Hot answers tagged

7

You may be referring to the Chidushei Chasam Sofer on Bava Basra 57b. The gemara there states as follows: בעא מיניה ר' יוחנן מרבי בנאה... שלחן של ת"ח כיצד שני שלישי גדיל ושליש גלאי ועליו קערות וירק וטבעתו מבחוץ והא תניא טבעתו מבפנים לא קשיא הא דאיכא ינוקא הא דליכא ינוקא ואי בעית אימא הא והא דליכא ינוקא ולא קשיא הא דאיכא שמעא הא דליכא שמעא ואי בעית אימא ...


4

שלא נהנה מקופה של צדקה - שהוא דבר גנאי לאדם הגון: Rashi on sanhedrin 81a here It is shameful for a 'decent' person to live off charity.


4

The Maharsham (vol. 3 ch. 206) writes: ובדין הכלה תוך ז״י המשחה ומלאכתה לחפור בגדים אם מותר לה לתפור בביתה הדבר פשוט לענ״ד שאם בעלה מסכים לזה אין חשש כלל דמצות התורה הוא על החתן שישמח אשתו וגם בזה יש דיעות דמהני מחילתה And regarding the case of a bride within the seven days of festivity, whose job is sewing clothing, addressing the issue of whether it ...


3

Sidestepping the issue as to whether or not diet soda uses artificial sweeteners or corn syrup, lets go with the assumption that it's corn syrup. Yes you can drink it, because corn (and its derivatives) isn't actual chametz, so there is no obligation to sell it during Passover. Therefore a can of soda is permissible even if it wasn't sold during Passover. ...


3

Given that you wash your hands in the kitchen, I have found that bringing a piece of bread in a sandwich bag is a useful method. That way, you can wash, make the bracha, make hamotzi and take a bite immediately before going to your desk. Some kitchen areas have a place to sit and have a bite (eat a kazayis) as well. There is a video on The Laws Of Changing ...


2

The second link above has the list of priorities and parts one can skip if late, in order to sync with the rest of the mynian. But my understanding was always that one has to make up the missing parts by reciting them later alone (this is also mentioned in the Artscroll Siddur in the laws section #30). Applying this to someone late for a job would mean he ...


2

I think you are asking two questions Is it better to pray at a less than ideal time or after the limit? Is it better to pray with less kavana but at the ideal time or with more kavana at a "less than ideal" time? The answer to the first question is that, clearly, it is better to pray before the limit (most often understood as the shekia). The Gmara in ...


2

There is a (seemingly) little-known halakhah in the Mishneh Torah which leaves absolutely nothing to the imagination of whether or not it is desirable or permitted to make living from learning Torah. The Rambam writes the following in Hilkhoth Talmudh Torah 3:10: Everyone who determines in his heart that he will be occupied with learning Torah and will ...


2

He could try, but I doubt he'd get very far. Rabbi Michael Broyde has written and spoken about this. Unless otherwise specified, we assume agreements are done k'minhag hamedina, according to the prevailing local practice. In the US, at least, employment is generally "at-will", which means a worker can be laid off with not justification needed. The one ...


2

אין לך תועלת גדולה מזו! Chafetz Chaim writes that if Al is looking to go into business with Bob and I know that Bob will ruin everything, I am absolutely allowed -- and possibly required -- to tell Al my concerns; assuming my concerns are factual and as tone-neutral as possible; my intentions are to help rather than hurt; that speaking up will actually ...


2

I don't see quite how this question makes sense, as is there a real difference between employment and self employment besides in the modern legal sense? If a person is "in business" aka self-employed, he still takes on jobs for individuals and is accountable to them for an albeit shorter period of time. The added proof you mentioned that he must hire ...


1

in the shaar bitachon intro: Another benefit for the one who trusts in the Al-mighty, is that his trust will lead him to the following: to not serve other than G-d to not hope in any man, nor expect from anyone (Micha 5:6). to not work to win their approval. to not flatter them. to not agree with them in what is not the service of G-d ...


1

Lets consider: Abraham, a just man, was self employed and prospered greatly. So much so that he and lot had to part ways for the land could nto sustain them both. Jacob worked for Laban who appears to have been most unscrupulous in his dealings with Jacob. But Jacob prospered no matter which way Laban sought to take advantage of him. Daniel was ...


1

The passuk says in Bereishis, vayishalech Chanoch es elokim ve'eneno ki le'kacho elokim. Chanoch walked with God and he is no longer as God took him. The medrash explains Chanoch was a cobbler and with every stitch he made he was meyached yichudim le'kono, he created unity for his creator. The Michtav me'Eliyahu explains this cannot possibly mean he had ...


1

This is a rather complex question. I recommend gleaning what you can from this great article on the subject matter, and discussing this with a good rav. I will, bli neder try to do this with my rav. If possible, edit my answer afterwards. I shall summarize the article's main points. The source of not allowing Torah thoughts, reciting shema, etc, originates ...


1

Prayers in the siddur that can be said before dawn: From Tefila Kehilchata 3 (8) If you get up after (halachic) midnight, you can say the morning blessings, except (1) “Elokai Neshomo ..” (2) “Hamaavir sheina” which can be said without Shem and Malchus and (3) “Hanosain Lasechvi” which should only be said after dawn. (O Ch 47 (13) MB [30]) 3 (11) ...


1

If you are asking this question in terms of actual practice, then you should direct your question to your local, qualified Rav. The specifics of your situation would determine your practice. If you are asking is it possible for a woman to be permitted, the short answer is yes. The details of the reasoning behind the decision are found in Igrot Moshe, Volume ...


1

Assuming the pie is actually edible and tasty (as opposed to shaving cream), if he is licking it and swallowing it, that is what the halachik definition of eating is. That his intent is otherwise should be irrelevant, as we find that even misasek (unintended action) by chalavim (forbidden fats) and arayot (forbidden sexual unions) is chayyiv (obligated) a ...


1

 (גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה" (נדרים מט, ע"ב". Although that does not mean that we are required to work, it encourages one to live a life with dignity. But in אבות דרבי נתן , chapter 11, we see that there may be a source in the torah itself: מלמד שיהא אדם אוהב את המלאכה ואל אדם יהי שונא את המלאכה. כשם שהתורה נתנה בברית, כך המלאכה נתנה בברית, ...


1

No, (it may not be considered proper by some, but) there is no such specific restriction. There are several cases in the Tanach in which even "Gdolei Hador" have worked in various places, from Yaacov at Lavan's, Yosef at Pharaoh's palace and onward... When talking about a Mosque or a Church, one should know that there is a din restricting entrance to a ...


1

There are many works that should not be done from Mincha Ketana on, with similar dinim to Chol HaMoed (except for Teffilin, for example if one puts on Rabbeinu Tam's one can of course do so then). Mincha Ketana is 2.5 shaos zmanios (proportional hours calculated according to the length of day) before shkiah (sundown). Consult a zmanim chart for the time ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible