Tag Info

New answers tagged

2

The Halacha is very clear about this. For example, the Kitzur Shulchan Aruch in סימן קמא - הלכות מגלה says: הַקוֹרֵא אֶת הַמְּגִלָּה, צָרִיךְ לְכַוֵּן לְהוֹצִיא אֶת כָּל הַשּׁוֹמְעִים. וְגַם הַשּׁוֹמֵעַ צָרִיךְ לְכַוֵּן לָצֵאת וְלִשְׁמֹעַ כָּל תֵּבָה וְתֵבָה, שֶׁאֲפִלּו אִם רַק תֵּבָה אַחַת לֹא שָׁמַע, אֵינוֹ יוֹצֵא. וְלָכֵן צָרִיךְ הַקּוֹרֵא ...


2

No it is assur, for through trying to come up with shtus you will inevitably run through actual Torah in your mind. This is so even if you wanted to, for whatever reason, read kefira in the bathroom which of course technically has no kedusha


4

I guess a generation raised on candy prefers sweeter fillings that don't get stuck in your teeth. :D Personally, I have no problems finding Mohn hamentaschen down here in Baltimore - they are just as common as any other flavor. Though I guess that was the change - they used to be the MOST common flavor, until people realized that ...


3

The Emek Beracha quotes from R' Yisroel Salanter that he held that this was an indication that the Rambam held the mitzvah is to be drunk, not to get drunk. The Rambam held that getting drunk is not an accomplishment that you complete and then are done, but is a continual process throughout the day, and therefore if you sober up, you keep drinking.


3

Although many sources prohibit intoxication (Ramban Comm. to Kedoshim, Rambam Hil. Deos, Meoros Megillah 7b, Kol Bo and Orchos Chaim cited by Darchei Moshe and Beis Yosef respectively in Orach Chaim 695) some sources write hat one may or should get drunk on purim: 1) There is an obligation to get drunk (Rif to Megillah 7b, Piskei Rid, Piskei Riaz, and ...


4

According to Derech Eress, a book on the customs of Aleppo,the Jews used to celebrate 2 days of Purim out of Safek. ולכן נהגו לעשות פורים שני ימים, אלא שקוראים את המגילה בלי ברכה: וכן היה מנהג ארם צובה מימי קדם, שנהגו כל דיני פורים בשני הימים (וגם קראו בתורה בברכה - ורק על המגילה (לא בירכו, כאמור). מנהג זה המשיך אצל המוסתערבים (התושבים ...


0

The Sfas Emes implies that there is no inyan of drinking at night (Likkutim to Meggilas Ester 9:17). Although a responsum of the Tshuva Meiahava (vol. 2: Orach Chaim 299) has been quoted as a source for drinking at night, what he acy ורבים אומרים נשקנו יין גם הלילה... לא מפני שאוהבים את מרדכי, אלא לב כסילי' בבית השמחה The context there is that he is ...


-1

The island would have needed to be populated at the time. According to wikipedia the city of New York was populated for millenia (although I dont know about Manhattan in particular). Even if it was populated to one degree or another at the time of Yehoshua it might need a certain degree of permanence for it to be considered a city with a water-barrier (such ...


5

Esther 2:8 uses the term "Vatilakach" - she was taken. While it doesn't clearly imply "forcibly", there are several hints that this was mandatory. One is 2:3 that says that the king should gather EVERY virgin girl. The text alone doesn't state that Esther was married, so she might have been a betulah. Even if we follow the explanations that she was ...


2

Kalonymus ben Kalonymus (13th-14th century) authored such a work entitled Masseket Purim, a parody for the Feast of Purim. (I think) I believe Immanuel the Roman (13th-14th century) authored a work of this genre as well entitled Makhberet Imanuel


7

There are several places in the Talmud which assume she was taken by force, e.g. Megillah 15a: לך כנוס את כל היהודים וגו' עד אשר לא כדת אמר רבי אבא שלא כדת היה שבכל יום ויום עד עכשיו באונס ועכשיו ברצון וכאשר אבדתי אבדתי כשם שאבדתי מבית אבא כך אובד ממך Rashi there: עד עכשיו. נבעלתי באונס: ועכשיו. מכאן ואילך מדעתי: אבדתי ממך. ואסורה אני לך דאשת ישראל ...


1

The Shulchan Arukh (in O'C 692:1) writes: ולאחריה נוהגין לברך: הרב את ריבנו וכו. After [reading the megillah] it is the customary to say the blessing harav et riveinu etc. The Mishnah Berura (#4) comments there: כי בגמרא איתא דברכה דלאחריה תליא במנהגא במקום שנוהגים לברך יברך ולכן כתב המחבר דהאידנא נוהגים לברך This is because the Gemara ...


3

He fulfills the obligation by going to sleep and actively entering a state of not knowing.


2

This article from Yivo seems pretty thorough. Excerpts: Various sources, particularly the Talmud (BT Meg. 7a–b, 9a; Sanh. 64b), mention entertainment at such celebrations associated with the reading of the Scroll of Esther, including pantomimes, parodies of liturgical texts, the custom of the carnival rabbi (Purim rov), and plays performed in the ...


1

This is derived on Megillah 2b via biblical exegesis. The Yerushalmi quoted by Rambam and others explains that this was to accord honor to Israel whose walled cities were destroyed in the time of the Megilla. By defining walled city status by the ealier periof of Yehshua, Israeli cities qualified. (The exact intent of the Yerushalmi is disputed by the ...


3

Get drunk enough that you are not mentally competent enough to be included in the command to drink. Ad d'lo yada is the point at which you are in a temporary state of being exempt from the mitzvah because you are drunk. If you sober up, get right back in there, buddy! (Emek Beracha quoting R' Yisrael Salanter)


2

Additional answers: 1) No obligation but just a good thing: (Raavya; vol. 2 ch. 564, Hagahos Mainonis; Hil. Purim 2:15, Maharil; responsum 56 citing Maharash, in turn cited by Darchei Moshe, and other acharonim). 2) It is merely an exaggerated expression (Meoros to Megillah 7b).


4

The Gemara derives via drasha an obligation to read zachor. Accordingly they must have said it even before Purim. They specifically started saying it before Purim sometime before the time of the Mishnah, for the mishna in Megillah (29a) says that we say it specifically before purim. The reason for this is to combine the themes of destruction of Amalek ...


0

Rambam answers in his introduction to Mishneh Torah that Bal Tosif isnt violated since megilah doesnt purport to be Biblical, but rather is clearly rabbinic. "He is not saying that the Holy One, blessed be He, commanded us to make an eruv or read the Megillah at its [appointed] time. Were he to say so, he would be adding to the Torah. Instead, we are ...


0

The problem with touching up the story is that children are sometimes left with these misconceptions, which my lead to embarrassment upon this realization besides for ignorance. I remember at one point in my schooling the rebbi telling the class that they actually killed vashti and that he had realized that many students were unaware if this due to ...


3

As a man, I can only tell you what my wife tells me she enjoys about Purim. My wife enjoys dressing our kids up in costumes that sometimes match a theme with our Shaloch Manos and sometimes are just cute, and then showing them off. When I was single, I did not get drunk on Purim - I followed the opinion of the Rema, to drink more than my usual (which was ...Top 50 recent answers are included