Hot answers tagged

9

I heard once from Rabbi Dovid Fohrman that this was exactly the question that the sons of Yaakov were challenging him with. Bereishis 37:32 וישלחו את-כתונת הפסים, ויביאו אל-אביהם, ויאמרו, זאת מצאנו: הכר-נא, הכתונת בנך היא--אם-לא And they sent the cloak to him, and it was brought to their father, and they said, "We found this. Recognize, please, is ...


7

We do have indications that #1 could have happened. Doros Harishonim (vol. 3, pp. 139ff) understands Josephus (Wars 7:6:6) to be saying that after the destruction of the second Beis Hamikdash, Vespasian nationalized all property belonging to victims of the war who had left no known heirs. (He also cites Eusebius (4:8 - should be 4:6:1) as saying that the ...


6

You would simply buy it back from his inheritors. For more information about how non-Jewish inheritance works, see this answer to a different question.


6

The Rambam, in Hilchot Nachalot 6:9, rules that: הגוי יורש את אביו, מן התורה; אבל שאר ירושותיהן, מניחין אותן לפי מנהגם A non-Jew inherits his father according to Torah law; however, the for the rest of their inheritances, we leave them according to their customs. The ruling regarding a father to son is based on the Talmud Kiddushin 18a which derives ...


5

If the non-Jew has children who knew about the sale, since according to Torah law a non-Jew inherits his father automatically - they just buy it back from the son. But if he had no children OR they didn't didn't know of the sale in which case the Chometz is Hefker then the Mahrsham permits the Chometz to be eaten after Pesach. All this is a synopsis of ...


5

Rabbi Shlomo Kluger in Sefer HaElef Lecho Shlomo Siman 221 has a very similar question where the non Jew was taken prisoner over Pesach how to purchase back the Chometz. He proposes a way to purchase it back in front of Bais Din. I do not know if this same solution would apply to a case where the non Jew passed away.


5

The Gemara (Kiddushin 18a and Nazir 61a) states that "a non-Jew inherits from his father according to Torah law," and this is cited as halachah in Shulchan Aruch, Choshen Mishpat 283:1. So the utensil would presumably belong to the non-Jewish heir, and therefore still not require tevilah until it's returned. That said, though, Rema there cites Mordechai ...


4

This example given by the Torah in  נָשׂ֗א , פרק ה and is explained by Hazal that it involves stealing from a convert. It seems that the idea of a born Jew not having any relatives is considered impossible by Hazal (as brought by Rashi). In the case of the convert, the principle value of the stolen item ( or [according to Rambam] the item itself if it is ...


4

I can't find any indication of how long you have to separate the money (and it seems to me that there is no time limit). However once you do separate the money, if you didn't make a t'nai (condition) at the time of separation that you retain the right to give it at some point in the future as you please, then you are obligated to give the money to poor ...


4

The first place is when they come to Moshe with the original request. At that time, Moshe asks Hashem whether they are right, and Hashem tells him that yes, they are. However, at this point, it is still completely theoretical. Later on, the Torah actually starts talking about dividing the land, more-specifically, the land on the East Bank, part of which ...


4

The question in 36:1-4 was not brought by the Bnos Tzelaphchad but by the leaders of the tribe of Menasheh. The daughters of Tzelaphchad had been told that they could marry whomever they wanted. The tribals leaders realized that if they married outside the tribe, then the land that the women inhertited would become part of their husbands' tribes (when their ...


4

These things can get complicated, but generally speaking the children are obligated to pay off the father's debts from either land or chattel IF the father left them an inheritance of at least that size. If the father did not leave any inheritance, the children are not obligated to pay anything. (Shulchan Arukh CM 107:1) If the debt is from a loan which was ...


4

Yes. Lost property belongs to the heirs. The Shulchan Aruch - Choshen Mishpat - סימן רס - המוצא דבר שמוכח שהנח שם - mentions by the way that lost property belongs to the heirs. אוֹ שֶׁהָיָה יוֹרֵשׁ שֶׁאָנוּ טוֹעֲנִין לוֹ, שֶׁמָּא שֶׁל אָבִיו הָיָה (Normally, one has to claim that a found item originally belonged to one. For example, an item is found ...


4

The standard arrangements found in those codes assumed the standard cases back then, in which the husband was the primary (and usually) sole breadwinner. Any rights he had to her property -- and those were limited in ways your question is glossing over -- were only because first and foremost he supported her. The Talmud makes it abundantly clear that if she ...


3

Indeed, in Devarim 21:16 - 17 it states that the father cannot favor the son of the beloved wife over the older son of a hated wife. But that is with all else being equal, with the only reason one favors the younger firstborn being love for the more beloved wife. Reuven lost his firstborn rights for sleeping with Bilhah, his father's concubine. This is ...


2

Z. Berman has it in stock for $20. You can also use WorldCat to find a list of libraries near you that own this title.


2

I haven't had time to go through the whole sugya, but this article by Dov Daniel (published in Daf Kesher vol 922, Parshat Pinchas 5763) seems to say that it is a din on the gavra and not the cheftza: דברי ר' יונה: "לא הוזכר דינא דמלכותא אלא בהפקעה שהנכסים מופקעים מבעליהם בדיני המלך וכענין הפקר בית דין הפקר ומי שיורד בהם במצות המלך זוכה ...


2

By the standard laws of the Torah, a daughter does not inherit the parents where there are male, though unmarried daughters may be supported from the estate. There are two methodologies that may be used to ensure that female children have an "inheritance" of sorts. The first is simple - one who is not yet dead, even if they are terminally ill and/or dying,...


2

Try http://jewishhistory.huji.ac.il/links/maps.htm#biblical Links to Many Maps... Probobly a Martin Gilbert map could be your best bet. Hope this helps..


2

Rashbam on the Pasuk writes: ומולדתך - בניך או בני בניך... על שם אחיהם יקראו ולא יהיו שבטים כי אם בתי אבות, כי כל שבעים נפש שהיו בשעת ביאת יעקב בין בנים בין בני בנים היו בתי אבות ולהם נתחלקה הארץ... וכתיב לבסוף: לאלה תחלק הארץ בנחלה וגו' לשמות מטות אבותם ינחלו. וכן בני בניו של יוסף שנולדו אחרי כן יקראו על שם אחיהם בנחלתם והיו בתי אבות, כדכתיב בפרשת פנחס. ...


1

The sources that I have seen would consider the inheritance as income. For example, someone gives a gift from money that had paid ma'aser on it. This is still considered complete income, because you have not paid any money for it. However, see below that you do not need to pay the ma'aser until you actually liquidate (sell) the property and obtain cash for ...


1

I am not 100% sure but isn't it this - נכסי צאן ברזל?


1

There's a tosfos out there (don't recall where, heard it on a shiur) that there were donations to the Mishkan of gold, silver, and copper. Tosfos comments: a "gold-level donation" is when a young, healthy person gives tzedaka. A "silver-level" donation is when they're older or sick. And a "copper-level" donation is what they leave in their will. Maybe not ...


1

The Kitzur Shulchan Aruch writes in סימן קצג - הלכות בקור חולים סעיף ו' אֵין לִתֵּן נְכָסָיו בְּמַתָּנָה לַאֲחֵרִים וַאֲפִלּוּ לִצְדָקָה וּלְהַנִּיחַ אֶת הַיּוֹרְשִׁים בְּלֹא כְלוּם. וְכָל הָעוֹשֶׂה כֵּן, אֵין רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנּוּ, וַאֲפִלּוּ אֵין הַיּוֹרְשִׁים נוֹהֲגִין כַּשּׁוּרָה. אֲבָל אִם מַנִּיחַ גַּם לַיּוֹרְשִׁים דָּבָר ...


1

It seems they do (from the Gemara in Kidushin 18 and Maran Habet Yosef in SHU"T Avkat Rochel Siman 90).


1

From my notes on a lecture Rabbi Breitowitz gave on tzedaka a few years ago (I don't know if it was recorded): It's recommended, though not required, to empty one's tzedaka funds on a year-to-year basis, using any calendar (fiscal, Jewish, etc.) that suits your purposes. UPDATE: Rabbi Hershel Schachter mp3 on yutorah quotes Noda Bihudah as recommending ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible