Hot answers tagged

18

Shulchan Aruch, Orach Chaim 493:2, Rema: ואין להסתפר עד ל"ג בעצמו ולא מבערב. מיהו אם חל ביום ראשון, נוהגין להסתפר ביום ששי לכבוד שבת And it is not permitted to get a haircut [or shave] until the day of the Lag b'Omer itself. However, if it [Lag b'Omer] falls on Sunday, we have a custom to get haircuts [and shave] on Friday, in honor of ...


15

Nope. It does not apply to women. Source: Mishnah in Kiddushin (1:7) ‮וכל מצוה בלא תעשה, ‮בין שהזמן גרמה ובין שלא הזמן גרמה, ‮אחד אנשים ואחד נשים, חייבין; ‮חוץ מבל תקיף, ומבל תשחית, ומבל תיטמא למתים. And every commandment which is a prohibition, whether it is time-dependent or is not time-dependent, both men and ...


13

For women? Yes. See here for more details. שולחן ערוך אורח חיים סימן תקמו סעיף ה עושה אשה כל תכשיטיה במועד; כוחלת ופוקסת (פי’ מחלקת שערה לכאן ולכאן רש”י), ומעברת סרק על פניה, וטופלת עצמה בסיד וכיוצא בו; והוא שתוכל לסלקו במועד; ומעברת שער מבית השחי ומבית הערוה, בין ביד בין בכלי, ומעברת סכין על פדחתה Shulchan Aruch says women can do "any form of grooming ...


12

Presumably standard practice is that once a woman begins treating her hair as erva, she should continue doing so. (I believe I've heard this from Rabbis Broyde or Willig.) Rabbi Moshe Feinstein does write that hair-covering while married is dat moshe, but hair-covering afterwards is dat yehudit. There is a great deal of discussion over what those terms mean,...


11

The Kaliver Rebbi. It was pulled out by the Nazis Yemach Shemom. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Kaliver_rebbe.jpg


11

From the Shiurim of Rav Baruch Gigi of Yeshivat Har Etzion The Rashba (Torat Ha-bayit Ha-katzar 32b) wrote in a similar vein about a woman who dyed her hair: "It [the coloring] is now part of the hair, like dye is part of a colored garment. Dye is not considered a separate thing that is a chatzitza, but part of the garment itself that does not ...


11

From the Sefer Nishmas Avraham Siman 182 וכן שמעתי מהגרש״ז אויערבאך זצ״ל לגבי בחור שצמחו לו שערות בין שתי גבות עיניו שזה נקרא מום ומותר לו להסירם: Uni brow is called a blemish and it can be removed. The Shulchan Aruch (Yoreh De'ah 182:1; unofficial translation available) holds like the Rambam (Avodas Kochavim 12:9; translation available) that one can ...


11

The Shulchan Aruch in the beginning of YD 182 says: א.המעביר שער בית השחי ובית הערוה אפילו במספרים כעין תער היו מכין אותו מכת מרדות בד"א במקום שאין מעבירין אותו אלא נשים כדי שלא יתקן עצמו תיקון נשים אבל במקום שמעבירין אותו גם האנשים אם העביר אין מכין אותו: {הגה: ואפילו לכתחילה שרי (ר"ן פ"ב דעבודת כוכבים) רק החברים נמנעים בכ"מ (שם ובב"י בשם נ"י) My rough ...


10

Nitei Gavriel discusses various practices regarding the Upsherin, such as: Why it is done Age of boy can you cut hair before or push it off how to do the haircutting who should do the haircutting where to do the haircutting He says the first haircut is about teaching the child about the Mitzvah of Pe'ot, since we cut the hair and leave the Pe'ot. Why ...


10

I was a paramedic for a long time. The one frum woman I knew who did this work wore a baseball cap with the EMS department LOGO on it as part of the "uniform". In the winter she wore a winter hat with the same logo. She had reletively short hair that all fit into the caps.


10

Yes. It is normal in our current Western society for men to do such things (certainly for a unibrow), and the rule of thumb for Lo Yilbash is if it's normal, it's not forbidden (Shulchan Aruch and Rema YD 182:1). R. Akiva Eiger (ad loc.) cites a Perisha who writes that we look at the non-Jewish society around us to determine what is normal.


10

Let me break this question down. First, there is a minhag (custom) that men should cover their head as a sign of reverence to G-d. The custom was codified as halacha for men (Orech Chaim 91:3) which stated that it is forbidden to say G-d's name or to even walk into a Synagogue with your head uncovered. For me the practical aspects are (a) that the kippah ...


9

They are indeed disqualifications for serving in the Beis Hamikdash (Rambam, Hil. Bias Mikdash 8:1,11). This doesn't apply to birkas kohanim, though; there, a kohen is disqualified only by blemishes that are visible and will distract the congregation. (And even then, not if everyone in town is already familiar with him and his physical defects, or in places ...


9

As others have answered, the photo of the Rebbe you are thinking of is all but certainly the Kaliver Rebbe shlita, HaRav Menachem Mendel Traub. As mentioned, the Kaliver Rebbe shlita is a Holocaust survivor, and it is my understanding (as well) that it was during this time he lost his beard. The version of the story I heard is different than Gershon Gold's ...


9

In terms of using a #1 guard: The Rambam (Hilchos Parah Adumah 1:4) rules that a completely red cow that has two white or black hairs would not have the status of a Parah Adumah. If however, the hairs are so short that one would not be able to grab them with tweezers the hair is considered to not be there at all. Apparently the Rambam has another ...


9

The Beit Yosef there quotes many Rishonim who have a version of the story (Yevamot 62b) that Rabbi Akiva's students died until פרוס העצרת a half [month] before Shavuot. So 49-15=34 and on the last day we say that a partial day counts as the whole day so on the 34th in the morning, the mourning ends.


8

There is a poster available online. If you will keep it in the barber shop they promise to send it to you a free copy. EDIT The website seems down. There is a backup poster on the Web Archive


8

Short Version: Rav Yosef Dov Soloveitchik and others are of the opinion that it is permitted for one who regularly shaves to shave, and since it is permitted it is a mitzva to do so, so as not to look disgraceful on chol hamoed (Source). Rav Moshe Feinstein makes a similar argument in Igrot Moshe OC I 163. Long Version: The Mishna in Moed Katan 3:1 (page ...


7

See HALACHICALLY SPEAKING, Customs During Sefira Part 11: Shaving for a date One is not permitted to shave during his custom of sefira even if he has a date.(99) (99)Harav Yisroel Belsky Shlita, see Piskei Shmuos pages 62-63 quoting the opinion of Harav Elyashiv Shlita.


7

According to R. Benyamin Shlomo Hamberger of Shorshei Minhag Ashkenaz, the Upsherin comes from foreign (perhaps Arab) sources which somehow were emulated by the Jews. Professor Daniel Sperber (Minhagei Yisrael 8: 13-30) also suggests foreign origins along these lines. http://seforim.traditiononline.org/index.cfm/2008/5/22/Lag-BaOmer-and-Upsherins-in-Recent-...


7

Although Shulchan Aruch YD 182:6 forbids a man to do so, placing it in the category of "women's dress", he continues to forbid looking in a mirror as well. A parenthetical notation (Rema?)is made following the mirror halacha sending you to YD 156 were the Rema quotes those who say that this law is dependant on whether men customarily look in a mirror or if ...


7

Mishna B'rura (2:12) writes that there are those who say that a toupee-wearer must wear a kippa on top of it because of maris ayin, but there are others who say it's not necessary. In other words: technically, it is a valid head-covering. But since we are worried that people will think that the toupee is his real hair and that he is not wearing a head ...


7

To add to Fred's answer: in Sifra (to Num. 5:18, the same verse that the Gemara cites) R. Yishmael finds support for the idea that unmarried virgins don't need to cover their hair in II Sam. 13:19, ותקח תמר אפר על ראשה, by explaining אפר as "a scarf" - i.e., we see that Tamar began covering her head with one only after she was violated. (As the commentary ...


7

While the Rosh (Makkot 3:2) rules that the prohibition of cutting the peyot applies even to cutting them short with a scissors, the Rambam (Avoda Zara 12:6) rules that the prohibition is equivalent to that of the shaving the beard which is only prohibited with a razor. The Shulchan Aruch (YD 181:3) rules: אינו חייב אלא בתער. ויש אוסרים במספרים כעין תער, ...


7

The Biur Halacha (340:1 ד"ה וחייב) addresses this question at significant length. Here is an abridged synopsis: Rivash (394) explains that cutting hair and nails in order to enhance one's appearance is מלאכה הצריכה לגופה similar to the shearing of hair on the Oros Ailim that was performed to enhance the appearance of the ram skins. This is also the opinion ...


6

According to this article from the Zomet Institute, even unaltered "lift-and-cut" shavers are permitted lechatechila.


6

Sefardic women have a custom of covering when praying. See Yabia Omer,Yalkut Yosef or Halacha Berurah 2:19, where he says to be strict and cover when mentioning God's name, learning the Bible, saying blessings, bircat hamazon, or praying. In any case he brings that widespread practice is that single girls don't cover her hair.


6

There are a lot of possible allusions listed in other answers. However, one thing not mentioned is that the practice has a German name, upsheren, and furthermore that: The Pennsylvania German superstition prescribes a wait of a year before the first haircut, lest the infant lose its hair, be a weakling, or die young: EM Fogel, op. cit. (see note 24), 42,...


6

Here's a quote from Halacha for Today (Question 260): Q: Could you tell me if it is permissible for a man to dye his hair? A: A man may not dye his hair if doing so for beauty or to hide white hair etc. as this is a biblical transgression of "Lo Tilbash" not to wear (or otherwise imitate) the ways of the opposite gender. This includes dying hair, ...


6

Shulchan Aruch Y"D 198:17- צבע שצובעות הנשים על פניהן וידיהן ושער ראשן, אינו חוצץ. (My translation) "Color that women use to color on their faces, hands, and hair of their heads, is not chotzetz." Maran doesn't seem to object to the practice of women coloring their hair; i doubt he would have written dinnim about it if it was assur.Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible