Hot answers tagged

14

The issue we have to ask is why is a psak (legal ruling) ever binding in the first place? Why can't you just ask the next person? There are two main possibilities (see Shach YD 242:31): שויה אנפשיה חתיכה דאיסורא The asker accepted upon themselves when they asked the first authority to follow their answer. Let's assume for now this principle works similar ...


13

A convert can: Judge a case as part of a beis din that has been accepted by the Yisrael Force a judgment on another convert Force a judgment even on a Yisrael if the converts mother or father was born of a Yisrael A pure convert cannot: Force judgment on another Yisrael These laws are based on the double language of שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ, ...


13

Shalom u'Vracha, Thanks for your interest in Sefer Iyunei Deah/Procedure for semicah by R. Z.N. Goldberg, shlita. Below is a standard response I prepared based on many people's questions. Not everything below may pertain to you, but hopefully your questions will be among those addressed. Please feel free to contact me if you are interested in further ...


11

The Semichah that was given at least through the time of the Gemara was the real semichah. Moshe literally "leaned" on Yehoshua (and made him a link in the tradition of Sinai). Sometime Following the destruction of the Second Temple, semichah was lost (at least until the 4th or 5th centuries CE, and maybe even continued on a small scale until the time of ...


9

When a person doesn't have Smicha, he can't do anything that requires a Beis Din (a Jewish court). Therefore, technically we shouldn't be able to Force someone to come to court. Arrange divorces. Arrange conversions. Make a new month. Hillel II (who was an Amora in the middle of the Gemara's time) was mekadesh all Roshei Chodoshim until the coming of ...


8

It depends what you mean by semicha -- there is a basic level of "being a rabbi" that is summarized here: There is a new form of semicha which is circulating today, known as the "Rav Umanhig" semicha. This is essentially a semicha which does not necessarily vouch for the recipient's knowledge or competency in halacha, but rather, testifies that the ...


7

In the Chabad world, it depends on the program. All learn Basar Bechalav Taaroves (or Taaruvos) Parts of Melicha Some learn Full Melicha Koshering Vessels Shabbos Birchos Hanehenin Pas Akum/Bishul Akum/Chalav Akum Useful Materials Yoreh De'ah - Gemara/Rashi Tur/Beis Yosef/some Bachs Shulchan Aruch/Shach/Taz (some Pri Megadims, mostly brought down ...


7

These two semicha 'tracks' cover different areas of halakah: Yoreh Yoreh covers areas that deal with the day to day questions that rabbis might receive, such as questions on kashrut or taharat hamishpacha. Most programs of Yoreh Yoreh also include study of the laws of Shabbat and Mourning. It's traditionally associated with the second section of Tur/Shulchan ...


7

Before you mentioned the English requirement, I would have suggested the articles published here, and since they're good articles, I'm going to keep them as part of the answer anyway. Additionally, in Hebrew, there is the great book by Yisrael Yuval, חכמים בדורם... but since you're looking for books in English, I'm afraid the only one that I know of is "...


6

This question has already been discussed in the Hirhurim blog, in which R. Student argues that no matter how we understand contemporary semicha today, a rabbi's semicha can be revoked by the mentor who gave him semicha. As an example of this happening, R. Student cites R. Rakeffet's biography Bernard Revel, which describes how R. Revel [first president of ...


5

As I understand it from friends who have received this ordination, it is the case that non-Israelis who want to can in fact take the exam and send it in. It will be graded, and the test-taker ordained if he passes. I am not sure what is done to prevent the fraud of having someone take the exam for you. In order to pass the exam, obviously one must have ...


5

It is important to understand that the Semicha of today is not "Traditional Semicha" which was only given in an unbroken chain from Moshe Rabbeinu down, from each teacher to their (worthy) students. That Semicha was lost long ago. (Although it is possible to bring back according to the Rambam, and was attempted by Rav Yaakov Beirav in 1538). What, then, is ...


5

As stated by Vram, we still give it because it provides a useful institution for "certifying" knowledge of the various parts of halacha. We even have different types of smicha for different applications; yoren yore vs. yuden yuden, for example. The premise of your "gneivas da'as" comment is that, due to the similarity in name, people would think they're ...


5

The main point of Smicha is to prove that you know Halacha. Many famous poskim (who didn't work as official city Rabbonim) didn't have Smicha until needed (by government etc.) Therefore, if one is knowledgeable enough to pasken, he should be able to pass a rudimentary Smicha test. If he doesn't, he can't pasken even if he has Smicha.


5

The Kaf Hachaim, Dagul Marvava(Noda B'Yeuda) , Pischei Tshuva, Biur HaGra, Beir Heitev, They Really explain the Psak Halacha clearly and sometimes add very interesting things.


5

P'sak is not only knowledge, but the ability make appropriate applications (m'dame milsa l'milsa). A relative of my wife was tested by a Rav in Europe for many days on 60 blatt gemara, Rashi and Tosfos*. At the end he asked him a mere 3 questions straight from a mechaber and gave him a letter. His reasoning: You can teach Yoreh Deah to a guy off the ...


5

Rabbi Harry Lax was the last recipient of smicha from Rabbi Soloveichik. I was told this by a great-nephew of Rabbi Soloveichik, who I know from Kehliath Jeshurun synagogue in Manhattan.


5

I spoke with a student of his. He said: R' Yaakov did not sign the institutional Torah VoDaath semicha (which was signed by his co-"menahel", Rabbi Gedalya Schorr) as that program required knowledge only on Shechita, Melicha, Basar B'Chalav, Ta'aruvos. (Slaughter, salting, meat&milk, prohibited mixtures.) R' Yaakov felt that a semicha test should also ...


5

The official position of the Conservative movement can be found in Women and the Minyan by Rabbi David J. Fine. It was released in 2002 as an explanation of the 1983 decision by the Jewish Theological Seminary to ordain women as rabbis and cantors. The main question that caused debate in the period of 1973-1983 was whether a woman could be a sheliach tzibur,...


5

The Gemara in Bava Metziya 85a writes: איקלע רבי לאתריה דר' אלעזר בר' שמעון א"ל יש לו בן לאותו צדיק אמרו לו יש לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה אתייה אסמכיה ברבי ואשלמיה לר' שמעון בן איסי בן לקוניא אחות דאמיה כל יומא הוה אמר לקרייתי אנא איזיל אמר ליה חכים עבדו יתך וגולתא דדהבא פרסו עלך ורבי קרו לך ואת אמרת לקרייתי אנא איזיל אמר ליה מומי עזובה דא ...


4

He (Rav Moshe) studied with his father and also in yeshivas located in Slutsk, Shklov and Amstislav, before being appointed rabbi of Lubań where he served for sixteen years. (Wikipedia) He (Rav Moshe)joined the yeshiva of R' Isser Zalman Meltzer in Slutzk at the age of twelve, where he also learned under the tutelage of HaRav Pesach Pruskin, zt"l. When the ...


4

we know that the Great Rav Ztsl was a master of Hebrew grammar and he may have felt that giving Semikhah to someone who did not know the rules of grammar, was tantamount to the recipient's possible mistake in Halakhah in the future and he would not want to be part of that error. He was also very well informed in general matters which are involved in ...


4

I am a personal Talmid Of Rav Goldberg Shlit"a. I have been attending his Shiurim for over 8 years and had the pleasure of driving him over a 4 year period, he has also attended all of my family simchas (bris, wedding).we are very close. I have Semicha from him as well, yet never advertised it. Readers should be aware that his semicha means absoultley ...


4

Amazing what you can see when you look. Irv Bromberg at the University of Toronto discusses an adjustment. Currently there are 13 months in 7 years out of every 19; the new formula would involve 130 leap years out of every 353. As he clarifies, witnesses only determined when exactly the new month would start; the Sanhedrin could decide whether to make it a ...


4

I would say that the goal should be to learn from the Gemara and Rishonim upwards- ie/ if doing aveilut, start with Moed Katan, if learning kashrut, start with Chullin, etc. This is the approach which I believe the Rabbanut uses. I am familiar with the derech halimud of the Institute for Traditional Judaism in Teaneck. They learn Perakim Gid haNasheh v' Kol ...


4

Tosfos (Yevamos 45b D'h Mi Lo) gives two answers: "דבורה לא היתה דנה אלא מלמדת להן שידונו אי נמי על פי הדיבור שאני " Devorah didn't judge but taught others to judge Devorah was told to do so by Hashem Tosfos (Shevuos 29b) says " והיא שפטה את ישראל איכא למימר שהיתה מלמדת להם הדינים א"נ לפי שהיתה נביאה היו מקבלים אותה עליהם" She taught the judges how to ...


3

This is pirchei Shoshanim's Dayanus course http://www.shulchanaruch.com/wp/courses/dayanus-course/


3

There has to be some way of demonstrating who is reliable. Genevat da'at, based on the Gemara in Hullin 94a, is when someone thinks you did something contributory (or thinks you are willing to do something contributory) for their sake when really you didn't (or aren't willing to). Being uneducated isn't the same as falling victim to genevat da'at. Semicha ...


3

We consider the mesorah continuing past the mishnah through the gemarah and then continuing through the geonim, the rishonim (such as Rashi and Rambam, etc.), and then through the acharonim such as the Shulchan Aruch, the Mishna Brurah and modern poskim such as Rav Moshe Feinstein, Rav Elyashiv, Rav Ovadiah Yosef, Rav Dovid Feinstein, Rav Chaim Kanievsky, my ...


3

A woman is permitted (as they are also required to eat Kosher therefore they can supervise on this). Someone who is not Shomer Shabbat cannot be (as you cannot trust them). The kashrut authority will have their own set of standards beyond this. This is quoted from London Beit Din: MASHGICHIM -WHO IS ELIGIBLE? What does KLBD look for in a mashgiach? “...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible