Tag Info

Hot answers tagged

7

לב אליהו חכמה ומוסר עמ' רסב בשם החפץ חיים ז"ל: "נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ". התורה נקראת "אשת חיל", א"כ מי הוא הבעל של "אשת חיל? - הת"ח העוסק בתורה! והנה יש לך ת"ח כשמדברים אתו בד"ת מביא הרבה מאמרים של תנאים ואמוראים, וחושבים שהוא בקי בש"ס, אבל האמת הוא שגמרא זו הוא יודע, שהקצות מביאה, וגמרא זו הוא יודע מהנתיבות, והשלישית מהפני יהושע, כל זה ...


6

The Gmara in Yebamot (63a) says that an unmarried man is not a man:> א"ר אלעזר כל אדם שאין לו אשה אינו אדם שנאמר(בראשית ה, ב) זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם  And that a man without a woman is unhappy, unblessed and not good (Yebamut 62b): א"ר חנילאי כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא שמחה דכתיב(דברים יד, כו) ושמחת אתה וביתך בלא ברכה ...


5

Hilchot Deot 1:7 How can one train himself to follow these temperaments to the extent that they become a permanent fixture of his [personality]? He should perform - repeat - and perform a third time - the acts which conform to the standards of the middle road temperaments. He should do this constantly, until these acts are easy for him and do ...


5

There is a grest deal of Jewish literature on Business Ethics. But to the point of your question see this article at Jewish Law from where I abstracted this quote under HONESTY IN THE MARKETPLACE. Any type of deceptive act or practice, including deceptive advertisements and deceptive packaging, would also be a violation of the Biblical ...


5

What you are quoting is an English translation of part of a testament that has been attributed to the Rambam (-some details). It is called שערי המוסר. A more literal translation is "Accustom yourselves to habitual goodness, for character is dependent upon habit, habit becoming as it were second nature."


4

In Hilchot Deot 1:2 "With regard to all the traits: a man has some from the beginning of his conception, in accordance with his bodily nature. Some are appropriate to a person's nature and will [therefore] be acquired more easily than other traits. Some traits he does not have from birth. He may have learned them from others, or turned to them on his own. ...


4

According to an article on "Internet Privacy in Halacha" by R' Asher Meir in the Winter 2014 issue of Jewish Action, it is forbidden to publicize someone's secret identity. R' Meir says that revealing someone else's private information violates the prohibition in Vayikra 19:16: ... לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ You shall not go around as a ...


4

The fifth chapter of Avos says one hallmark of a chacham, wise person, is that mode al haemes, he acknowledges the truth. Rashi says this refers to someone who has erred and acknowledges a correction.


4

Generally a Mussar Vaad provides a more intense and personal level of engagement with an eye to self improvement, thus it usually consists of a small group of students. A Mussar Vaad can take many forms. It can take the form of a classic "shmuess"- lecture, which is given traditionally by the Mashgiach or Rosh Yeshiva of the yeshiva which focuses on either ...


3

The sefer Chayei Moshe, by R' Moshe Mendel Shklarsh, in his section on Klalei Psak V'Halacha, discusses yuhara. He writes that it only applies to be stringent in public on something that, min hadin (according to the basic law) is permitted. (At the end of the discussion he mentions that some say it can even apply to private practices.) There is a special ...


3

It is found in the commentary of the S'fas Emes on Avos 4:2: אא"ז ז"ל פי'… ע"פ המשנה אם אין אני לי כו' שיש לכל איש ישראל דבר מיוחד שאין אחר יכול לתקנו רק הוא וכמו כן לכל שעה דבר מיוחד שא"י לתקנו רק בשעה זו... English: My grandfather gave an explanation of the midrash on B'chukosai1 (ויקרא רבה לה:א), in accordance with the mishna, "If I am not for ...


3

 See the Introduction to the Sefer "Dor Revii'" By Rav Moshe Shmuel Glasner, and in there he discusses the concept of "natural law". ועוד תדע דבכל דברים המאוסים שנפשו של אדם קצה בהם, אפילו לא היה התורה אסרתן׳ היה האדם העובר ואכלן יותר מתועב ממי שעובר על לאו מפורש בתורה כי כל מה שנתקבל בעיני בני אדם הנאורים לתועבה אפילו איני מפורש בתורה לאיסור, ...


2

Breishit 21:8: "The child (Yithak) grew and was weaned. Avraham made a big party on the day that Yitzhak was weaned." I read this as being the source of the custom to make a party at any happy occasion from a Chaba"d shmooze as well heard this from Divrei Torah given by Rabbi Pesach Krohn at a (what else?) brit, and Rav Binyomin Kametzki at a Bar Mitzvah.


2

When this happened to me and some of my friends in yeshiva, we asked the Rosh Yeshiva....he said that when you buy a ticket, you're not buying a ticket but a ride, and the ticket is proof of the fact that you bought a ride. Hence, if the ticket is not collected, it may not be reused because you really only paid for one ride. That said, the train company ...


2

Shulchan Aruch (OC 151:1) lists three examples of kalus rosh, though doesn't define it explicitly: בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהם קלות ראש כגון שחוק והתול ושיחה בטילה We don't practice kalus rosh, like mirth, jest, and wasteful conversation, in synagogues and study halls. Mishna B'rura ad loc. clarifies "wasteful conversation": That is: ...


2

You are not beholden of course, but I asked this to my Rosh Yeshiva and he said mussar is definitely in the spirit of the day, but most mussar sfarim constantly quote psukim which we may not read, so the answer was no. I didn't ask him about philosophical works.


2

Tosafot Yom Tov on Pirkei Avot 3:2:4: ועוסק כו'. שיחיד אינו רגיל להוציא ד''ת מפיו, ולפיכך לא שייך לומר אצלו ועוסק בד''ת כמו שהוא אצל שנים שהם מדברים זה עם זה: My translation / paraphrase: An individual studying alone will not verbalize words of Torah. Therefore, (I'm questioning if there is a misprint, here?) it says "He is involved (your translation says ...


2

To expand on "It is not good for man to be alone." The passage at Genesis (Beresheit) 2:18 also follows with "I will make him a helper.", from which one can infer that a man (or woman) needs a helper in life; not just helpers here and there, but one permanently made for the other. (Disclaimer: I am a born-again Christian with much respect for Judaism as my ...


2

Yes. The Life Work of Shimon haAmsoni. Aggada Insight by Rabbi Yitzchak Blau Cited in Talmud Bavli no less than four times, this braissa first appears in Pesachim (22b)See the Art Scroll page 22b3 notes 27 - 30 Shimon HaAmsuni- some say Nechemia HaAmsuni- was doresh all the ‘esem’ (the appearances of the word ‘es’) in the Torah. Upon reaching ‘Es ...


2

When dealing with monetary issues, the Halacha usually is כמנהג המדינה, i.e. whatever common practice is in that specific location, unless specified otherwise in the worker's contract. In your specific example, סימן של"א - השוכר פועלים ינהג עמהם כמנהג המדינה in Choshen Mishpat would be closest: There it says: ב: מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לָזוּן, יָזוּן; ...


2

This article brings sources from Torah, Mechilta, Sifri, Bavli, Yerushalmi, a selection of midrashim, Targum Yonason, Mishne Torah, Rabbeinu Yonah, Droshos HoRan, Menoras Hameor, Maharal, Kli Yokor, Malbim, Sefas Emes, Chochmoh Umussar and Reb Yerucham.


1

I'm looking for practical tips on how to avoid believing lashon hara told by someone whom I usually trust and respect. Deuteronomy 19:15 One witness shall not rise up against a man for any iniquity, or for any sin, in any sin that he sinneth: at the mouth of two witnesses, or at the mouth of three witnesses, shall the matter be established. ...


1

I think that this precisely should cause you to respect him less. If he's speaking Lashon Hara, he's violating quite a serious Lav. Would you respect a thief?


1

The Netey Gabriel in Hilchot Ben Hametzarim vo. 2 75:11 explains that reading\learning Mussar is permitted on the ninth of Av since it breaks and arouses a persons heart. It would seem however that philosophical works like the Kuzari and the guide for the perplexed is forbidden since reasons given for permiting learning certain parts of the Torah don't seem ...


1

In your question you gave an explanation for the yuhara of her wearing the tzitzis. And i quote "However, a woman wearing one would have such a denigrating effect, because the Rabbis are all wearing one." It seemed like you were still quoting the Ramma. In fact the Ramma gives no explanation. I will send you to another Ramma which can be used to either ...


1

Though the verse in Proverbs 24 does indeed state: "בנפל אויבך אל תשמח" - "Rejoice not in thine enemy's downfall", the Talmud (Megilla 16a) in an aggadic dialogue between Mordecai and Haman excludes from this the enemies of the Jewish people about whom instead the verse in Deuteronomy 33 is applied "וְיִכָּחֲשׁוּ אֹיְבֶיךָ לָךְ וְאַתָּה עַל בָּמוֹתֵימוֹ ...


1

The Lubavitcher Rebbe on Purim 5722 (1962) spoke about the importance of recognizing achievements of students especially in an environment where secular achievements are given such recognition. A tape recording (with translation) is available here. Note that he mentions that the general practice (at least among Chabad Chassidim) was to not particularly ...


1

Rav Nachum Rabinovitch in his Shu"t Siach Nachum (p.308) suggests not obsessing about it ("v'afilu lo lshem charata uteshuva" - "even not in the interest of regret and repentance") and instead engaging in other activities, both spiritual such as learning Torah and physical such as sports.


1

(Brachos Daf 5a) R. Levi bar Chama : A person should always arouse his Yetzer Tov to fight his Yetzer ha'Ra , 1. If he does not overpower his Yetzer ha'Ra, he should learn Torah 2. If he still does not overpower it, he should recite Shema 3. If he still does not overpower it, he should think about the day of deathOnly top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible