Tag Info

Hot answers tagged

8

From this post it seems that some do not say it even though Pesach does not occur in the middle of the week since there is a special prohibition against any (Mleches Uman) professional work on Erev Pesach after Chatzos and in Yerushalyim many observe this for the entire Erev Pesach. http://www.daat.ac.il/daat/toshba/minhagim/pru3.htm כשחל יום ראשון של ...


8

The Shulhan Arukh 298:8 נשים חייבות בהבדלה כשם שחייבות בקידוש ויש מי שחולק: הגה על כן לא יבדילו לעצמן רק ישמעו הבדלה מן האנשים Essentially the Maran Yosef Karo holds that women are Hayiv (obligated) and the Rama holds that they are not. The Magen Avraham tries then to smooth over the differences: לא יבדילו לעצמן - וב"ח כ' אפי' למ"ד שפטורות מ"מ יכולין ...


7

Commenting on the Shulchan Aruch's "One should always set his table on motzae Shabas to escort Shabas", Mishna B'rura 300:3 writes: And for the same reason, some are accustomed to having more lamps on motzae Shabas than during the week, and also are accustomed to saying poems and songs after havdala.


7

An idea (lechatchila), yes, and meat as well. Though they are not strict requirements. (Mishna Berura 300:1, Aruch haShulchan 300:3)


7

Although it does not list a source - Luach Davar Be'ito says (29 Kislev 5755): המדקדקים מכינים כבר עתה את פתילות נרות החנוכה שלמחרת ליל מוצש׳׳ק, למען ימצאון מוכנות בבואם מחר מביהכ׳׳נ ויהיו זריזים מקדימים.‏ Those that are careful prepare before Shabbos the Chanuka candles in order to light as soon as possible after Shabbos. (abridged ...


6

Because it has a slicha begining with "Bmotzei Mnucha" (At the end of the day of rest) and we can't say slichos and 13 midos before midnight. The source mentions Magen Avraham 525:5 which cannot be true (there is no such sif katan 525:5, and in general this siman is about borrowing on Yom Tov). Most likely it is referring to ...


6

No. She will not grow a beard from drinking Havdalah wine. For an excellent article on this question and on whether she may drink from the wine read this article by Rabbi Zivotofsky in the latest volume of Hakirah (Volume 10). It will be available in full for free when the next volume ships out.


6

The Chazon Ish (quoted in Imrei Yosher, pg. 4) says that those who say Havdalah every week over wine or grape juice should do the same during the Nine Days as well. In some places it is customary for a minor, if one is present, to drink the wine. The minor who serves the purpose should be a boy beyond the age of chinuch but who is not yet old enough to ...


6

Based on the Shulchan Aruch 298:3-4 and the Mishna Berura there, the main "staring" is to ascertain that you have benefited from the light. The Shiur for this is the light enabling one to distinguish between 2 similar coins from separate countries. Since seeing the difference between light nails and darker skin is a similar shiur of light, and there is ...


6

I seem to recall that they are also "neshamah licht" (candles in memory of the departed) for King David, who died on Shabbos afternoon (and who is associated with the melaveh malkah meal).


6

Your question was asked of the Ohr Somayach "Ask the Rabbi" who answers about three things: 1) Extinguishing the havdalah candle immediately after havdalah 2) Extinguishing it in wine 3) Not blowing out candles in general On 2, he says, ""Wine spilling like water," says the Talmud, "is a sign of blessing." In order to start the week off right, we ...


6

Hakhanoth for the weekday after Sseth HaKokhavim ("the appearance of three stars") on Mossa'ei Shabbath for the next day is not an issur of making preparations for the weekday on Shabbath, since it is no longer Shabbath but is the first day of the week. There is no such thing as "technically Shabbos" since it is either before or after Sseth HaKokhavim - ...


6

Machzor Vitri - page 114 says we say the verse Orech Yamim twice in order to complete the name of Hashem that is produced by doing so. וכופלין אורך ימים כדי להשלים השם היוצא ממנו Tashbatz 258, Maharam says we say it twice this way it has the numerical value of Kohanim, since the Chashmonoim when they went to war said 7 times Vyehi Noam and twice Orech Yamim ...


6

The basic rule by tashlumin is that for all make-up prayers, the first prayer is the current one and the make-up is said afterwards. If this order is switched, the first prayer is invalid (S.A. O.C. 108:1-2). 108:2 טעה ולא התפלל מנחה מתפלל ערבית שתים הראשונה ערבית והשניה לתשלומין. 108:1 ואם היפך לא יצא ידי תפלה שהיא תשלומין וצריך לחזור ולהתפלל ...


5

My mother has the custom of leaving two candles lit, either which were the actual ones used for Havdalah or lit from the Havdalah candle. Her mother called them "Shulem Bayis Lichten". I do not yet know of a written source, but with minhagim I believe that a mimetic source should suffice. (Minhag Yisrael Torah) As far as the reasons, I have theories. ...


5

from my shul newsletter No havdala on cup, no besamim. At 9:02pm or after, say "Baruch Hamavdil Ben Kodesh L'chol" (not with brocha). Remove shoes. (We say brocha of "Borei Meorei Haish" in shul.) Sunday night; Havdala on cup. No candle or besamim. For Havdala, one may use grape juice or wine.


5

The Shulchan Aruch of R' Shneur Zalman of Liadi (263:25) writes: מי שקדם להתפלל ערבית של שבת קודם שהתפללו הקהל אף על פי שכבר חל עליו קבלת שבת יכול לומר אפילו לישראל חבירו שלא קבל עדיין השבת שיעשה לו מלאכה ומותר לו ליהנות מהמלאכה בשבת דכיון (ח) שלחבירו מותר הוא אין באמירתו אליו איסור כלל(ולא אסרו האמירה לנכרי אף על פי שאינו מצווה על השבת) אלא כשאומר לו ...


4

I think I once heard as follows (hope the details are correct): There are questions about whether a woman is obligated in the brachah of "Borei Meorei HaEish," and if not, her "Amein" after that brachah is considered an interruption after the brachah on the wine. It would thus be problematic for her to drink the wine without a new brachah. Since most people ...


4

R'SimchasTorah's answer seems to cover many bases, but since the question seems to be asking specifically for as many people's respective customs as possible, I'll add my family's: we use chamar m'dina.


4

The Kol Bo Siman 40 and Rokeach Siman 362 say that we do not say Uva Letziyon by Shacharis on Shabbos due to the elderly people, pregnant woman, and expecting mothers that are there as we do not want to make them wait that much longer to eat. Therefore we say it instead at Mincha. Regarding saying it on Motzei shabbos the Rokeach says it has to do with the ...


4

Bach (Orach Chaim 294) says that it refers back to מדע תורתך: through our knowledge of Hashem's Torah (besides general knowledge, אתה חונן לאדם דעת, which is equally true of Jews and non-Jews), we are enabled to perform the mitzvos of Hashem's will. On the other hand, Seder Avodas Yisrael (R. Seligman Baer) states that it is simply a copyist's or printer's ...


4

Melavah Malkah means escorting the queen. Therefore the sooner one eats Melavah Malkah the better. However, if one is not capable of eating right after Shabbos one may delay the meal until later, however not later than midnight (Shmiras Shabbos K'Hilchoso 63:5, Yechave Da'as 4:25). Kaf HaChaim 300:14 holds that it should L’Chatchila be eaten within four ...


4

Havdalah is said Sunday night after the fast, omitting the blessings on spices and the flame (the latter of which is said on its own next to a flame on Saturday night). (Shulchan Aruch OC 556) Attah Chonantanu is said as usual Saturday night and Shmoneh Esrei is still not repeated if forgotten (OC 294:3)


4

Chassam Soffer has a Tshuva in Chelek Orach Chaim siman 67 where he says he sings this every Motzai Shabbos, but he conceded that it was originally meant to be sung on Motzai Yom Kippur, as he brings from the Mordechai at the end of Maseches Yoma. That is why there is a focus on having our sins forgiven.


3

A possible reason for the differences in minhag is based on a disagreement etween the Baal haMeor (Rabbeinu Zerach) and the Milchemes (Ramban): The 1st Mishna in Pesachim 4 (16b in the Rif) states that refraining from doing work on Nissan 14 before noon is based on the custom of the city. The Baal haMeor comments that the Mishna implies that work after ...


3

Rav Ovadia Yosef rules like the Gr"a - that you can do it until morning. Of course one should try do do it as prescribed by the Caf Hahaim (in @GershonGold's answer), but if this time passes it doesn't mean you've lost the opportunity of the misva. You still can (and should) do it.


3

The Baal HaTanya writes in his Shulchan Aruch (295:4): נוהגים שהש"ץ מבדיל בבית הכנסת על היין כדי להוציא מי שאין לו יין בביתו להבדיל עליו(וישתה מהכוס בעצמו אם נתכוין לצאת ידי חובתו בהבדלה זו או ישקה ממנו לאחר שנתכוין לצאת ידי חובתו אבל אם משקה ממנו לתינוקות אין שום אדם יכול לצאת ידי חובתו בהבדלה זו כיון שלא שתה מהכוס אדם שיוצא ידי חובתו בהבדלה זו):‏ ...


3

I believe the reason it is said that its best not to get a haircut on Motzei Shabbos is because of the following: it is a nice thing to get a haircut on Friday to honor the approaching shabbos. If you wait till Motzei shabbos, it is embarrasing to shabbos because you didn't do it before and you are doing it right after. Therefore, it is probably better to ...


3

Ashkenazim and Sefardim do Havdalah after Mikrah Megilah as per S.A. Rema 693 1 in the name of the Sefer Minhagim, the reason being that we do whatever we can to push off leaving Shabbos. Since there is this consideration we do not look at which is tadir. The frequency of a mitzvah is only considered as a factor for precedence when all other things are ...


3

Based on my observation of what people do in general (and instructions in machzorim), they do not say "V'yiten l'cha" after the end of a yom tov which is Sunday (or Sunday and Monday, or Shabas and Sunday), nor on motzae Shabas which is yom tov. Thus, it seems to me that there is no make-up for "V'yiten l'cha". Of course, one can distinguish that case from ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible