Tag Info

Hot answers tagged

4

Kohelet 12:13: סוֹף דָּבָר הַכֹּל נִשְׁמָע אֶת הָאֱלֹהִים יְרָא וְאֶת מִצְוֹתָיו שְׁמוֹר כִּי זֶה כָּל הָאָדָם The end of the matter, everything having been heard, fear God and keep His commandments, for this is the entire man. Rashi: and keep His commandments, for this is the entire man: Because, for this matter, the entire man was created.


4

Tehillim 94:1 refers to Hashem as being "vengeful" (twice in one verse!): קל נְקָמוֹת ה' קל נְקָמוֹת הוֹפִיַע A word about our descriptions of Hashem - when we attribute descriptions to Hashem, we are not describing His essence, or His nature. We are describing the way in which he interacts with the world. When a person is "loyal," that means that ...


3

Indeed, Rashi (Kesubos 8a) agrees with your intution: והתקין לו ממנו: מגופו מצלעותיו And he fashioned for him, from him: From his body; from his ribs. However, an alternate explanation is noted by R. Aaron ben Jacob Hakohen of Lunel in Orchos Chaim (Hil. Kiddushin § 21): והתקין לו ממנו בנין עדי עד: פי׳ הנפש השכלית שנחצבת מגלגל תשיעי ועומדת ...


3

I'm not sure what you mean by "the Torah" knowing. The Torah was given from Hashem, and He is obviously aware of how He made the world. The Torah won't be saying something that is not true. Therefore, it can't be saying something that is the opposite of true scientific discovery. As far as if all scientific facts of the universe is in the Torah, we find the ...


3

We find several examples of future choices being foretold. Here are some of them. The Gemara in Yoma 38b says: דף לח - ב. (אמר) ר' חייא בר אבא א''ר יוחנן ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנא' {שמואל א ב-ח} כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל Rav Chiya bar Abba said in the name of Rebbi Yochanan, Hakadosh Baruch Hu saw that ...


3

The Talmud (Moed Katan 17a) infers from a verse in Malachi (2:7) that a rabbi only has authority inasmuch as his active choices reflect the values and teachings of the Torah: ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניה. א"ר יהודה: היכי ליעביד - לשמתיה צריכי ליה רבנן, לא לשמתיה קא מיתחיל שמא דשמיא? א"ל לרבב"ח: מידי שמיע לך בהא? א"ל: הכי א"ר יוחנן: מאי דכתיב (מלאכי ...


2

Just had a learning of this the other day when my Rabbi referenced the Vilna Gaon.. Here it is... The entire service of G-d is rooted in refinement of middos. If not, of what purpose is life (Vilna Gaon) purpose of life reference Different phrasing with concrete source [Beur HaGra to Mishlei 4:13]: Overcoming negative character traits is the ...


1

the top purpose is as Rabbi Chaim Vital wrote in Etz Chaim (hakdama daf 13): "And not only that but man was created only to delve into the depths of the torah. But this requires that his body (and lower soul) be clean first, through the action of the mitzvos whose entire purpose is for this and are therefore necessary. Then the neshama (higher ...


1

"Everything is in the hands of heaven except the fear of heaven." (Talmud Berakhot 33b) so yes everything except what moral choice you will make see also gate 3 ch.8 of chovos halevavos for a discussion of this topic


1

Basically it means that this is a phrase or explanation that can be easily misunderstood or can cause trouble for Jews if it is explained openly or translated. Thus, it is saying that someone who has learned sufficiently to understand the hint that has been given can understand the answer, but the intelligent person will keep silent and not go into more ...


1

Based on malbim Torah v'mitzva shemos 20:12 - Tov is a human reference term which is used to mean "as opposed to ra". The discussion comes up by the first set of luchos, which as the gemara points out , is lacking the letter 'tes'. The 'tes' represents Tov and the gemara has a peculiar back and forth trying to figure out why that is. (Source: ...


1

"The LORD is a jealous and avenging God, The LORD avengeth and is full of wrath; The LORD taketh vengeance on His adversaries, And He reserveth wrath for His enemies." (Nahum 1:2). Advice to terrorists: Don't mess with Nachum.


1

I am Christian. Knew nothing about this site but this page literally was just here when I looked a my iPad after putting it down several minutes ago. I want to start by saying I stand with the Chosen People of G-d which is the Jewish people. You are His favorite. He choose you! I believe this fact completely. With that,please know. I rejoice with you and ...


1

In declaration of independence terms, "Inalienable right" means one that the human law cannot restrict (as in it would be wrong for it to do so) and "pursuit of happiness" means the feeling of self-worth one gets from contribution to community. So putting those in Halachic terms, an "Inalienable right" would be something that Dina DeMalchusa could not ...


1

Rabbi Hirsch wrote a pamphlet as an answer against one that was written by a Reformer. It is called Religion Allied With Progress, found in the collected writings volume 6 starting on page 107. This excerpt begins on page 112. I have bold typed the main point I'm bringing at the end. The rabbinical authorities ousted the proclamation of articles of faith ...


1

Commentary of Leviticus 19:18 by Rabbi Raphael Samson Hirsch ואהבת לרעך כמוך אני ה'. זה כלל מסכם לכל התנהגותנו החברתית - בדיעות, במלים ובמעשים.. ידוע מאמרו של הלל: "דעלך סני לחברך לא תעביד"..."השנוי עליך א-ל תעשה לחברך": הרי כאן שוויון גמור לכל - כעיקרון מנחה לכל פעולותינו; על - פי זה נדרוש את שלום רענו כשלומנו; נהפוך אנוכיות ואהבה עצמית לאהבת ריע ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible