Hot answers tagged

9

Aruch Hashulchan 1:17: Even if he has a son and daughter from an unmarried woman whom he did not marry with chupa and kidushin…, nonetheless he has fulfilled the command of p'ru urvu… for, after all, they are his offspring and fit to have children.


9

The Rema in Even Ha'Ezer 1:6 writes that one fulfills the mitzvah of p'ru u'revu with a child who is a mamzer, which by definition is out of wedlock: היה הבן ממזר... קים המצוה If the child is a mamzer, he fulfills the mitzvah. Minchas Chinuch Mitzvah #1 explains that it is not a mitzvah haba b'aveira using the idea of the Shaar HaMelech Hilchos ...


9

Pischei Teshuva Y.D. 116:6 quotes Adnei Paz as permitting it, but then quotes the Adnei Paz's corrigenda as indicating that it should not be done for reasons of Ein HaRah (if both are alive) or inheriting a bad Mazal (if one has passed away). That latter view seems to be predominant in practice (see e.g.).


9

Being "Raised Jewish" in this context means that, to the degree that there is any religious experience in the home, it is of Jewish origin. So if they go to a house of worship, it will be a synagogue. If they do something of a religious commemoration in the month of December, it will be Chanuka, and most significantly if the child asks what religion they ...


7

Rashi Kesuvos 89b - Mar Keshisha Umar Yenika says that Rav Chisda had two sons and both had the same name.


7

You may be referring to the Chidushei Chasam Sofer on Bava Basra 57b. The gemara there states as follows: בעא מיניה ר' יוחנן מרבי בנאה... שלחן של ת"ח כיצד שני שלישי גדיל ושליש גלאי ועליו קערות וירק וטבעתו מבחוץ והא תניא טבעתו מבפנים לא קשיא הא דאיכא ינוקא הא דליכא ינוקא ואי בעית אימא הא והא דליכא ינוקא ולא קשיא הא דאיכא שמעא הא דליכא שמעא ואי בעית אימא ...


7

Chiram, the craftsman who designed much of the first Beis Hamikdash, was the son of a widow (1 Melachim 7:14). The woman from Tzorfas who hosted Eliyahu was a widow with a son (1 Melachim 17:9-24), and there's a Midrash (don't remember the location) that he grew up to be the prophet Yona Also the "wife of one of the disciples of the prophets" (2 Melachim ...


6

There is a wealth of material in this issue in the mamzerus responsa beginning from around the period of the Noda B'Yehuda. Basically, the Talmud states clearly that a woman may continue to have her period until 3 months into her pregnancy (Niddah 7b and 8b): מעוברת משיודע עוברה ... וכמה הכרת העובר סומכוס אומר משום רבי מאיר שלשה חדשים A pregnant ...


6

It may be worth investigating Tzipora, the wife of Moshe Rabbeinu. She raised their sons without him between the time that he returned to Egypt at God's command and when Yitro brought her and the boys to join the Israelites in the desert (Exodus 18:1-4), which was either after the Exodus or after the Assembly at Sinai when the Torah was given. So, she ...


4

King David had two pairs of sons with the same name. See 1-Chronicles 3:6-8. But Rashi there explains that the older sons died and he later named his new-born sons after them.


4

I finally found the Sefer Lulei Toratcha stories with Rav Shach on the parsha.Parshas Matos 30:4. Rav Shach answered that she should name the child Shmayah since it is similar to the name Shimon and in this way she can be miskayim the neder a little bit.


3

see Rambam Hilchot Deot he ends off there in ch.5 Whoever conducts himself in this manner [may be assured that] not only does he sanctify his soul, purify himself, and refine his character, but, furthermore, if he has children, they will be handsome and modest, worthy of wisdom and piety. [In contrast,] whoever conducts himself in the ways ...


3

The Mishna (Sanhedrin 8:1) says the the word "son" is used intentionally to exclude a daughter, in this case. The Talmud (Sanhedrin 69b-70a) says that while it would be reasonable to also punish a wayward daughter, it is a divine decree that it is not so.


2

It seems from the Tiztz Eliezer that one would not be required(However,see the Shevus Yaakov). שו"ת ציץ אליעזר חלק טו סימן נה ד"ה הנה הא הנה הא גם בספרי שם הא כתוב דמההיא דשמואל אין ראיה לדבר כי אם זכר לדבר בלבד, ויעוין בספרי דבי רב שם שמבאר שלהכי הוא רק זכר לדבר בלבד, כי י"ל דמה ששמה ידה על ראשה לא היה זה אלא דרך צער ויגון ממה שאירע לה עם אחיה, ע"ש, ויתר ...


2

I understand by raising children you mean to teach them mitzvot Yes there is in the Talmud a queen ( Queen Helena in Lydda) that taught (rose) her sons to sit in a suka See suka 2b If you will answer [with regard to her seven sons] that her sons were minors and minors are free from [the obligation of] the sukkah, since [however] she had seven, ...


2

Shulchan Aruch 270:2 מציאת בנו ובתו הסמוכים על שולחנו אע"פ שהם גדולים ומציאת בתו הנערה אע"פ שאינה סומכת על שולחנו ומציאת עבדו ושפחתו הכנענים ומציאת אשתו הרי אלו שלו (וה"ה אם הרויחו בסחורה או במלאכה (נ"י ססי' קע"ז בשם עיטור) אבל אם מת אינו מוריש מלאכת בן אחד לשאר יורשיו) (הגהות שניות דמרדכי דב"מ)‏


2

If he would of say "פרה ורבה" I would understand that only adom but not his children so it said in plural form to inclined the next generations And the command is to do something active in Judaism the woman is not really doing something active


2

In fact, many aspects of the first seder are also Rabbinical. However, there is no difference: everything done at the second seder is identical to the first seder (Shulchan Aruch Orach Chaim 496:2). Kiddush - the first stage of the seder - must be after nightfall (O.C. 472:1 - look up halachik nightfall for your location at myzmanim.com). That said, the ...


2

R Simcha Bunim Cohen wrote a book called Children in Halacha (amazon reviews here) which (according to artscroll description) takes the mystery out of the halachic responsibilities involved in raising children. It is clear, easy-to-use, and documented. All pertinent halachic details regarding children and Kashrus, Tznius, Yomim Tovim, Berachos, ...


2

As @user 12568 find itself and teach us. See Shut Maharshal at the end of siman 17 לפיה מה שהוכחתי בראיות ברורים בפרק החולץ דבת גוי ועבד מן הישראלית אינה פגומה אלא לכתחילה אבל נשאת לא תצא. ...‏,br> I already demonstrated with clear proofs in Perek Hacholets[1] (see Yam Shel Shlomo no 38[2] (לח)) that a daugther from a non Jewish or a Slave and a Jewish ...


1

Chapter 127 and 128 both include prayers for successful children. Chapter 119 is a general prayer for spiritual success, and would also be appropriate.


1

I don't think that such a question is for a blog. the accepted psak is that as Double AA has written, however just for the sake of something different here's a Chidah (Chomas Anach Shmuel 2 11 4) ותבא אליו וישכב עמה וכו' פי' ואין כאן חשש אסור משום הבחנה כי היא מתקדשת מטומאתה מנדתה וכיון שהיה לה ארח כנשים ודאי אינה מעוברת וגם היא פנויה כי היה לה גט מבעלה דכל ...


1

Hagar raised Yishma'el alone after the two were exiled from Abrtaham's house (You didn't indicate that you were seeking only "Jewish" sources). Naomi raised Machlon and Kilion after Elimelech died


1

I am not sure exactly what you are looking for, but two good guides for how to raise children are: Zeriah u'Binyan beChinnuch by Rabbi Shlomo Wolbe Chovas HaTalmidim by the Piacetzna Rebbe, Kalonymos Kalman Shapira (the whole book is worthwhile both for parenting and one's own growth, but the introduction addresses parents specifically as I recall).


1

Rashi on Shmot 19:3 famously explains 'Bait Ya'akov' (the household of Ya'akov) to refer to the women, seeing as the 'sons of Israel', i.e. the men, were separately mentioned. This is essentially the same case as ours here in Bereishit; the reference to Ya'akov's household implies that his (surviving) wives, daughter-in laws, daughter(s-- see 37:35 ad loc.), ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible