Hot answers tagged

10

This is quoted in the Afrakasta D'anya (4: 370) of R. David ben R. Baruch Kalonymus Sperber (leader of pre-war Romania) in the name of R. Moshe Stern in the name of the author of Imrei Yosef in turn quoting his teachers. שו"ת אפרקסתא דעניא חלק ד - עניינים שונים סימן שע ועל דרך - זה שמעתי מפי מו"ח הגה"צ ז"ל [רבי משה שטרן, גאב"ד פאליאן] בשם הה"ק בעל ...


8

The answer is there are few if any Biblical references. The afterlife is more emphasized in the oral tradition than in the actual Bible. Which is why you had the sadduccees (the priestly Jews who only believed in the first five books of the Bible with no oral tradition) who did not believe in an afterlife at all. To this day there are still many Jews who are ...


8

Mishna Torah Hilchos Teshuva 3:2: ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות אלא לפי גודלם. יש זכות שהיא כנגד כמה עונות שנאמר יען נמצא בו דבר טוב. ויש עון שהוא כנגד כמה זכיות שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות .. and this weighting [of merits vs. sins] isn't according to their number ...


6

We can't possibly know how God judges people after they die. We know that he is compassionate, and I think it's safe to assume that he isn't going out of his way to punish people for things they didn't really understand. On the other hand, perhaps a person who believes himself to be Jewish but still violates halacha does receive punishment even though he was ...


5

In בכורות דף מז, there is a dispute as to whether someone who had children and then converted had fulfilled the mitzvah of פרו ורבו, the commandment for Jews to have children. R' Yochanan says he has, for there is a commandment for even gentiles to have children, as the Torah says לשבת יצרה, mankind was created to multiply. Resh lakish argued because a ...


5

Deut. 7:11 states: "You shall observe the commandment, and the decrees, and the ordinances, that I command you, today, to perform them." The Torah writes about Earthly rewards, and not a lot about the world to come (afterlife) or the resurrection (see further in Deut. Ch.7:12-etc.) One reason for this is the word "today" in Deut.7:11. The Torah is meant ...


4

Some passages that are understood by some to refer to personal resurrection include: Isaiah 26:19: Oh, let Your dead revive! Let corpses arise! Awake and shout for joy, You who dwell in the dust!— For Your dew is like the dew on fresh growth; You make the land of the shades come to life. Job 19:25-27: But I know that my Vindicator ...


3

Rambam Hilchos Melachim 8:11 writes in accordance with your first option. כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם. ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם Anyone who ...


3

See the Bartenura in Shanhedrin 10:1 who describes it such: וְהָעוֹלָם הַבָּא אֵין בּוֹ לֹא אֲכִילָה וְלֹא שְׁתִיָּה, וְאַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ בּוֹ גוּף וּגְוִיָּה, אֶלָּא צַדִּיקִים יוֹשְׁבִין וְעַטְרוֹתֵיהֶן בְּרָאשֵׁיהֶן וְנֶהֱנִין מִזִּיו הַשְּׁכִינָה In Olam HaBa there is no eating nor drinking, even though we will be corporeal; rather the ...


3

Kabbala and Hassidut speak of four spiritual worlds Atzilut: the world of emanation Beriah: the world of creation Yetzirah: the world of formation Asiyah: the world of action See here and here for more on these very lofty concepts (be careful that much of the Internet literature on Kabbala is not necessarily authentic Judaism, so stick to well-known ...


2

true we have desires for food, vacations, etc. but that is not the innermost desire of our essence. a human being is composed of layers of beings, from a gorilla (nefesh behemit) to a holy soul. these other desires are from outer parts of our being. The Mekubal Rabbi Yaakov Adas writes regarding this innermost aspect of his being: the most powerful, ...


2

the mishna in avos says הוי זהיר במצוה קלה כבחמורא שאי אתה ידע מתן שכרן של מצוה, which i think means be careful with small mitzvos bec. we dont know what gd considers important


2

The nuts-and-bolts sources of Jewish law sound like the Third Temple will be built by humans using entirely natural means, when it becomes clear that it is the right time to do so. And the prevalent opinion in the Talmud (which is also codified by Maimonides) is that the Messianic era will have the physical world working exactly the way it does now. There ...


2

Both Rabbi Yuval Sherlo and Rabbi Shelomo Aviner do not know of a source for this popular idea, so I think it is safe to say that there isn't one. Of course, it is a great deed (some say it can be considered as going in Hashem's ways, as the midrash tells us that He sits up above and mezaveg zivugim).


2

Just as Shabbat is a day of rest and delight after a week of hard work, so is Olam Haba a time of rest and delight after a lifetime of hard work. After we work all week and prepare for Shabbat, on Shabbat itself we rest, enjoy the world Hashem created (without interfering with it), delight from Shabbat-specific activities (nicer meals, great company, ...


2

See here for a discussion in the talmud where hints to resurrection of the dead are found in the Torah. http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_90.html#PARTb The mishna on the folio beforehand stated that a belief in the resurrection is not enough, one must believe it is 'from the Torah'. Rashi seems to take this statement very literally. Rambam ...


2

The term is present in the Mishna ; one of the earliest pieces of rabbinic literature (early 3rd century redaction of earlier teachings). E.g. Avot (2: 7), (3: 11), (4: 1), (5: 19). Various allusions to it are adduced from the Torah, but the lack of explicit reference to it has been noted and discussed throughout the ages. See the answers to this question: ...


1

The Kabbalah has an elaborate metaphysics that is based quite strongly in the neoplatonic, tradition. Middle Platonism posited four worlds of reality which are reflected in kabbalah's four worlds. The One, Mind, World Soul, Material World, which correspond to Atzilut, Beriah, Yetzirah, and Asiyah respectively. Platonism is discussed fully, openly, and ...


1

This would appear to have a precedent in the gemara that says that when chazal were about to pasken that Shlomo has no chelek in olam haba, a fire came down and encircled them. I.e. since their pesak would have been motzi Shlomo from olam habah there was a kitrug on chazal. At any rate you do see you can be motzi someone from olam habah with a pesak.


1

Paraphrasing a discourse of the Lubavitcher Rebbe from parshat Beshallach: When the Jewish people went through the parting of the Sea, they were able to perceive G-d's presence so clearly that they were able to point with their finger and say, "This (zeh) is my G-d." Even this, however, will not compare with our ability to experience G-dliness in the ...


1

The Yerushalmi in Shabbos says that in the future the Jews will be closer to Hashem than the angels, and that the angels will be asking us what Hashem is doing.Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible