Tag Info

Hot answers tagged

4

Luach Hahalachos Uminhagim - 5771 page 30 - note 13 says this is based on the Chayai Adam 139:5 & Elef Hamagain 40 Chayai Adam 139:5 says that one should say תכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים Elef Hamagain 40 says one should add Ulishilom


4

The Jewish calendar actually has more than one "new year", depending on what you're counting. 1 Nissan is the new year for months; when the torah says "in the seventh month" (or some other numeric counting) it's counting from this. Nissan is the month of our redemption from Egypt, a defining moment in our history. The torah explicitly refers to the month ...


4

This priority is given in the Yerushalmi Sukkah 4:1: ר' סימון מפקד לאילין דמחשבין יהבון דעתכון דלא תעבדין לא תקיעתה בשבת ולא ערבתא בשבתא ואין אדחקון עבדון תקיעתה ולא תעבדון ערבתא R' Simon ordered those who calculate [the calendar rules], "See to it that you don't let the blowing of the Shofar be on Shabbos, or the [beating of the] Arava on Shabbos. ...


4

As DanF already answered, the Torah only commands us to go for the 3 festivals. However, if you look in the Mishna in Yoma, 7:2, and its commentators, you will learn that there were people who attended the Yom Kippur services in the Bet HaMikdash - and that it was a Mitzva to do so. Mishna: הָרוֹאֶה כֹהֵן גָּדוֹל כְּשֶׁהוּא קוֹרֵא, אֵינוֹ רוֹאֶה פַר ...


3

The Ramchal seems to be on your side (or at least close to it). In Maamar HaChochma, he writes: אולם מדרגות רבות יש בישראל, כלן טובות, מקבילות להארות העליונות, פירוש - יש צדיקים, יש חסידים, יש ישרים, וכבר מנו בספר התקונים עשר מדרגות על דרך זה, ואמנם המבוקש הוא שכולם יהיו בשמחה, ברוב הארה והשפעה, וכנגד זה מדרגות הרשעה יכנעו ויתבטלו, וזהו "ובכן צדיקים" ...


3

The answer to your question is 3 seifim earlier (586:16): ציפהו זהב במקום הנחת פה, פסול.‏ The Aruch Hashulchan (586:28) writes: ובמקום הנחת פיו – פסול משום חציצה, שהזהב מפסיק בין פיו לשופר.‏ The sound must be created by the contact of the lips on the shofar, additionally it may not be altered in any way by a foreign body.


3

The acrostic structure for the second day version of Hashem Melech is the name of the author: Shimon Bar Yitzchak. The last stanza starts with the traditional Chazak ( Cha-shmalei Zik-im). Regarding the "Eilu v'Eilu" refrain, it could very well be a reference to the Talmudic principle, but it as the two sets aren't contradicting each other (as they do in ...


3

The Shela in the beginning of Mesechtas Yoma - paragraph beginning with וכך הוא המנהג mentions saying דיינים מומחים in the context of saying it in front of a group of Talmidei Chochomim (wise scholars) and Yirei Shomayim (God-fearing people). Orchos Rabeinu 2 page 171 mentions that the Steipler omitted the word "מומחים." However, Rabbi Shlomo Kluger ...


2

You understand, I think, why there was a doubt about the day of Rosh Hashana and they needed two days (on the day after 29 Elul no one knew if witnesses would come or not, etc.). Thus, in fact, every date (eg.) on the Hebrew calendar had a one-day doubt to it (if you lived far enough away that messengers couldn't get to you in that number of days), either ...


2

Here's a piece on Chabad.org explaining it. Basically, it is on Elul 30 and Tishrei 1 -- the only problem is that Elul was set to only have 29 days. Back in the days of witness-based Rosh Chodesh, Elul sometimes had 29 and sometimes had 30 days. If it ended up having 29, then the day after (Tishrei 1) would be Rosh Hashanah and Tishrei 2 would be an ...


2

The Shulchan Aruch (586:21) just uses this example since it was an example of the Mishna in Rosh Hashana (4:8) (32b in the Gemara).


2

This is an excellent question while at the same time being perhaps too large to really answer in just a few paragraphs. What you are really asking about is one of the main mitzvot that we practice, namely davening with intention (בכוונה או בעיון), meaning in plain translation with the meaning of the words. See Mishnah Peah 1:1 and Shabbat 127a. If you are ...


2

The Artscroll Yitzchak Yair siddur (the all-Hebrew Ashkenaz one) states that if 28 Elul is a weekday, tachanun is said even by Mincha, and on Shabbat, tzikatcha is said. You are correct that normally, if tachanun is not said by Shacharit, it is omitted the previous afternoon as well. However, Erev Rosh Hashanah and Erev Yom Kippur (and perhaps Pesach Sheni) ...


1

Rosh HaShannah is called the birthday of the world. (HaYom haras olam...see machzor mussaf) However, the pinnacle of creation is Adam, the first man. Therefore, Rosh HaShannah is the birthday of Adam. (the world's birthday is represented by Adam's birthday.) The first three words of the pasuk (HaYotzer yachad libam...)can be translated: "The One who forms ...


1

I can't believe that I missed an answer that was in the Gemarah all along, on the same page that I cited. Rosh Hashanah 32b תרועה שאין עמה לא כלום כגון (במדבר כט, א) יום תרועה יהיה לכם אומרה עם השופרות דברי רבי יוסי My translation: If the word תרועה is mentioned in the citation without anything else (e.g. the word shofar), such as the verse "A day ...


1

I never knew that there was a difference regarding teru'ah sounding, just for shevarim. But, I located this article that says The Teruah is (according to Rabbi Yitzhak Arama) the sign of anxiety and sorrow. It is composed of more and shorter units than the Shavarim. The Ashkenazi Jews produce Staccato-like, rhythmical units, while the Oriental Jews ...


1

an interesting question. Learning the concepts behind the words of Rosh Hashanah davening is certainly a great way to prepare! I would suggest looking in the following places: As far as an interesting perspective of specific words. Take a look at Peleh Yo'etz which is sorted by word and the author - Rabbi Eliezer Papo (1785-1826) - goes into detail of ...


1

The mitzvah of blowing shofar is m'Doraita, meaning from the written Torah. (VaYikra 23:24 and VaYikra 25:9) This has the implication that in questions regarding it's fulfillment, one should be stringent. In other words, one should be stringent, for example, that what you are blowing is in fact a kosher shofar. There are requirements on the horn itself and ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible