Hot answers tagged

12

Davening for someone else who is childless. We derive this from the juxtaposition of Avraham's prayer for Avimelech, and Sarah giving birth to Yitzchak (Gen. 20:17-21:1 and Rashi there, from Bava Kamma 92a).


9

http://chareidi.org/archives5761/korach/KRfeatures.htm While our rabbis tell us that davening at kivrei tzaddikim is a segulah for all types of help, the tradition of Amuka as an address for unmarried men and women is a relatively new one, according to experts in the field. It was "rediscovered" about fifty years ago by Rav Shalom Gefner of Meah ...


9

Rema, Orach Chaim 296:1: גם שופכים מן הכוס לאחר הבדלה ומכבין בו הנר ורוחצים בו עיניו משום חבוב מצוה "We also pour out [some of the wine] from the cup after havdalah, and extinguish the candle with it, and wash our eyes with it as an expression of love for the mitzvah." An earlier source is Tur, Orach Chaim 299, citing R. Amram Gaon. So it goes ...


9

Rav Kaduri ZTz"L used to tell people to recite Tehillim 102 and 103 everyday just before Shkia and then say this little prayer: ירמיאו''א שיהא חשוב ומקובל ומרוצה פרקי תהלים שקראתי לפנך, ובזכות אותיותיהם ונקודותיהם וטעמיהם והשמות היוצאים מהם מראשי תבות, ומסופי תבות וחלופי תבות ובזכות אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן יוסף הצדיק ודוד המלך עלהם השלום ...


9

The Be'er Moshe 8:36 discusses this issue and says it is something that they used be makpid on not to step over a child and if they went over him they would ask the person to step over him the other way so he can grow to his full height. The Be'er Moshe continues that this custom is considered among the custom of old women which the Rashba (Shu"t 1:69) ...


9

Rabbi Shlomo Aviner when asked regarding Blei Gisen for an Ayin Hara said that a procedure which is not mentioned in the Mishna, Gemara, Rishonim, Shulchan Aruch, & Achronim should not be done. He quotes this in the name of Rabbi Chaim Kanievsky. ש: כדאי להוציא עין הרע על ידי עופרת? ת: המצאה שלא מוזכרת במשנה, בגמרא, בראשונים, בשולחן ערוך ובאחרונים ...


7

Ben Ish Hai (Shana Bet Parashat Pinehas sim. 13) actually endorses the Hamsa. A few months ago, I asked HaGaon HaRav Meir Elyiahu Shelit"a this question (question 108 on RabiMeir.com): שמעתי שקדן גדול בהיסטוריה, כי חמסה היא מן התרבות המוסלמית, ולכן החלטתי לתפוס לדעת כי היא, שאסור להשתמש בהם. האם זה נכון He answered: צורת החמסה אכן לקוחה מאגדה ...


7

The author of the Sefer Shaleiach Teshalach (English edition p. 98) writes that he was personally told by R' Elyashiv and R' Chaim Kanievsky that "there is no Midrashic or Rabbinic source whatsoever connecting the honor of kvatter with being blessed with children." He also cites R' Shlomo Zalman Aurbach to this effect (from the Sefer V'aleihu Lo Yibol). ...


7

Until recently I had no source for you other than a mimetic one: My mother (who is of Galician extraction) bakes the Challah on top of the house key. Now I see in Ta'amei HaMinhagim that the custom is to make an indentation of the key in the Challah (ostensibly by pushing it into the dough and baking it that way). The next page will also show some reasons. ...


7

See Chochmas Adam (89:3) who writes that if the action is medically sound or is sugulah based it is not subject to the prohibition of nichush or darchei Emori. Using words of Torah and objects of Kedusah like tefillin for healing is neither medically sound nor a traditional or effective remedy and is therefore prohibited. All segulos must be examined ...


6

Shiluach HaKan! The Midrash expounds the verse "v'es habanim tikach lach" (and take the children for yourself) in the passage that describes this mitzvah, as alluding to the person meriting to have his own offspring. For more details, see here in Sefer Shaleiach Tishalach and the next three pages. [Note: In case anyone thinks of suggesting the "segulah" of ...


6

It comes from Niddah 31b: הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה – One who wants to make all his children males should cohabit once and then repeat it. Rashi there explains that this comes in continuation to the previous statement in the Gemora that if the wife emits seed first the child conceived will be a male. By first arousing his wife's desire ...


6

The Talmud (Bava Kama 92a) states: כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה Anyone who asks for mercy for his friend, and he needs that thing too, he is answered first. So you should consider praying for other people who have predicaments similar to your own. (Inspired by this answer.)


6

According to R. Amnon Bazak, there is no source, and it in fact goes against tradition. Although the custom to recite "Parshat ha-Man" appears in the first siman of Shulchan Aruch, there it is a practice for every day, "in order that one should believe that his food comes with divine providence." This practice was not widely accepted. Some poskim quote a ...


5

You may be mixing two separate customs together. Quoted in Taamei Minhagim (pg. 521 paragraph 68), saying he saw it in some Sefer: There is a custom for women to bite off the pitum of the Etrog. The reason is because our sages say that (according to one opinion) the forbidden fruit Adam and Chava ate was an Etrog. Therefore she bites the Pitum in order ...


5

Rav Aharon Yuda Grossman discusses this practice in his sefer of Su"t "ודרשת וחקרת". He ascribes it to a tradition among the "yekari yerushalim" that is recognized as medically helpful by those who practice it. He therefore permits it (as anything done with medical intent does not have an issue of Darchi Emori). So it would seem that it has no (obvious) ...


4

There is of course davening and Brochos from Tzadikim, but the Kitzur Shulchan Aruch(סי' ע"ה סעי' ב'‏‎) brings that saying the Haftorah of the first day of Rosh hashanah (Shmuel Aleph 1:2-10) after lighting Shabbos candles is a segulah to have Children.


4

In my quick Google search on the same topic yesterday, I came across this article with sources: http://asimplejew.blogspot.com/2007/04/guest-posting-by-talmid-shlissel.html And then this article that argued against the minhag: http://www.alfassa.com/shlissel_challah.pdf


4

I believe the Derech of our Torah is that their are no magical actions that we do to yield some result. If we use the Torah as our guide, we see that Tephilah is the method our Avot and Imahot used to raise their level and relationship to Hashem so that they may merit providential assistance to having a child. The Torah did not tell us that Yaakov carried ...


4

This site (which I've never heard of) cites a number of sources for the practice of reciting the paragraph, one of which ostensibly relates to specifically reading it off of קלף, the others of which point out that reading it in general is a סגולה. The first one is from Seder Hayom, which says one who fears for himself and for his soul should put great ...


4

Here's a chart with a segulah for everything: (I hope we all have a sense of humor!)


4

The Wikipedia page discusses how it pre-dates Islam and seems to have pagan origins, which would be a worse problem. Good luck charms are problematic on their own, but pagan ones are definitely assur.


4

There are two statements about clothes that are normally brought together, and are therfore often confused (see here as an example). Shulchan Aruch Orach Chaim 2:3 - One should be careful to put on his shirt the right way, and not wear it backwards. The Magen Avraham (S"K 3) explains that (based on Rashi Shabbat 114A) if the disgusting stitches are facing ...


4

The Talmud (Shabbat 114a) defines a Talmid Chacham as someone who is careful to wear his clothing right-side-in. The Shulchan Aruch rules this way in Choshen Mishpat 162:21 and explains the reason to be that a Talmid Chacham must be careful to look respectful and inside-out clothing shows its stiching and looks disgraceful. The Shulchan Aruch also recommends ...


4

Based on the Divrei Yirmiyahu's commentary on Rambam Hilchot Brachot, Chapter 7, Halacha 5, it appears that the Baal HaBayit (who is cutting the bread), is supposed to place a piece of bread in front of everyone sitting at the table. He says that by doing so, the Baal HaBayit is honoring his guests. Placing it directly into the recipients hand would be like ...


4

http://hirhurim.blogspot.com/2007/08/red-string.html Per Tosefta Shabbos 7 it is a prohibited pagan practice. Radak Yeshayahu 41 also prohibits wearing a red string. The Rambam in Moreh Nevuchim 3:37 says that it causes misfortune. However the Minhag Yisroel Torah Yoreh Deah 179, and Be'er Moshe 8:36 indicate that it is an accepted practice to ...


4

Personally, I think that segulos are psychological aids. It's not that you bake a key in your challah and magically you somehow make more money. Rather, the baking of the key in the challah is supposed to be a symbolic gesture that will convey to you that all parnassah really comes from God. And once that becomes more clear to you, it will help your prayers, ...


4

Other answers have attempted to demonstrate that there is no source in the Talmud for pouring lead to remove ayin hara. I agree with those answers, that there is no such source. However, this false assertion probably arose via a miscommunication, and a misunderstanding on the part of either the author or editor of the article. What was likely intended was ...


3

In the Book Bris Secrets a source is brought from the Sefer Sharie Ahron a Posuk in The Torah!!! it says: וְאֶתְּנָה בְרִיתִי, בֵּינִי וּבֵינֶךָ; וְאַרְבֶּה אוֹתְךָ, בִּמְאֹד מְאֹד Translated in This context as: Ones who brings the Child into My Bris (The Kvater) that is between me and you and I will Multiply you very Much.


3

Here is the hisvaadus that presents this idea (in seif yud). Found by googling so I can't provide any additional information. ‫ובזה גופא — קוראים פ׳ שמיני‬ ‫שמונה פעמים. וכמדובר פעם הפתגם‬ ‫בזה מחסידי פולין: שמיני שמונה‬ ‫שמנה, כלומר, ששנה שקוראים בה פ׳‬ ‫שמיני שמונה פעמים — תהי׳ שנה‬ ‫״שמנה״.‬Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible