Tag Info

Hot answers tagged

9

If eating is actually repulsive, at that point it is not considered halkhicaly eating and he will not fulfil his obligation of eating the third meal. See Mishna Berurah siman 291 #4. As far as making a bracha on just such a non-eating, see Mishna Berurah siman 204 #48 concerning a food which one finds repulsive but is eating for health reasons, being that ...


7

Shulchan Arukh OC 291:1 יהא זהיר מאד לקיים סעודה שלישית ואף אם הוא שבע יכול לקיים אותה בכביצה ואם אי אפשר לו כלל לאכול אינו חייב לצער את עצמו והחכם עיניו בראשו שלא ימלא בטנו בסעודת הבוקר כדי ליתן מקום לסעודה שלישית:‏ One should be careful to fulfill The Third Meal, and even if he is satiated he can fulfill it with an egg's bulk. And if he is unable ...


4

The Tur (orach chaim 291) quotes an opinion that 2 loaves are unnecessary for the third meal. The explanation offered is that from the double portion of Friday, four loaves were made. One was consumed on Friday itself, one was consumed on Friday night, and one was consumed at the first daytime meal. This means that only one loaf remained for the third meal. ...


4

As far as I know the rule is: "If you eat kezais in kodesh you add special bench" Therefore, in all those cases you have to add Rtzei/Yaale Veyavo. After searching for sources Here is a booklet of R. Yosef Zvi Rimon. The paragraph that starts with the words "יעלה ויבוא בסעודת ר"ח שנמשכה לערב" gives lot of useful references on the topic. (I can't say for ...


4

HALACHIPEDIA has part of its entry on Birkat HaMazon that deals with the question. The numbers refer to the references – please see the original especially ref 21. It's not the distraction that matters so much as the time and how hungry you are - see below. How long does one have to say Birkat HaMazon? If one ate bread and is full, preferably ...


3

The Yosef Lekech on Megillas Esther addresses your question. He asks why we don't celebrate Chanukah with "mishteh v'simcha" (joyful partying) like we celebrate Purim. He answers that by Chanukah, unlike by Purim, there were casualties. While Hallel and thanksgiving are appropriate in recognition of the great salvation Hashem wrought, joyful partying would ...


3

The source for cutting into the bread before making the blessing is in order to minimize the appearance of interruption between the blessing and the eating (S.A. O.C. 167:1 with Magen Avrohom 3). This cut should be made such that it is not deep enough that were you to lift the smaller part the larger part would not come up with it (ibid). However, that is ...


3

Although many sources prohibit intoxication (Ramban Comm. to Kedoshim, Rambam Hil. Deos, Meoros Megillah 7b, Kol Bo and Orchos Chaim cited by Darchei Moshe and Beis Yosef respectively in Orach Chaim 695) some sources write hat one may or should get drunk on purim: 1) There is an obligation to get drunk (Rif to Megillah 7b, Piskei Rid, Piskei Riaz, and ...


3

Aruch HaShulchan Orach Chaim 184:7 & 8 says that we don't know how to determine if one is still full, therefore one should say Birchas HaMazon within 72 minutes of completing the meal. If it is beyond 72 minutes then one should eat another Kezayis and then say Birchas HaMazon.


3

R' Yaakov Shechter maintains that while it is very nice to have a minyan, it is not a necessity, and a Siyum is considered a 'Sedudas Mitzva' irrespective as to how many are present. כל ענין המניין הוא רק לחבב המצוה ולעשות את הסעודה לגומרה של תורה ברוב עם, אבל השמחה היא בעצם הסיום וראוי לערוך על כך סעודה גם בינו לבין עצמו ודינה כסעודת מצוה לכל דבר וענין. ...


3

Qitzur Shulhhan Arukh, Yalqut Yosef (Orahh Hayim 174:8) states (my translation): ואם התחיל לשתות או לאכול בתוך הסעודה, וממשיך לשתות או לאכול הדבר אחרי ברכת המזון, צריך לברך. And if one started drinking or eating during a meal and continues drinking or eating the item after Birkat HaMazon, one must make a blessing.


2

http://shulchanaruchharav.com/Home-Database/default.aspx?pageid=the_details_of_melave_malka2#_ftnref15 One should eat the meal as close to the conclusion of Shabbos as possible.[39] Some[40] rule it should be eaten no later than four hours after Shabbos. Others[41] rule it may be eaten until midnight. Others[42] rule it may be eaten any time ...


2

I'm not sure why this question wasn't answered earlier, but here goes. The order of the two brachot (wine and day) on Friday night is an area of dispute between Beit Hillel and Beit Shammai in Mishnah Brachot, chapter 8. Hillel says to do the wine first, Shammai says to do the day first. In the Gemarah (Brachot, 51b) the rabbis explain that Hillel's logic ...


2

Shulchan Aruch Orach Chaim Chaim 184:5 says one has until the food digests, which is determined by a hunger caused from that eating. Therefore, as soon as one is hungry again (even though digestion has not yet completed), he may no longer bentch. Mishna Berurah 20, and more clearly in the Biur Halacha, says this is at least 72 minutes.


2

The Gemara in Shabbat 117b (bottom of the daf) brings an argument between the Sages and Rabbi Chidka on how many meals one must eat on Shabbat. The Sages say 3 - 1 at night and 2 in the day; R' Chidka says 4 - 1 at night and 3 in the day. The halacha is like the Sages, but either way, we see that we need one at night. ת"ר כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת ...


1

Tosefos to Pesachim 101a s.v. טעמו מידי writes נראה דהיינו טעימת לחם כדאמרינן בפ"ג דשבועות (דף כב:) כדאמרי אינשי ניטעום מידי ואזלי ואכלי ושתו ואם מועיל מיני תרגימא להשלים ג' סעודות שבת כמו בסוכה היינו דוקא בסעודה שלישית אבל לא בסעודת ערבית ושחרית שהם עיקר כבוד שבת [For kiddush b'makom seudah] they specifically ate bread... and if מיני תרגימא (could ...


1

The Kitzur Shulchan Aruch in סימן קג - דיני שמחת יום טוב says that the first day of Yom Tov is always treated as an Erev Yom Tov: אֵיזֶהוּ כִּבּוּד. זֶה שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, שֶׁמִּצְוָה עַל הָאָדָם לְגַלֵּחַ בְּעֶרֶב יוֹם טוֹב, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִכָּנֵס לָרֶגֶל כְּשֶׁהוּא מְנֻוָּל. וְכֵן מִצְוָה לִרְחוֹץ בְּחַמִּין וְלָחֹף רֹאשׁוֹ ...


1

Not only does Birchas Hamazon work for wine when drunk during a meal, but even if a person accidentally says Birchas Hamazon on a cup of wine it also works. The Mishna Berurah in ziman 208 #76 explains that wine satiates זיין וסועד הלב like bread, so the bracha of הזן works. This same rule applies to dates.


1

Rabbi Mordechai Torczyner has a nice blog post about it. We want to minimize the interruption between reciting HaMotzi and eating the bread, but we also want to recite the berachah upon a whole loaf, if possible, to show respect for the berachah. So when do we actually cut the bread? Early sources ... felt that cutting the bread does not constitute ...


1

I don't know if it's recommended to have a guest or a meal at that time, but it doesn't seem that it is prohibited, as Rabban Gamliel and R' Yose had a meal together on erev Shabbos (Pesachim 100b), and they even went into Shabbos: מעשה ברשב"ג [ורבי יהודה] ורבי יוסי שהיו מסובין בעכו וקדש עליהם היום Any meal at this time should not be larger than your ...


1

Your question spans two areas: What is the consideration of the bracha of matzah during the non-Pesach time of the year? Can I change my minhag just because I want to (from my inference of your question)? To answer the 1st question, you may want to read this Chaf-K article that discuses how and if matzah and matzah crackers fall into the category of pat ...


1

According to the Tur's OC 291 reading of the Rambam Shabbas 30:9 one should recite kiddush by the third meal and so did the Shibulei Haleket's Rebbi(Rav Meir Bar Moshe). See the Kesef Hamishna 4 who disagrees with such a reading and brings many opinions. He adds that one who is makdish does not lose anything. The Shibulei Haleket explains why we don't say ...


1

All of this reposted from http://www.berachot.org/halacha/12_shiurberacha.html Time Lapse (max) - From when you are done eating, how long do you have to say the bracha achrona? There is a difference between Bread and all other items in this regard: Bread: Ideally, one should bentch within 72 minutes from when he stopped eating, since within ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible