Tag Info

Hot answers tagged

11

Shirei Musar Haskel - שירי מוסר השכל - page 39 mentions that in a few locations - (see for example) in the Peirush of Rabbi Moshe Butril to Sefer Yetzira he mentions Rav Hai Gaon as the author of Sefer Hakemitza which is on Kabala.


8

While your question is overly broad, the short answer is "yes" - at least so far as Rishonim are concerned, and only because I don't know of any examples from geonim. (There are numerous examples of humour being employed in the Talmud, but that's beyond the scope of what you asked). There are two famous examples from Ibn Ezra, who lived from approximately ...


6

No, there are no extant texts from Jewish scholars on meeting Mohammed. There has been much academic scholarship on the Jewish presence of Saudia Arabia during the formation of Islam. A good place to begin is The Jews of Arab Lands by the brilliant scholar Norman Stillman. But the history is complicated and this is a serious question, so the long answer that ...


5

Korei Dorot Chapter 3 records the following story featuring Mahari Abuhav (my translation): ואמרו על הרב מהר"י אבוהב ז"ל שהיתה עינו אחת סמויה...פעם אחד היה מהלך בדרך בשדה וישב לו הרב על שן סלע אחד, וב' נכבדים ישבו אחד מימין ואחד משמאל, והיה בחור אחד תלמידו עומד לפניהם, והרב ז"ל בדיחא דעתיה והיו מדברים בדברי צחות, ופנה הרב אל התלמיד ואמר ליה אמור אתה, א"ל ...


4

Regarding your main question: My question is: If the Geonic tradition is clear on this point, why did some Rishonim require one to wait no matter what? When there was a shift from one era to another, they were accompanied by major shifts in the world as well. One of the main differences between Geonim and Rishonim is the shift towards logical ...


4

Shaar Naftali - page 68 - note 36 says in the name of the Bais Yosef that this Bracha is not mentioned in the Gemara. He brings the Shibolei Haleket that quotes Rabbi Amram Gaon deleted this Bracha. He also mentions that in the Shaalos U'Tshuvos Maharshal 64 he says not to say this Bracha as it is not mentioned in the Gemara, nor in the Gaonim. However he ...


3

In this edition of the Rödelheim siddur, the bracha of "magbiah shefalim" is included for those who follow the minhag of Metz. While I have not consulted Seder Avodat Yisrael, I suspect that this may have something to do with minhag Alsace (or Elsaß), which is similar to the minhag of Frankfurt (although the latter does not say it [see the siddur Tefillah ...


3

Rabbeinu Bachaye to Shemos 13:2 וכתב רבינו חננאל ז״ל שהוליכם דרך המדבר לסבה אחרת והיא כדי להרבות להם אותות ומופתים כי אילו הוליכם דרך ארץ פלשתים הקרוב ויתן הקב"ה בלבם שיתנו להם רשות לעבור דרך ארצם ושלא יעכבו אותם כלל היה האות קל ועל כן חייבה החכמה להסב אותם דרך המדבר להיות האותות רבים וגדולים כירידת המן ועלית השלו והוצאת מים מן הצור ...


3

According to this article on the Seforimblog, it was as a reaction to Karaites who were lax in regards to meat, interpreting "in its mother’s milk" as referring only to the milk of its mother. To very briefly summarize the main points, originally, Karaites forbade meat consumption entirely (theoretically allowing only the consumption of sacrifices. In the ...


2

The Geonim mostly lived in the Middle East, while the Rishonim mostly lived in Europe. So it seems likely that their opinions reflect different local customs. If your local custom is stricter than the established halacha, you can keep it while still recognizing the intellectual authority of those whose halachic ruling is more lenient.


2

The Maor HaGadol (R' Zerachiah HaLevi) discusses this issue on Shabbat 11b in the pagination of the Rif. He argues that in fact the halacha follows Rebbe and not R Yochanan ben Nuri (RYBN) that tzitzit require both blue and white to be kosher. He makes 3 arguments to this end: RYBN is a lone opinion and the general rule is that the halacha follows Rebbe ...


2

When the sun sets, the light decreases in accordance with the sun moving lower and lower than the horizon (of course not the sun is moving but rather the earth is moving). The decreasing of the light is what gradually enables us to see more and more stars, until we reach complete darkness (no light from the sun) and we can see all the visible stars. ...


2

The article cited in support of this idea is entitled "ופליגא במשנת הרמב"ם" and can be found in the work כתבים - הרב יוסף קאפח - חלק ב (p.577). The opening line of the original article is as follows: A central tenet which was handed down and accepted by the talmudic scholars of Yemen in the name of the geonim, according to what I heard from the mouth of ...


1

Seder Rav Amram Gaon can be found on Hebrewbooks.org for free in two pdfs: here and here.


1

This article in Yeshurun asserts that he did not author the commentary on the talmud attributed to him, although perhaps it is based on his commentary.


1

From Shadal's Vikuach: The author: And what will you say when you see in sefer haEmunot to the aforementioned Rabbi Shem Tov, and also in the sefer haPardes to Rabbi Moshe Cordevero z"l, many secrets in the wisdom of the kabbalah which Rav Chamai Gaon wrote, and which Rav Hai Gaon wrote to Rav Paltoy Gaon? The guest: I say that Rav Chamai did not ...


1

The Rambam, in Hilchos Tzitzis (halacha 4) reads ד התכלת, אינו מעכב את הלבן; והלבן, אינו מעכב את התכלת. כיצד: הרי שאין לו תכלת, עושה לבן לבדו; וכן אם עשה לבן ותכלת, ונפסק הלבן, ונתמעט עד הכנף, ונשאר התכלת לבדו--כשר. The [absence of] techelet does not prevent [the mitzvah from being fulfilled with] the white strands, nor does the [absence of] the white ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible