Hot answers tagged

19

I'm going to answer this question indirectly. I have had discussions with several Lubavitchers who have come up with some compelling (to them) reasoning how the Rebbe זצ"ל can be Moshiach, which leads inexorably to the conclusion that he must be Moshiach. I'm not going to attempt to express the arguments here, even though you have asked for them, because I ...


17

As Dov F has noted, the argument over praying in a mosque is now split between R. Ovadia Yosef and the Tzitz Eliezer. Please see the update below regarding the original Rambam responsa that is referred to by R. Ovadia. The Tzitz Eliezer writes against praying in a mosque in his responsa Volume 14, #91: ולמדנו מכאן שהקדשים של כותים וגם המשוגע של ...


15

In the responsa collection of the Beth Yosef, Avqath Rokhel #32 he defends those who conduct themselves according to the Rambam, even in a place where the majority of people follow another poseq (in this case, the Rosh). The turn of phrase that indicates that one can do so regardless of their familial tradition is: "...especially if they have a tradition ...


14

There are several historical factors to consider, particularly the advent of the internet. We live in the age of information. The gap between rabbinic leadership and the lay is being broached with great rapidity. More people are interested in a more horizontal society wherein they approach sources, analyze them, digest them, etc. and interact on such basis ...


13

R' Chaim Dov Rabinowitz (author of Daas Sofrim), in his volume on Jewish history since the close of Tanach, in fact harshly criticizes the Jews of Babylonia for migrating from there to the Christian West during the Geonic era. He argues, for one thing, that they should have learned from the experience of the Jews under Byzantine domination (especially in the ...


13

The Commentary on the Mishnah came first. In his colophon at the end of it, Rambam writes that he began writing the commentary at age 23, and finished it at age 30, in the year 1479 of the "Era of Documents" (4928 since Creation, 1168 CE). The Mishneh Torah, on the other hand, was written in the 4930s. In the introduction he says that the current year is ...


13

The famous position attributed to the Kotzker Rebbe is that, since the Rambam paskened that demons do not exist, his psak halacha caused the demons to cease to exist. See my analysis here. This position is discussed in Prachei Rashi, שאל אחד את רבי מנדל מקוצק: הרמב״ם במורה נבוכים כופר במציאות שדים וכשפים, ואלו בתורה כתוב ״ולא יזבחו עוד את זבחיהם ...


13

R' Yaakov Weinberg, in an audio recording, addressed this issue (as an issue with the ani maamin, which R' Weinberg, like you, rejected), and he explained that the point of the Rambam is not to say that the specific texts which we have now are identical to the one transmitted to Moshe. Rather, the point of the Rambam is to say that Moshe was a faithful ...


13

There isn't a contradiction here. The sources are talking about two things: [1] A woman's right to conjugal relations/sexual fulfillment/attention and her husband's duty to be available to her sexually. The halakhah limits his duty to within reason - and reason dictates that independently wealthy men need to be available to their wives daily if need be, as ...


12

The statement of Maimonides to which you refer is from his Yad Hachazaka, Repentence [or: Return] chapter 3. There he writes (in my own loose translation): Everyone has merits and sins. Someone whose merits are more than his sins is a tzadik. Someone whose sins are more than his merits is a rasha. Half and half, he's a benoni [=middle person]. So, ...


11

Ramban mentions it in his letter to the French Sages in defense of Rambam (in 1232). He writes (last line of the page, and continuing from there): והנני מעיד עלי לפני רבותי שמים וארץ, כי שמענו ממגידי אמת שבכל ארצות מלכות תימן, קהלות רבות עוסקים בתורה ובמצות לשמן, והיו מזכירים שם הרב בכל קדיש וקדיש: "בחייכון וביומיכון ובחיי דרבנא משה בן מיימון", ...


11

It is ואסמע אלהק ממן קאלה. You can read the Judeo-Arabic original (in Hebrew letters, as it was written) here.


11

You're not mistaken: in fact the Tur and Shulkhan Arukh (335:2) say that only a בן גילו has the ability to take some of the sickness with him. This difficulty was recognised by the Drisha on Ramba"m and he stresses Ramba"m's wording: כאילו נטל חלק מחולייו - it is as if he takes part of the illness. However, there's a note in my Ramba"m that directed me to ...


11

Rambam, Hilchos Yesodei Hatorah Chapter 3. From Chabad.org Halacha 1 The spheres are called the heavens, the firmament, the habitation, the skies. There are nine spheres. The closest sphere is the sphere of the moon. The second sphere, which is above it, is the sphere which contains the planet Kochav (Mercury). The third sphere, which is above it,...


11

No, you are not supposed to ignore most non-religious Jews. Rambam Hilchos Mamrim 3:3: אבל בני אותן הטועים ובני בניהם, שהדיחו אותם אבותם ונולדו במינות, וגידלו אותן עליו--הרי הן כתינוק שנשבה לבין הגויים וגידלוהו הגויים על דתם, שהוא אנוס; ואף על פי ששמע אחר כך שהיה יהודי, וראה היהודיים ודתם--הרי הוא כאנוס, שהרי גידלוהו על טעותם. כך אלו האוחזים בדרכי ...


11

The Gemara (Yoma 78b) writes that one who sleeps with shoes on, 'has tasted a taste of death', and since tasting death is probably not a good thing, some poskim write that sleeping with shoes on should be avoided (see Kaf Hahayyim Y.D 116:211, for example). The book Shemiras Haguf Vehanefesh (no. 115) also writes that wearing shoes to sleep causes someone to ...


10

It seems to me from the quote from the last Chief Rabbi of Yemen, Rabbi Amram Korach, that they didn't follow the Rambam in this regard because they found the kudu horn more beautiful for the mitzvah. "The shofar of Rosh HaShanah, that they were accustomed to blowing, was long and twisted, two or three twists, and its sound was pure and eerie. Some ...


10

The Torah specifically states the prohibition against prostitution, in order to prevent the land to be filled with licentiousness: ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה. Rambam seems to be deducing the underlying reason for that concern of the Torah, in his statement: For [ultimately], a father will marry his daughter and a brother his sister, [for in a ...


10

In the introduction to his commentary on Masekhet Avot (Shemonah Peraqim), chapter five, the Rambam says (in Shmuel ibn Tibbon's translation): והוא הדין מי שהתרגשה עליו מרה שחורה, ועמד והסירה בשמיעת הניגונים ובמיני הזמר, ובטיול בגינות ובבניינים נאים, ובישיבה עם צורות נאות וכיוצא בדברים שמרחיבים הנפש ומסירים הרהוריו הקודרים ממנה.‏ In an English ...


10

This is quoted in the Afrakasta D'anya (4: 370) of R. David ben R. Baruch Kalonymus Sperber (leader of pre-war Romania) in the name of R. Moshe Stern in the name of the author of Imrei Yosef in turn quoting his teachers. שו"ת אפרקסתא דעניא חלק ד - עניינים שונים סימן שע ועל דרך - זה שמעתי מפי מו"ח הגה"צ ז"ל [רבי משה שטרן, גאב"ד פאליאן] בשם הה"ק בעל ...


9

The Alter Rebbe of Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman, explains in the beginning of Tanya that if you take the Rambam's words (which are also Rashi and Tosfos' words) at face value, they create several contradictions. First, they contradict Rabba, who called himself a beinoni despite the fact that he never stopped learning, to the extent that the Angel of ...


9

It may be that Rambam would distinguish between whether the magician actually did some kind of action or not. Suppose, for example, you have someone who claims that he will use magic to harvest a field of cucumbers (the example given in the Mishnah, Sanhedrin 67a). There are, then, three possibilities: He performs some action (waving a wand, saying some ...


9

The list of differences can be found in an appendix to the Minchas Chinuch. Ramban includes all of these positive mitzvos, which the Rambam doesn't Mitzvah 1: Positive mitzvah of eating maaser sheni. Mitzvah 2: Positive mitzvah of not eating impure trumah Mitzvah 3: Positive mitzvah of not selling shvi'is fruits Mitzvah 4: Positive mitzvah of settling ...


9

This question is dealt with at great length in the Sefer "The 13 Principles of Faith" (Gutnick edition) by Rabbi Chaim Miller in the Eighth Principle, Lesson Seven, based on the teaching of the Lubavitcher Rebbe. He summarizes the chapter as follows: The Sanhedrin of each generation was authorized to overrule any of the derived laws of the previous ...


8

Yes it seems funny; at the other extreme, anti-Semitism in India is considered virtually nonexistant historically, when Hinduism and Judaism have, shall I say, more or less mutually-exclusive theologies. Part of the answer seems to be that "good fences make good neighbors", or as one genealogist put it, "you fight with your cousins." A religion that has ...


8

In the Frankel ed. it is called Hagahos Maimoniyos.


8

It is a paraphrasing of Igeres Teman (pg. 42 in this edition).


8

There are two main opinions, one by Rashi saying that are straight lines going up at an angle, seen also in the Rambam on the Mishna and R' Abraham his son. See sources: רש"י על התורה שמות כה, לב. והציור בפירוש המשנה לרמב"ם מנחות ג, ז. ודעת ר' אברהם בן הרמב"ם בדעת אביו. וכן כתב העזרת כהנים מידות ד, ז.‏ The other opinion is the Ibn Ezra, and it is the ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible