Tag Info

Hot answers tagged

12

This is in the Ramo (O.C. 585:2) to blow specifically on the right side of the mouth. The Magain Avraham says this is based on the verse (Zecharia 3:1) והשטן עומד על ימינו - the Satan stands on his right side.


10

The Talmud (RH 34) records: שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא מט' בני אדם כאחד [לא יצא] תקיעה מזה ותרועה מזה יצא If he heard 9 blasts at 9 hours of the day, he fulfilled his obligation. [If he heard them] from 9 people at once, he did not fulfill his obligation, [but if] there was a Tekia from this [person] and [then] a Terua from this [person] he does ...


10

I once wondered about this and found an answer at Ohr Somayach. They say that Hallel is said with joy and that our focus on judgement precludes this. They cite Rosh Hashanah 32b: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביום הכפורים אמר להם אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה: ...


9

It has been used 11 times so far since the enactment of the fixed calendar in 4119. It was used in 4179, 4257, 4504, 4602, 4849, 5096, 5194, 5441, 5519, 5688, and 5766. The next time it will be used is 6013 if we still have a fixed calendar then. You can read about this exceedingly rare Dechiya and its history here.


8

As for Rosh Hashana, Rav Saadiah lists 10 reasons for blowing shofar. They are: Coronations of kings are announced by trumpet blasts. The shofar is the coronation blast of Hashem's rulership. (So think about accepting Hashem as king) The Shofar is a wake up call to examine our actions. (So think about if your behavior has been appropriate.) The Shofar ...


7

This was birkat kohanim, the priestly blessing, which (in the diaspora, at least for Ashkenazim) is done only on the high holy days and festivals. In Israel it is done at each morning service (where a minyan is present). This is a reflection of a temple practice. I have been taught that one reason our kohanim take their shoes off is because they did in ...


6

From my experience as a kosher Chef. This is quite an endeavour but not impossible. One lambs head will not provide much meat but enough for all to taste. Here is one with usage of Moroccan spices/ Sephardic flavours which go nicely with lamb and garnished with glazed apples appropriate for the holiday. For the head; 1 whole lambs head brain removed.( note ...


6

Both the Aruch HaShulchan and the Kitzur Yalkut Yosef forbid adults to blow the Shofar after one has fulfilled one's obligation, with the exception of blowing for somebody else or if one isn't sure one fulfilled the mitzva. ערוך השולחן - אורח חיים סימן תקצו - מנהג התקיעות לאחר התפילה ב וכתב רבינו הרמ''א דלאחר שיצאו בזה – אין לתקוע עוד בחנם. אבל קטן, ...


6

There seems to be no known source for feeding the fish at Tashlich. As already noted, those who mention it then to be opposed to it. But the fact is that it is mentioned - and its origins seem to be almost as old as the Minhag of Tashlich. Regarding feeding the fish at Tashlich we could learn from the Aruch HaShulchan's opinion regarding feeding the birds ...


5

There is no Mitzva to blow Shofar on Rosh haShana. Accordingly, there is no Bracha on doing so. This is a Mitzva to hear the Shofar being blown, and there is a Bracha said before doing so ("...and commanded us to hear the blasts of the Shofar"). Everyone who is fulfilling the Mitzva should say a Bracha. In general, if multiple people are doing a Mitzva ...


4

Here's a detailed explanation, with pseudocode-like notation. http://individual.utoronto.ca/kalendis/hebrew/molad.htm#calc. The following is my own summary: MonthlyMoladDifference = 29 days + 12 hours + (44 + 1/18) minutes. MoladTishrei5775 = [...] NewMolad = MoladTishrei5775 for(year=5775; year<currentYear; year++) { IsLeapYear = [0, 3, 6, 8, 11, ...


4

Rosh Hashanah 16a: Rav Yosef said: Like whom do we hold that we pray nowadays for the sick and ailing? Like whom? Like Rabbi Yosi! [who says that "a person is judged every day"] And if you'd rather, I'll answer per Rabbi Yitzchak, who said that "crying out is good for a person, whether before or after the verdict." Trans. mine, except words ...


4

In the seffer haminhagim of the Maharil, the source of tashlich quoted in the Ramma end of siman 583, he mentions in hilchos Rosh Hashana ois 9 when going to tashlich on Rosh Hashana to be carefull not to take food along so as not to feed the fish, which people would do for fun while they were there. It has been proposed that this seemingly innocent act of ...


4

Luach Hahalachos Uminhagim - 5771 page 30 - note 13 says this is based on the Chayai Adam 139:5 & Elef Hamagain 40 Chayai Adam 139:5 says that one should say תכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים Elef Hamagain 40 says one should add Ulishilom


3

The procedure you are mentioning is hatarat nidui from the heavens. That means that if a person got a nidui from above, he can ask 10 men to cancel it. Since among each 10 men there is shechina, when they cancel the nidui, the heavens have to accept this. This custom is mentioned in this booklet of minhagim, in the end of page 24, more details in footnote ...


3

The Shela in the beginning of Mesechtas Yoma - paragraph beginning with וכך הוא המנהג mentions saying דיינים מומחים in the context of saying it in front of a group of Talmidei Chochomim (wise scholars) and Yirei Shomayim (God-fearing people). Orchos Rabeinu 2 page 171 mentions that the Steipler omitted the word "מומחים." However, Rabbi Shlomo Kluger ...


3

Gemara Rosh Hashana 17b עיני ה' אלהיך בה עתים לטובה עתים לרעה עתים לטובה כיצד הרי שהיו ישראל רשעים גמורין בראש השנה ופסקו להם גשמים מועטים לסוף חזרו בהן להוסיף עליהן אי אפשר שכבר נגזרה גזרה אלא הקב"ה מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן הכל לפי הארץ עתים לרעה כיצד הרי שהיו ישראל צדיקים גמורין בר"ה ופסקו עליהן גשמים מרובין לסוף חזרו בהן לפחות מהן אי אפשר שכבר ...


3

Rambam Hilchos Teshuvah 3 (4) says about blowing shofar on Rosh Hashono אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם. {Free translation} Even though sounding the shofar on Rosh Hashono is a biblical command, there is a hint to it. It says so to speak ...


3

The Ramchal seems to be on your side (or at least close to it). In Maamar HaChochma, he writes: אולם מדרגות רבות יש בישראל, כלן טובות, מקבילות להארות העליונות, פירוש - יש צדיקים, יש חסידים, יש ישרים, וכבר מנו בספר התקונים עשר מדרגות על דרך זה, ואמנם המבוקש הוא שכולם יהיו בשמחה, ברוב הארה והשפעה, וכנגד זה מדרגות הרשעה יכנעו ויתבטלו, וזהו "ובכן צדיקים" ...


3

The gemara in Krisos daf vav says we eat the simanim. The girsa in Horios 12a is to look at the simanim. In situations where one cannot eat the siman, we rely on simply looking at them. This was the Ben Ish Chai's practice when a certain one of the simanim was too bug infested to be allowed to be eaten. Being that the link was to a human shrunken head I ...


3

The acrostic structure for the second day version of Hashem Melech is the name of the author: Shimon Bar Yitzchak. The last stanza starts with the traditional Chazak ( Cha-shmalei Zik-im). Regarding the "Eilu v'Eilu" refrain, it could very well be a reference to the Talmudic principle, but it as the two sets aren't contradicting each other (as they do in ...


3

The answer to your question is 3 seifim earlier (586:16): ציפהו זהב במקום הנחת פה, פסול.‏ The Aruch Hashulchan (586:28) writes: ובמקום הנחת פיו – פסול משום חציצה, שהזהב מפסיק בין פיו לשופר.‏ The sound must be created by the contact of the lips on the shofar, additionally it may not be altered in any way by a foreign body.


2

Basically, what kind of a head are you talking about. If you mean a human shrunken head, then it is subject to all the rules of a body of a human being. This includes the requirement that it be buried, treated with respect and the laws of tum'ah (ritual impurity). As such, using it as a "segulah" would be asur. In fact, it is also asur to have a (real) one ...


2

ELiyahu Ki Tov in Sefer Hatoda'ah (Book of Heritage) mentions that Elul is am "Et Ratzon" - a time of "acceptance"/ Therefore, this is an appropriate month to concentrate on Teshuva. Saying Selichot and increasing supplications is one means of doing this, but, going through the motions of saying the words of Selichot without feeling anything or encouraging ...


2

Copying Ypnypn's pseudocode and adjusting it so it can check all years and so it doesn't require a loop: MonthlyMoladDifference := 36:44:03.33... YearlyMoladDifference := MonthlyMoladDifference*12 CyclelyMoladDifference := YearlyMoladDifference*19 + MonthlyMoladDifference*7 Molad := 29:11:20 //comment: tohu (year 1) input Year Cycles = Year/19 //comment: ...


2

I have done this several times in the past. In viewing the Mishnah Brurah, now, I discovered several things that I was unaware of. As there are many laws regarding blowing / hearing the shofar, what I am providing may be a partial list, only: 589:3 - a woman is exempt from hearing the shofar b/c it is a time bound mitzvah. The mechaber states that they ...


2

The source for the minhag to blow shofar the whole month of Elul is the Pirkei Dirabi Eliezer chapter 46. After the eigel incident, and the ensuing tshuva, Hashem told Moshe to come back up the mountain and blow the shofar so nobody would make the same mistake counting the second time and get lost after avoda zara again. Hashem was 'elevated ' with that ...


2

Is it correct to treat the greeting as an immutable formula, the way people and machzorim do? (E.g., is that how we should read the Rama?) Sources, please. Well, the Kitzur Shulchan Aruch in סימן קכט - הלכות ראש השנה says: סעיף ח' לְאַחַר גְּמָר תְּפִלַּת מַעֲרִיב בְּלֵיל רִאשׁוֹן, נוֹהֲגִין לוֹמַר כָּל אֶחָד לַחֲבֵרוֹ, לְשָׁנָה טוֹבָה תִּכָּתֵב ...


2

Nitei Gavriel Rosh Hashana 29:2 says that it is a Machlokes whether it should be eaten after the Hamotzi (Tur, Darchei Moshe, Sidur Yaavetz, Sidur Hatanya, Mateh Efraim, Kitzur Shulchan Aruch, Likutei Maharich, etc.) or immediately after Kiddush (Maharil, Ohr Tzadikim, Sidur Rab Shabsai, Ruach Chaim, Ketzei Hamata, etc.).


2

In Kuntres Umayon, it speaks about that on Rosh Hashana, it can be decreed, for example, that they'll be a lot of rain, and if later you're not deserving, you'll get the rain in the wrong place, or vice versa.Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible