilchos Shabbos 10:11 says that gluing two pieces of paper together on Shabbos is a Toldah (offshoot) of Tofer (the biblical prohibition against sewing on Shabbos). המדבק ניירות או עורות בקולן של סופרים, וכיוצא בו--הרי זה תולדת תופר וחייב One who glues pieces of paper or leather to each other with scribe's glue (קולן של סופרים), or anything ...


6

Yehuda Wiesen wrote a "Guide to Practical Halacha and Home Ritual for Conservative Jews" (available here), from which I quote (from the section concerning Shabbat): There are many and various so called minor restrictions, some of which the Conservative movement seems to follow and others that it does not. For example, Orthodox typically avoid use of ...


5

This is found in a gloss of the Maharsham on Orchos Chayim (OC 532:3): ולמאי דאיתא בסוטה י״ח ע״א השקה בסיב ובשפופרת מהו דדלמא אין דרך שתייה בכך אם כן היה מקום להתיר לשתות דרך שפופרת גם בשבת במקום צער באופן זה דבדרבנן כל תיקו להקל ועוד די״ל דבעושה על ידי שינוי ל״ש למיגזר כדאיתא כה״ג בביצה י״ח ע״א מתוך שלא הותרה לו אלא על ידי דליו זכור ...


4

I found a Minchas Yitzchok (5:32:2) and an Az Nidabru (2:30) which prohibit, and a Shmiras Shabbos Kihilchasah (ch 18 note 70) which permits. I have seen the Az Nidabru misquoted as permitting. What he actually says is that people who sit out in the sun are only doing it because it's enjoyable and not to get a tan, and therefore it's permitted. ...


4

R. Neuwirth in Shemirat Shabbat Kehilchata (16:24) writes that one should not wear ordinary sunglasses in a place where there is no Eruv because they are not considered clothing. However, if the sunglasses are never taken off even indoors (eg. for medical reasons) then they are considered clothing and can be worn even outdoors with no Eruv. In footnote 94 he ...


4

Unlike typical food certification, there is nothing exceptionally special about the Star-K certification of appliances. They look at the specifications and functions, and apply their Poskim's understanding of the application of Halacha. The non-certified one can be shown to any Rabbi competent in that area and he can decide if the mode has any issues you ...


4

As was pointed out by @DoubleAA in the comments, the turning on of many types lights is biblically prohibited on the sabbath. I will address in this answer those types of lights assumed by some to be only rabbinically prohibited. Even something which is only rabbinically prohibited is included in the prohibition of Amira LiNachri (asking a gentile). The ...


4

Yes a Mashgiach can enter a restaurant, hotel or factory on Shabbos for the purpose of supervising. It happens all the time. In Israel too. (Source: Experience and people I know who have done it and do it. I once worked a Pesach Hotel over Yom Tov. The 20 minute Seder was particularly fun /sarc). A restaurant has some particular complications when it is ...


3

The Shulchan Aruch writes (263:12) that if one is a member of a community/congregation that accepts Shabbos early, he must accept Shabbos early along with them. This is true even if the person doesn't actually daven along with that congregation, and is determined by the time that the shul recite Mizmor Shir (M.B. 261:31). This applies even applies to a ...


3

I asked the proprietor of the Beis Medresh in question, and he said the main issue is קריע - tearing. It is a discussion in Achronim (see here) exactly what the nature of tearing is that is forbidden. Following the view that it is separating two things that are glued or woven together (quoted in the פלא יועץ in the name of the Baal HaTanya and the Brisker) ...


3

It really depends. Was the dish cooked before? If it was, and is a dry food, or is a liquidy food and is still warm (This is the Rema's opinion, the Mechaber requires it to be yad soledes), there is no problem of cooking on a biblical level. If it's a cool liquid, there may be a biblical prohibition (See chazon ish who assumes that Rema concedes that this ...


2

On Kiddushin 31a, Rabbi Eliezer is quoted saying that when both parents want something the father should be given precedent, because both the mother and the child are obligated to honor the father. This is based on the mishnah on Keritut 28a, which states that, biblically, the mother and the father have equal rights, but rabbinically the Sages gave the ...


2

It depends on the motive: The Shulchan Aruch OC 301:2 says: ב. בחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם מותר וכן לראות כל דבר שמתענגים בו וכן מותר לטייל My loose translation: Young people who enjoy running may do so, and also to see something enjoyable. It is also permissible to take a pleasure walk. See MB there who says it is even muttar lechatchila. As ...


2

There is an argument in the Talmud as to whether an action that causes an unintended violation of the Shabbat is permissible to perform. (SOURCE TBA) Rabbi Yehuda claims that violations of Shabbat performed without direct intent are still forbidden (even Biblically, according to most Rishonim). For example if someone drags a bench across a field, ...


2

Kitzur Shulchan Aruch 19:9 says: טעה במעריב ליל ראשון של פסח והתפלל תפלת שמונה עשרה של חול, ונזכר לאחר שהתחיל ברך עלינו שהדין הוא שצריך לסיים כל אותה ברכה (כמו שנתבאר לעיל סימן ע״ו) אינו אומר טל ומטר כיון שגם הציבור אינם אומרים. ואם חלה השאלה (הוא יום התחלת לשאול טל ומטר) ביום שבת וטעה והתפלל של חול והתחיל ברך עלינו גם כן אינו אומר טל ומטר כיוון שהציבור ...


1

I have heard that if the exertion is unnecessary for Shabbos and it causes you to break a sweat than it is forbidden and in the category of exercise. When the shulchan aruch says "bachurim" who enjoy jumping around (kfitzasam) and running - the usual sense of that word is "young boys" - not "young people" which nowadays means under 30 or even under 40! I ...


1

I could see parralels between this and the shabbat elevator, going on a boat ride from before shabbos untill after shabbos, and riding a bicycle on shabbas. Elevator According to the tzomet institute, the following criteria are required to make an elevator "kosher" for shabbat usage. What is needed for an elevator to operate as a "Shabbat elevator?" A ...


1

I do not have a copy of Igros Moshe with me so this is from memory. However, I looked it every summer for several years. Rav Moshe Feinstein paskens that bringing in Shabbos early is an individual decision. In fact, a wife can delay lighting candles until the actual zman even if her husband has gone to the "early minyon". He deals with the cases of the ...


1

The Sefer Avnei Yashfei 8:54:1 writes that if one forgot to put on teffilin and was mekabel shabbas after plag and even made kiddush(actual story happened) he can put on teffilin since he accepted shabbas by mistake and would not forgo his mitzva of teffilin if he remembered. He brings a few sources for support,the Taz 600:2,The Shoel U'Mashiv 2:23 and it is ...


1

Partial answer: There is no Shabbos problem of sending it even if it is already Shabbos where the recipient is (see last paragraph here).


1

It is not clear what R' Moshe held, as he is quoted elsewhere (Tiltulei Shabbo, p 119) as taking a stricter approach. For other opinions see here: http://doseofhalacha.blogspot.co.uk/2014/07/pets-on-shabbos.html R’ Moshe Feinstein (Igros Moshe 5:22:21) writes that small birds that are usually played with are not muktza, though elsewhere (Tiltulei ...


1

While one listening to Kiddush doesn't need to drink ANY wine, one should preferably drink some wine - ideally Kos Shel Bracha. The Shulchan Aruch actually writes that one shouldn't drink from the same cup as another. According to the Shulchan Aruch Harav, though, if the wine was poured out into other cups before Kiddush, those are also considered Kos Shel ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible