Tag Info

Hot answers tagged

10

Medrash Esther Raba 3 says Charvona was called Charvona as he was responsible for the Churban Bais Hamikdash. חרבונא מופיע פעמיים במגילה - בתחילת המגילה הוא מופיע כאחד משבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשרוש, ובסוף המגילה הוא מגלה לאחשורוש על העץ שהכין המן. חרבונא זהו שם פרסי (א' בסופו). אומר המדרש [אסתר רבה, ג] שמשמעות שמו - "אחריב ביתיה", לשון ...


9

The Medrash records a machloket Tannaim about whether in the future all the moadim are batel except for Yom Kippur and Purim or all the moadim except for Purim. The Maharal writes in his hakdama to Ohr Chadash, his commentary on Megillat Esther, that on both days the Jewish people were/are opposed by a force that seeks their complete destruction - Yom Kippur ...


7

At the 2014 International Bible Contest for Adults (חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים תשע"ה) televised finals1, celebrated grammarian2 Dr. Avshalom Kor (אבשלום קור) posed this question among a series of short vignettes about "Ma'oz Tzur" that he presented while the next contestant was getting into place. He answered that the 'ו' preceding "his possessions" is ...


7

There are several places in the Talmud which assume she was taken by force, e.g. Megillah 15a: לך כנוס את כל היהודים וגו' עד אשר לא כדת אמר רבי אבא שלא כדת היה שבכל יום ויום עד עכשיו באונס ועכשיו ברצון וכאשר אבדתי אבדתי כשם שאבדתי מבית אבא כך אובד ממך Rashi there: עד עכשיו. נבעלתי באונס: ועכשיו. מכאן ואילך מדעתי: אבדתי ממך. ואסורה אני לך דאשת ישראל ...


7

A person fulfills his obligation by hearing the megillah read in the original Hebrew even if he does not understand the meaning of the words (Shulchan Aruch OC 690:8). In fact, even the rabbis of the Talmud were not certain of the translation of some words in Esther 8:10 (see M'gilla 18a, Mishna B'rura 690:26).


6

I don't think there's a formal English terminology what people would call "festival" vs. "holiday", but there certainly are distinctions. The Jewish holidays such as Passover, Sukkot [booths], Rosh Hashanah (new year) and the like are spelled out in the Five Books of Moses. They all include "no-work" days. So you will not see an observant Jew at the office ...


5

The Mishna Brurah (688:12) says: בן עיר שהלך לכרך אם היה דעתו בעת נסיעתו לחזור למקומו בזמן קריאה ר"ל בזמן קריתה של ט"ו דהיינו משהאיר היום לא יהיה שם כי יחזור משם קודם אור היום אף שלבסוף רואה שהוא מוכרח להתעכב שם גם על יום ט"ו מ"מ אינו נקרא בשם מוקף וקורא ביום י"ד בהיותו בכרך A non-walled city dweller who travels to a walled city: if he intended when he ...


5

According to Derech Eress, a book on the customs of Aleppo,the Jews used to celebrate 2 days of Purim out of Safek. ולכן נהגו לעשות פורים שני ימים, אלא שקוראים את המגילה בלי ברכה: וכן היה מנהג ארם צובה מימי קדם, שנהגו כל דיני פורים בשני הימים (וגם קראו בתורה בברכה - ורק על המגילה (לא בירכו, כאמור). מנהג זה המשיך אצל המוסתערבים (התושבים ...


5

Esther 2:8 uses the term "Vatilakach" - she was taken. While it doesn't clearly imply "forcibly", there are several hints that this was mandatory. One is 2:3 that says that the king should gather EVERY virgin girl. The text alone doesn't state that Esther was married, so she might have been a betulah. Even if we follow the explanations that she was ...


5

I don't know for sure, but the following piyut seems like a good candidate, printed in the Machzor Vitri for Shachris of Purim: אָרוּר הָמָן אֲשֶׁר בִּיקֵּשׁ לְאַבְּדִי בָּרוּךְ מָרְדֳּכַי הַיְּהוּדִי אֲרוּרָה זֶרֶשׁ אֵשֶׁת מַפְחִידִי בְּרוּכָה אֶסְתֵּר בַּעֲדִי אָרוּר הָמָן אָץ לְנַפְּצִי בָּרוּךְ מָרְדֳּכַי בִּתְחִינָה ...


5

Sefer Ginzei Margoliyos in his Ginzei Nistaros on Megilas Esther ponders this and explains as follows. Haman could not control himself until the time of killing all the Jews as he was incensed by Mordechai's refusal to stand up for him. Haman's plan was to get other's to hang Mordechai thus it will remain a secret that he was the one behind this plot. My ...


4

The Gemara derives via drasha an obligation to read zachor. Accordingly they must have said it even before Purim. They specifically started saying it before Purim sometime before the time of the Mishnah, for the mishna in Megillah (29a) says that we say it specifically before purim. The reason for this is to combine the themes of destruction of Amalek ...


4

I guess a generation raised on candy prefers sweeter fillings that don't get stuck in your teeth. :D Personally, I have no problems finding Mohn hamentaschen down here in Baltimore - they are just as common as any other flavor. Though I guess that was the change - they used to be the MOST common flavor, until people realized that ...


4

Mishne Brurah (695, 16) cites a dispute among Poskim as to whether one may recite Al Hanisim in bentching after davening Maariv after Purim (where he does not say Al Hanissim). To avoid the disagreement he quotes Magen Avraham that one should bentch first and then daven Maariv.


3

The Emek Beracha quotes from R' Yisroel Salanter that he held that this was an indication that the Rambam held the mitzvah is to be drunk, not to get drunk. The Rambam held that getting drunk is not an accomplishment that you complete and then are done, but is a continual process throughout the day, and therefore if you sober up, you keep drinking.


3

Although many sources prohibit intoxication (Ramban Comm. to Kedoshim, Rambam Hil. Deos, Meoros Megillah 7b, Kol Bo and Orchos Chaim cited by Darchei Moshe and Beis Yosef respectively in Orach Chaim 695) some sources write hat one may or should get drunk on purim: 1) There is an obligation to get drunk (Rif to Megillah 7b, Piskei Rid, Piskei Riaz, and ...


3

This link is of a Chazan in Khal Adas Yeshurun Jerusalem singing a Birchas Nisim in honor of Purim Frankfurt. This is from 5767/2007.


3

As a man, I can only tell you what my wife tells me she enjoys about Purim. My wife enjoys dressing our kids up in costumes that sometimes match a theme with our Shaloch Manos and sometimes are just cute, and then showing them off. When I was single, I did not get drunk on Purim - I followed the opinion of the Rema, to drink more than my usual (which was ...


3

I heard from the Rivevos Ephrayim's uncle R. Nota Greenblatt Shlita that perhaps women are pattur from mitzvos on Purim as mitzvos assei shehazman grama, except for Megilla which is zecher lanes and they were also involved in the nes. It is possible that the s'udah which is likely for simcha is not included. Drinking would seem to be a part of the Seudah ...


3

He fulfills the obligation by going to sleep and actively entering a state of not knowing.


3

For those who are interested in the views of Rishonim: 1) Many Rishonim have a girsa that explicitly places the tefillah after the sobering; see dikdukei Sofrim. 2) Rishonim do not discuss this. But according to those who understand that he wasnt actually killed, there would obviously be no question. Besides for Meiri (see below) a student of the Rashba, ...


3

Rashi, Nemukey Yosef, Riaz, Rokeach, Rambam, and many others all write wine. THis presents mystery; if one or two said it it might be coincidental, but with so many you'd think thered be an explanation. My explanation is that these Rishonim understood that "bsumei" means to get drunk through wine. THere is much support for this assertion: Rashi generaly ...


3

there seems to be a fundamental machlokes in how to understand what the gemara means when it says " reading the megilla is like saying hallel". the meiri understands it fulfills it, so if one is in a place with no megilla, they then should say hallel. however the Rambam ( megilla- chanuka perek 3 ) says " hallel wasnt instituted on purim because of megilla " ...


3

Get drunk enough that you are not mentally competent enough to be included in the command to drink. Ad d'lo yada is the point at which you are in a temporary state of being exempt from the mitzvah because you are drunk. If you sober up, get right back in there, buddy! (Emek Beracha quoting R' Yisrael Salanter)


3

During a shiur about Purim the rav (who is a musmach of Ner Yisrael and gives a chaburah there) mentioned that all the halachos of Purim follow the halachos of listening to the megillah as far as the location difference. Thus, someone who is in the United States for Purim will have the seudah on the 14th, even if he is from Yerushalayim. Similarly if he is ...


3

This question has to do with the dispute over "ve'al hannisim" or "al hannisim." The Mishnah Brurah (תרעב) writes that one should be careful to recite "ve'al" whereas the Shulchan Aruch quotes a minority opinion that "some sefarim have the nusach of 'al hannisim'", including the Rambam in Sefer Ahavah. This debate was sparked by two separate sources, one ...


2

Additional answers: 1) No obligation but just a good thing: (Raavya; vol. 2 ch. 564, Hagahos Mainonis; Hil. Purim 2:15, Maharil; responsum 56 citing Maharash, in turn cited by Darchei Moshe, and other acharonim). 2) It is merely an exaggerated expression (Meoros to Megillah 7b).


2

The Rambam and Rama apparently hold that sleep is not a replacement to the gemara's directions, but rather the Gemara's actual intent. THis can be infered from the fact the Rambam almost never states laws from outside the Gemara. Where did he get this bit about sleep from? He evidently read it into the Gemara. The Rama in DM connects his ruling to ...


2

This article from Yivo seems pretty thorough. Excerpts: Various sources, particularly the Talmud (BT Meg. 7a–b, 9a; Sanh. 64b), mention entertainment at such celebrations associated with the reading of the Scroll of Esther, including pantomimes, parodies of liturgical texts, the custom of the carnival rabbi (Purim rov), and plays performed in the ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible