Hot answers tagged

17

Rabbi Chaim Clorfene writes in his popular (and heavily annotated) book, The Path of the Righteous Gentile (p. 42), that B'nei Noach should learn parts of the Torah relevant to their service of God, as well as to the Torah's view on God. He adds that this can be broadly applied, as many areas of Torah "can bring one to greater knowledge concerning the ...


15

Good question. Or HaChaim (Bamidbar 25:8) asks the same question, and answers that she had the דין of the animal involved in bestiality -- "ואת הבהמה תהרוגו," "and you shall kill the animal" (Vayikra 20:15). וידקר את שניהם וגו'. קשה בשלמא דקירת איש ישראל כמשפט ההלכה, שקנאים פוגעים בו, אבל האשה אינה חייבת מיתה ואינה מצווה, ואם על חששת היותה אשת איש לא ...


12

See Rambam Sanhedrin 15:10-13 for those obligated in the court-imposed death penalties and ibid 19:1-3 for those obligated in Karet or Mitah Bidei Shamayim.


12

About your second question, defending himself by killing his executioners: Mishneh Lemelech (Hil. Rotze'ach Ushemiras Nefesh 1:15) implies that no. He says that in cases where extrajudicial killing is permitted (e.g., a goel hadam pursuing a murderer, or a zealot attempting to kill a Jew consorting with a gentile woman), then the intended victim may indeed ...


12

This blessing was instituted in the days of Raban Gamliel when the Jewish heretics (saducees, etc.) of the time posed a direct threat to the nation, the blessing was instituted as an anti-missionary move. http://www.ou.org/torah/taryag/shemoneh_esrei_12


11

To answer your more specific question: no, a Gentile who studies Torah in a forbidden way is still not stoned. The Rambam rules (Milchamot 10:9 and English) ואם עסק בתורה, או שבת, או חידש דבר--מכין אותו ועונשין אותו, ומודיעין אותו שהוא חייב מיתה על זה; אבל אינו נהרג.‏ If a gentile studies the Torah, makes a Sabbath, or creates a religious practice, ...


10

if she confesses she won't be put to death by Beis Din since you need 2 witnesses for that. and if there are 2 witnesses then she won't be tested by the sota water, hence there are not 2 witnesses. therefore, she would be saving her life from the water by confessing and would not be executed by beis din.


9

As stated above, the death penalty was exceedingly rare. Just regarding the burning part, fascinatingly the Talmud says that to burn someone at the stake is a violation of "love your fellow like yourself." Instead, a death sentence of "burning" is carried out by pouring molten lead down their throat. Still not fun, but it's seen as I believe less painful (...


9

According to this article, 40 years before the destruction of the Temple: Instructive though this is, it is merely an academic discussion, the right of imposing capital punishment having been taken from the Sanhedrin by the Romans a century before, "40 years before the Destruction of the Temple" (Sanh. 41a; TJ, Sanh. 1:18a). The rabbis agreed that with ...


8

First, to clarify, people are not executed completely naked (as noted by HodofHod). There are two concerns involved here: 1.) Desiring a particular woman, which may lead to promiscuous behavior. 2.) Gazing at a woman with intent to derive pleasure. In this scenario, concern #1 does not apply because she is being executed. Concern #2 could theoretically be ...


8

You are likely thinking of Rashi to Shemot 21:13: והא-להים אנה לידו: ולמה תצא זאת מלפניו, הוא שאמר דוד (שמואל א' כד יג) כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע, ומשל הקדמוני היא התורה, שהיא משל הקב"ה שהוא קדמונו של עולם. והיכן אמרה תורה מרשעים יצא רשע, והא-להים אנה לידו. במה הכתוב מדבר, בשני בני אדם, אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד, ולא היו עדים בדבר שיעידו, זה ...


7

Chemdas Yisroel (R' Meir Dan Plozky Zatzal) 42 says that in such a case the convert would not be executed.


7

Sanhedrin 43a: אמר רב חסדא היוצא ליהרג משקין אותו קורט של לבונה בכוס של יין כדי שתטרף דעתו שנאמר (משלי לא) תנו שכר לאובד ויין למרי נפש Said Rav Chisda: One being taken out to be executed, we give him a drink of a dose of frankincense dissolved in a cup of wine, to discombobulate his mind. As the verse (Proverbs 31) says, "give strong drink to one ...


7

Judicial execution is not the same as murder. The same torah that says "do not murder" also calls for the death penalty for certain transgressions, so there must be a difference. Tractate Sanhedrin discusses capital punishment in a fair bit of detail. There are strict rules, but nonetheless a death sentence is possible and does not violate lo tirtzach.


7

Bamidbar 27:3, quoting Tz'lofchad's daughters, who were seeking land in Israel: אָבִינוּ מֵת בַּמִּדְבָּר וְהוּא לֹא הָיָה בְּתוֹךְ הָעֵדָה הַנּוֹעָדִים עַל ה׳ בַּעֲדַת קֹרַח כִּי בְחֶטְאוֹ מֵת…‏ Our father died in the desert; he was not among the group who met against God in the group of Korach, but died for his own sin… The Sifre (ad loc.) ...


7

The Gemara says that a non-Jew is liable to death for stealing less than a penny. "אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להשבון" The Rambam agrees.


7

I'd like to answer along two dimensions, one about capital punishment and one more broad. First, it is possible for the conditions to be met under which capital punishment can apply. Tractate Sanhedrin in the talmud discusses in great detail the relevant laws. We know that sentences of capital punishment were carried out in the past. They were rare, with ...


6

Yes, he's liable. Here's one reason why. Everyone agrees that a third-party rodef ("pursuer") is not subject to kim lei bideraba minei (apply the greater punishment), as the rodef is not "liable to the death penalty." Rather, we do whatever is necessary to save the "pursued", with lethal force authorized only if needed. The bystander who shoots in the heart ...


6

Rambam, Sanhedrin chapter 19 lists "every thou-shalt-not that has kares and has no death by court and for which one gets lashes" (twenty-one of them, including eating chametz on Pesach). He then lists eighteen sins for which people are "liable to death at the hands of God", implication being that they don't have kares, such as a non-kohen who ate t'ruma.


5

The Mishneh Torah, in Hilkhot Melakhim u-Milchamot 10:6-7[4-5], says: ו [ד] בן נוח שבירך את השם, או שעבד עבודה זרה, או שבא על אשת חברו, או שהרג חברו, ונתגייר--פטור. הרג בן ישראל, או שבא על אשת ישראל, ונתגייר--חייב; והורגין אותו על בן ישראל, וחונקין אותו על אשת ישראל שבעל--שהרי נשתנה דינו. ז [ה] כבר ביארנו שכל מיתת בני נוח בסיף--אלא אם כן בעל אשת ...


5

Agreed that a person found guilty should accept their sentence; here's a different source. There are several different Midrashic explanations to Deuteronomy 25:11-12, involving a woman trying to save her husband. Several say the phrase to save her husband from his fellow excludes either saving him from an agent of the courts (carrying out the death penalty),...


5

To show you how important Shalom Bayis is.


5

The Talmud in tractate Sanhedrin (Yerushalmi 7:4 Bavli 52b) asks this question. Two answers are given: 1) Rav Yoshiya: Since it is unspecified, it must be the easiest (קל) of deaths. (The Bavli explains this means the easiest of the four deaths known through tradition, following the opinion of the Sages (Mishna Sanhedrin 7:1) that strangulation is the ...


5

The Rambam writes: 40 years before the destruction of the Temple, capital punishment was nullified among the Jewish people. Although the Temple was still standing, since the Sanhedrin went into exile and were not in their place in the Temple, these laws could not be enforced. The destruction of the temple was around 70 CE (I believe the Rambam puts it ...


5

Was Stoning Still Officially Practiced? As the previous answers have already said, no, it appears that stoning was abolished around the time of Jesus' birth. Did It Still Happen Anyway? Sometimes, but the best attested case took place under special circumstances. The historian Josephus writes of an instance in which stonings occurred, probably around the ...


5

According to Rashi they were not killed. In his commentary to Joshua 7:24, Rashi writes that they were taken to see in order that they not copy his actions. Verse 25 says "וירגמו אותו" - they stoned him, in singular. "וישרפו אותם", they burned them, in plural, Rashi says refers to the tent and other property. "ויסלקו אותם" - they stoned them in plural, ...


5

The Maharsha (Bava Basra 119a) discusses the case of the m'kosheish eitzim (the man who gathered wood on the Sabbath, see B'midbar 15:32-36). The Maharsha mentions that, according to Targum Yonasan (B'midbar 15:32), the man was not gathering wood for actual use. Instead, he was gathering wood in order to precipitate a divine revelation of the appropriate ...


5

The Sheiltot (R. Achai Gaon, 8th c.) says that although a parent can forgo his honor, he cannot forgo the prohibition against striking and cursing. שאלתות (פ׳ משפטים סוף סא): האב שמחל על כבודו, כבודו מחול, ה״מ כבודו, אבל הכאתו וקללתו, לא. The Minchat Chinuch (R. Joseph Babad, 19th c.), on the other hand, holds that a father can forgo the prohibition against ...


5

Thank you Fred for sourcing it. The majority opinion in the Talmud is that a warning "this carries the death penalty" is sufficient, without specifying what method of execution. As Rabbi Aryeh Kaplan's Living Torah puts it: Since it was not specified what must be done to him, they placed him under guard. The death penalty was specified (Exodus 31:14,...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible