Tag Info

Hot answers tagged

9

Leviticus 19:32 מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם, וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man The Talmud (Kiddushin 32b) understands this to refer (in addition to the elderly) to any Torah scholar, and so it is codified in Shulchan Arukh (YD 244:1) that one must stand to honor a Torah scholar who ...


6

Rav Saadiah Gaon writes in Chapter 2 of his commentary to Sefer Yetzirah lays down the correct pronunciation of the Hebrew letters, saying that not only is there בגד־כפת letters, but that even the ר has an alternate pronunciation with a dagesh so more like בגד־כפרת according to him. He basically says that Hebrew and Arabic share all the exact same sounds, ...


5

תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יג עמוד ב אמר רבי אבא אמר שמואל: שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלהים חיים הן, והלכה כבית הלל חידושי הריטב"א מסכת עירובין דף יג עמוד ב אלו ואלו דברי אלהים חיים. שאלו רבני צרפת ז"ל היאך אפשר שיהו שניהם דברי אלהים חיים וזה אוסר וזה מתיר, ותירצו כי ...


5

First off, this is a perfectly valid and very important question, and it deserves a thorough, well thought out answer. While I'm not sure I can provide that, I'll try to give at least a small answer to try to explain this phenomenon. There is a concept in the tradition known as "Shivim Panim Latorah" which loosely translates to 'there are 70 interpretations ...


3

Reb Shlomo Zalman Orbach zt"l writes in Minchas Shlomo 103:15 that exposing the stockings is Pritzus and is considered Gilui, since clothing that is usually covered is akin to exposing the flesh. He bases this on the Bach and Shach in Yoreh Deia 340:22 on the Halacha of when a woman rips her clothing for kriah that she turns it around. They write that this ...


3

The Tashbatz writes in 3:118 that the custom of wrapping the Shin Dalet Yud on the Arm Tefillin is not of Talmudic or Gaonic origin and was not the custom of his teachers, nor the German, French, Provincial or Catolina custom. It originated in Spain as an expression of the love of the Mitzvah - and he takes no issue with it. He then points out that the Shin ...


2

Here's a theory, not sourced from a tshuva, but quoting a source so.... Originally the וראיתם אתו וזכרתם etc. was assumed to mean that our attention was focused on the techeiles, as seen in Sota 17a (and Menachos 43b and Chulin 89a) which brought us to וזכרתם את כל מצות ה׳ etc, being that techeiles resembles the sea which resembles the Rakia which ...


2

This is not the same exact phrase as found in the Rishonim, but I'm willing to guess the source of their wording is based of this Yerushalmi in maseches Ksuvos 1 1. רבי ירמיה סבר מימר מנהג יהודה בגליל אמר ליה רבי יוסי וכי מנהג יהודה בגליל עדות תורה היא אלא מנהג יהודה ביהודה ומנהג גליל בגליל מכיון דתימר אינה עדות תורה לא יעמוד אלא כו׳ This is juxtaposing ...


2

Tosefos to Munachos 20b s.v. ונפסל says: כל תענית שלא שקעה עליו חמה לא שמיה תענית ומנהג אבותינו תורה היא שהכל נוהגין עד צאת הכוכבים Although the period of Tosefos extends past the Ramban, it starts earlier, and the discussion is about Rabbeinu Tam's opinion who was a century or so before. So that is a possible earlier source. The underlying principle ...


1

I copied this excerpt from Halachipedia Rav Tuito on yeshiva.org.il writes that it is permitted to have a piercing for beauty such as women have ear piercings. However, piercings which are done just as self-expression or culture such as a a belly ring, which isn't seen anyway, are forbidden. In fact, Rivka Imenu not only had her ears pierced, ...


1

I am not eligible for comments but I would like more proof that tsnius applies to non Jews. The gemoro in b'rochos doesnt seem to agree. A woman was wearing red clothing which is against tsnius and a rov tore it off her. Afterwards he found out she wasnt Jewish and paid her. It sounds from the gemoro that he had done wrong to tear her clothing. If as you ...


1

There are two points I'll make. But I do hope someone else has a sourced answer. First of all, this is something 'in the Torah' that these heretics are careful about. Therefore, they have believability as per the first chapter in Chulin regarding the Cuthim. Second, the Tshuvas HaRashba Hamyuchas LiHaRamban siman 232 which is brought in the Meiri's Kiryas ...


1

The variant i'm used to hearing is that daleth without a dagesh should sound like the "th" sound in the english word "the." Here is a video according to this tradition, a Mizrahi accent, non Yemenite. https://www.youtube.com/watch?v=pSAu-wBvYHg


1

The Shulchan Aruch (551:4) rules regarding both the case of Tisha b'Av on Saturday and Tisha b'Av on Sunday that there is no mourning period and some say (Yesh Omrim) that there is mourning the entire preceding week. Generally when the Shulchan Aruch quotes two opinions and only the latter is prefaced by 'some say', the halacha follows the former opinion ...


1

The Chassam Sofer, cited in Pischei Teshuvos 190:10, says that the entire concept of kesamim (impurity through stains) to which the rules of "technicalities" are applied was really only instituted for the purposes of the laws of ritual purity and impurity, and only for purposes of consistency was it applied to the prohibition of a woman to her husband. ...


1

In my (predominantly Ashkenazi) school where we learned about Tefillin, we were taught that the reason for wrapping inwards is that it is towards your heart, thereby making a statement (over the top...) of the love that you (... towards your heart) has for the mitzvah of Tefillin.Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible