Tag Info

Hot answers tagged

6

The basic rule by tashlumin is that for all make-up prayers, the first prayer is the current one and the make-up is said afterwards. If this order is switched, the first prayer is invalid (S.A. O.C. 108:1-2). 108:2 טעה ולא התפלל מנחה מתפלל ערבית שתים הראשונה ערבית והשניה לתשלומין. 108:1 ואם היפך לא יצא ידי תפלה שהיא תשלומין וצריך לחזור ולהתפלל ...


5

Rokeach at the end of 356 - in this linked edition it is on page 242 line 5 says that if one is travelling he can stretch out his hands to the light of the stars and say Borai Meorai Haeish. He does not say anything regarding Shem U'Malchus. However the Raviya Brachos clearly says he should say it with Shem U'Malchus. ואם היה בדרך פושט ידיו לאור ...


5

Rav Eliyashiv psak is quoted in Ashrei Haish Perek 13:10(pg. 135) saying that one does not need to close the electric by the bracha of aish,and this is what he did in his own home.


4

As with many questions, we can say that it is a machlokes. The Rambam says that it is from the Torah while Rabbeinu Tam says that it is rabbinic. Havdalah in Davening . Is havdalah a biblical or rabbinic obligation? Opinion of the Rambam. The Rambam (Hilchot Shabbat 29:1) writes that the biblical commandment of “zachor et yom hashabbat l’kadsho” ...


4

Another question on this site asks about whether or not one makes a bracha of marijuana. Most people who I've spoken to have told me that it smells terrible, or at least the smell is not pleasant in and of itself. (This is also the conclusion of this author , and one paper for the journal of clinical psychology assumes that it's reasonably close to the ...


4

Probably to ensure it's not Pagum. I.e.: If somebody already drank from that wine, it cannot be used for Kiddush or Havdala unless wine or water is added to it, as Paskened in Shulchan Aruch. סימן קפב - דין כוס ברכת המזון, ושלא יהא פגום ו: יְכוֹלִין לְתַקֵּן כּוֹס פָּגוּם עַל יְדֵי שֶׁיּוֹסִיפוּ מְעַט יַיִן, וַאֲפִלּוּ עַל יְדֵי שֶׁיּוֹסִיפוּ ...


3

First of all, the specific language of what you've heard, that "as the berachah on the havdalah candle is made..." is not necessarily correct; either the bracha should be before the checking, or the fingernail-checking should be done before the blessing, but not at the same time. (As to which one comes first: R. Moshe Feinstein, in Igros Moshe O.C. 5:9 ...


3

Four questions is a nice, traditional number :) Is there any minhag to fill a cup of wine to the point where it overflows? Kitzur Shulchan Aruch 86:7 כשמוזג את הכוס להבדלה, ימלאו על כל גדותיו עד שישפך קצת ממנו, וזהו לסימן ברכה When pouring the Havdala cup, they fill it to overflowing until a little bit spills out, and this is a good sign. I don't ...


3

The Rema (OC 296:8) writes that as the Shulchan Aruch brings two opinions as to whether women are obligated to say havdala or not, they should not recite it themselves, but should listen to a man saying it instead. The Mishna Berura (296:34) explains that women are obviously obligated to keep all laws of Shabbos. The difference of opinion lies in whether ...


3

Chabad say For the havdalah candle we use the standard holiday candles which are on the table. It is not necessary to conjoin two candles. Halachipedia says similarly: When Motzei Shabbat is a Yom Tov If motzei shabbat is yom tov, one may use the Yom Tov candles for havdalah. It is preferable not to hold the two candles together. However ...


3

If you really need to, you can say Maariv and Havdalah (omitting the blessing on the candle) from Plag HaMincha (1.25 hours before sunset) (ShA OC 293:3) just as much as you can say Maariv and Kiddush after that time on Friday. The blessing on the candle can be recited separately after nightfall. All labor remains forbidden until after nightfall (even after ...


3

Aruch Hashulchan 473:5 says that is one forgot to make Havdala and remembered once he began the Hagada, he should wait until the Second cup and make Havdala on the second cup. If he remembered in middle of Shulchan Aruch, if he had in mind to drink during the Seuda, he should make Havdala without saying Borei Pri Hagefen, if he did not intend to drink wine ...


2

The Yalkut Yosef (Shabbat 296:13) holds that women are equally obligated for the mitzvah of havdalah as men are, and can therefore say all of the blessings and drink from the wine to fulfill the mitzvah for themselves. In the footnote for this halacha, R. Yosef adds that this is like the law for kiddush (as hazoriz stressed). Although the Yalkut Yosef does ...


2

The reason being, that there are 2 types of Borei Pri Hagefen. The first type is the classic one: You want to drink wine and you first have to make a Bracha. This is called ברכת הנהנין - a Bracha before enjoying something. The second type is the "Shira" type. The Borei Pri Hagefen is the Bracha we use in that case - we then say other Brachot - and then ...


2

These quote are all from Rambam's Mishne Torah, so it might be different according to other authorities. The first thing to determine is when Shabbat ends: הלכות שבת פרק ה,ד משתשקע החמה עד שייראו שלושה כוכבים בינוניים, הוא הזמן הנקרא בין השמשות בכל מקום; והוא ספק מן היום, ספק מן הלילה, ודנין בו להחמיר, בכל מקום. ולפיכך אין מדליקין בו; והעושה ...


2

Rabbi Shmuel Pinchas Gelbard says this is done for the love of the Mitzva כמו כן יש נוהגים להריח את השעווה לאחר כיבוי הנר, וזאת משום חיבוב מצווה


2

Shulchan Aruch 216,1 writes that one can make a bracha only on pleasant aromas. There is some question as to whether the smell of marijuana is particularly pleasant (both fresh or burnt) and this may depend on the particular variety. Many describe it as skunk like or reminiscent of body odor and, if so, it cannot be used for besamim. If the smell is ...


2

Yes, one is chayiv to make an al hagafen since there is no special exclusion on the chiyuv of making an al hagafen for havdala. (In fact, not a proof but, the Aruch Hashulchan actually maintains that we don't generally make a bracha on besamim but do for havdala.)


1

It seems that the person who instructed you this way regarding the berakhah on the ner havdalah was simply mistaken. While there is an opinion that on ^erev shabbath one should first light, then cover their eyes and recite the blessing, and then uncover their eyes to see the light, there is no such custom or opinion anywhere with regard to doing so at ...


1

As wine used to be much stronger than today, drinking wine undiluted was considered bad manners. Oppositely, whereas at the time, wine could be very diluted and still be considered wine, we fear that dilution will remove its status as wine. Therefore, we add a few drops to not drink it undiluted, but also not risk losing its status.


1

As quoted here according to Rav Tzvi Frumer (in Eretz Tvi 24), this depends on which side of a Machlokes Rishonim we pasken on the question of if someone forgot Yaleh VeYavo on Rosh Chodesh Mincha, if he has to daven the Amida twice during Ma'ariv. One view (Rabbeinu Yona) is that missing Yaaleh VeYavo does not mean one didn't pray, there was just something ...


1

according to some opinions (the riff rosh (yuma daf pay aleph omud beis) and others it is a torah obligation (midioraisah) (and acording to all others it is at least a rabinic obligation (midirabanan) that a person must add "from his own time" to the shabbos both in the beginning and the end (the term for this is called tosefes shabbsos) in other words on ...


1

SA OC 396:6 אומר הבדלה מיושב: הגה: ויש אומרים מעומד (אגודה וכל בו ואגור) וכן נוהגיןבמדינות אלו: MB 27 מיושב - מיירי כשמוציא לאחרים ידי חובתן וע"כ כיון דאחד פוטר חבירו יש להם לכולם לעשות קביעות ובמעומד לא הוי קביעות והי"א ס"ל דכיון שהוא הלוית המלך אין מלוין אלא מעומד ולענין הקביעות סגי כשמזמנין הכל ועומדין ומכוונין כדי לצאת וס"ל דמתוך ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible