Hot answers tagged

15

Moreshet.co.il reports: אך האריז"ל הנהיג להוסיף שלשה פסוקים ראשונים ממזמור צ"ה, "לכו נרננה" וכו', כדי לא לסיים בפורענות - "יצמיתם ה' אלקינו", כעין מה שאמרו חז"ל לגבי הפסקה בקריאת התורה: "ואין מפסיקין בקללות", וכן נוהגים בסיום הקריאה של מגילת איכה, שאחרי הפסוק האחרון "כי אם מאס מאתנו" וכו', חוזרים על הפסוק שלפניו: "השיבנו ה' אליך" וכוו, כדי לא ...


14

Rambam Hilchos De'os 5:3 ג. כשהחכם שותה יין אינו שותה אלא כדי לשרות אכילה שבמעיו וכל המשתכר הרי זה חוטא ומגונה ומפסיד חכמתו ואם נשתכר בפני עמי הארץ הרי זה חילל את השם ואסור לשתות יין בצהרים ואפילו מעט אלא אם היה בכלל האכילה שהשתיה שהיא בכלל האכילה אינה משכרת ואין נזהרין אלא מיין שלאחר המזון.‏ My loose translation: A Chacham only drinks wine ...


11

If you follow the "plag distinction", then Mincha can be davened until 1.25 relative-daylight hours before sunset, and Maariv any time after that. If you follow the "sunset distinction", then Mincha can be davened until sunset, and Maariv any time after that. I believe there are those who will allow Mincha until 11.5 or 13.5 minutes post-sunset, if you're ...


10

Aishel Avraham (Buchach) Orach Chaim 149 says that the reason that Minhag Ashkenaz returns the Sefer Torah before Ashrei on the weekdays was since there are some people that take off their Tefilin while they are saying 'יהי רצון שלא נבוש' which is in Uvo L'Tziyon and it is improper to remove Tefilin in front of the Sefer Torah therefore they return the ...


9

R. Yitzchak Abadi has told me that it's no problem, at any point in the prayers. There is also no need to make a shehakol if one is drinking the water for the sole purpose of lubricating one's throat. Shehakol is only recited on water when the drinking serves the purpose of quenching one's thirst (see Shulchan Aruch OC 204:7).


7

The Kehot Annotated Siddur says (p. 47): On days when Tachnun is said, gently strike the left side of your chest (over the heart) with a closed fist at the words חטאנו and פעשנו.


7

There's an audio by Rabbi Uziel Milevsky z'tl (former chief rabbi of mexico) on love and marriage which answers this. basically, he points out that in the secular new year people greet each other "happy new year" in the Jewish new year, we don't say "shana semecha" (happy/joyous new year) rather we say "shana tova" (a good year). He explains there, that ...


7

As part of "Naps in Jewish Law", R' Gil Student discusses this: The Shulchan Arukh (Orach Chaim 231:1), following the Talmud (Sukkah 26b) [English here], rules that napping for more than half an hour is forbidden and even that little sleep should only be undertaken if your intent is to gain strength so you can learn Torah and serve God better. This is ...


6

Ben Ish Chai Shemot Shana Bet, the drasha at the beginning. He states that the action you do in Torah on Shabbat is 1000 times greater than that action during the week.


6

Your question is an interesting one. I researched this article on The Be'urei Hatefilah site (I highly recommend it, as it's one for the best resources on the web for Tefillah-related articles and insights.) My understanding is that there is some controversy. I recommend you read the whole article, but I will excerpt Sefer Avudraham - Dinei Kri'at ...


6

Artscroll's סידור יצחק יאיר is a good choice, as a good, complete siddur with a clear print. It is the standard siddur used in most shuls. You can buy them in practically any Jewish book store, or online (for example, here). There is a pocket-sized edition of the siddur. (Note: this siddur is nusach Ashkenaz; the Artscroll nusach Sefard equivalent is the ...


5

The Interlinear Artscroll Siddur (Ashkenaz) has a footnote on those verses (page 227) that reads: The next three verses are not part of the psalm of the day, and are not recited in all congregations. They are the beginning of the next psalm and are recited because of their inspiring message that is an apt climax to the song of the day. No source ...


4

It seems clear from Shulchan Aruch (119:1) that you can use any text you like. I use the form found in the ArtScroll sidurim: ‫יהי רצון… שתשלח מהרה רפואה… ל[name] בתוך שאר חולי ישראל.‬ For multiple names, I make it: ‫יהי רצון… שתשלח מהרה רפואה… ל[name] ול[name]… בתוך שאר חולי ישראל.‬ ...


4

I was taught that the reason is based on the Gemara (Ta'anis 29a & Arochin 11b): אמרו: כשחרב בית המקדש בראשונה, אותו היום ערב תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית היתה, ומשמרתה של יהויריב היתה, והלוים היו אומרים שירה ועומדין על דוכנם. ומה שירה היו אומרים? {תהילים צד-כג} וַיָּשֶׁב עֲלֵיהֶם אֶת אוֹנָם וּבְרָעָתָם יַצְמִיתֵם ולא הספיקו לומר ...


3

See this article. Excerpt: The classic Talmudic source on musical instruments is the Babylonian Talmud (rabbinic text finished in the year 500 and edited until approximately 650 C.E.), tractate Beitza 36b, in which the rabbis explain that the rabbinic prohibition is based on the concern that one might end up fixing the musical instrument if it ...


3

The prayer for knowledge (atah chonen...) in the Amidah includes all kinds of knowledge. This includes the spiritual awareness that everything is for the good. See Likutei Moharan 250 (identifying da'at with the awareness that everything comes about through Divine providence). Internalizing this knowledge causes happiness and prevents depression. The ...


3

למה לי קרא? סברא הוא It is logical that a person should know about the world about him. In some communities, fencing off the world is an ideal, and you would expect to find explicit teshuvot against reading of newspapers. But in other communities, this would not even rise to the level of a question, such that of course one may read the news. And it would ...


2

See Sefer Marphe Habosem(end of the Sefer) who writes that it's healthy to drink a little wine daily.


2

Kitzur Shulachan Aruch 128:6 ואם אין בנמצא טלית כלל, יכולין לומר סליחות ושלש עשרה מידות גם בלא טלית which means that you can say Shlosh Esrei Midos if necessary without a Talis.


2

I have heard that the source of this Ben Ish Chai is a Zohar, however I have as of yet been unable to locate it. The wording of the Ben Ish Chai is על פי המקובלים, שהלימוד בשבת פועל פי אלף מהלימוד בימות החול


2

The Talmud records two opinions as to the line of demarcation between latest time for reciting Mincha ("afternoon") and Maariv ("evening") prayers: Sunset (and yes we can go into questions of observed sunset vs. astronomical sunset, elevations, and so on, but let's assume "sunset" is "sunset.") Plag HaMincha, i.e. 1.25 relative hours prior to sunset. ...


2

Aruch HaShulchan 55:4 says that the reason there are 2 Kaddish Yasoms at the end of Shacharis is due to the many Yesomim. (I would presume that only one person said each Kaddish, and this way more Yesomim were able to say a Kaddish at the Tefila).


2

Abarbanel explains this verse - that one may work the other 6 days - not that one is required to work. http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_33655_43.pdf


2

Here it quotes in the name of Kuntres Ish Itair 51, that it is dependent upon anatomy, which means a left handed person uses the right hand. He is talking about "Ashamnu" which only some Nusachos ever say with Tefillin on, so it isn't explicit that Tefillin doesn't change the consideration. Here it specifically addresses Slach Lanu (#27) and says that the ...


2

Removing a neder is called unraveling or cancellation (התרה). The link between Kol nidre and removing neder needs to be explained. See Mishna Nedarim 3, 1 with its paraphrase in Gemara summarized in Bartenura: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, אַף הָרוֹצֶה לְהַדִּיר אֶת חֲבֵרוֹ שֶׁיֹּאכַל אֶצְלוֹ, אוֹמֵר, כָּל נֶדֶר שֶׁאֲנִי עָתִיד לִדֹּר הוּא ...


1

Jewish Prayers: Tahanun states The reason that extra sections are added on Mondays and Thursdays is because, according to tradition, these days are favorable times for God to respond to our pleas. Ever since court sessions began to be held on these days in the Temple era, they have been seen as days of judgment. Also, Moses ascended Mt. Sinai on the ...


1

The Birnbaum siddur comes with tefillot for practically the whole year. As it is out of print, I am unsure about finding a pocket-sized copy, although I have one at home so I know they exist. The only things I can think of which would need a separate volume are: Selichot (particularly for Yom Kippur) L'David Mizmor for Maariv (Rosh Hashannah and Yom Kippur)...


1

I have not seen any all-inclusive siddur that includes everything you need - i.e. - every possible prayer for every day of the year including all the complete service (piyuttim) said for all the Rosh Hashannah and Yom Kippur prayers. If you have seen the "combo" Birnbaum Rosh Hashannah / Yom Kippur High Holiday machzor (no longer in print), it was hefty. As ...


1

Assuming the Shofar was not previously blown for a mitzvah: Yes, as explicitly written in Psalms 150:3, where the shofar is listed among other musical instruments: הַלְלוּהוּ, בְּתֵקַע שׁוֹפָר; הַלְלוּהוּ, בְּנֵבֶל וְכִנּוֹר. (See also Ps 81:4, 98:6) In addition, the Gemara (Rosh haShana 33b) includes a discussion about whether one fulfills his ...


1

From the Teshuvas HaRambam (106) this issur is to prevent going too far in what you are doing and it leading to doing an Issur DiOraisa on Shabbos. Based on Tosfos Shabbos 126b ומדבריהן Shulchan Aruch HaRav (O.C. 106:18 (from the Magen Avraham) learns that there is an Issur of doing weekday-looking work as this denigrates Shabbos. In other words, Tosfos ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible