Tag Info

Hot answers tagged

19

Perhaps they are referring to the idea mentioned here. That is one shouldn't invite anyone to a bris as declining such an invitation would be bad (Rema Yoreh Deah 265:12). But if you don't receive an invitation at all, one can choose not to show up.


10

You've already cited the relevant source, but maybe it's worth seeing the Shulchan Arukh (YD 264:1) inside: הכל כשרים למול אפי' עבד אשה וקטן וערל ישראל שמתו אחיו מחמת מילה ואם יש ישראל גדול שיודע למול הוא קודם לכלם (וי"א דאשה לא תמול וכן נוהגין להדר אחר איש).‏ All can circumcise, even a slave or a woman or a child or an uncircumcised Jew. And if ...


9

Normally the circumcision preformed by a physician is sufficient to meet the physical requirements of "milah" (circumcision), nevertheless a process known as "hatafas dam bris" (הטפת דם ברית) is necessary (Shulchan Aruch, Yoreh Deah 268:1). In this process the Mohel draws a ritual drop of blood from the place of circumcision for the sake of the covenant. It ...


7

A source that the time the child cries at a Bris is an עת רצון is the notes of Rabbi Eliyahu Guttmacher Zatzal on Mesechtas Shabbos 130a. This is mentioned in the Sefer Aderes Eliyahu. He writes שבזמן שהתינוק בוכה מצער המילה, עת רצון היא.


7

Probably the best option is to learn from a mohel or get good advice from a good mohel. The best and most friendliest Mohel I know is Rav Paysach Krohn, this web site has his number and email. I know that he's busy doing britot and lecturing, but, at worst, if he can't train you, I'm quite certain he will advise and, if appropriate, recommend you to the ...


6

My brother in law who became a Mohel apprenticed for a while with a Mohel who was doing it for many years. When the Mohel was confident in his abilities he gave him the go ahead to do it on his own. I have also heard that many times a new Mohel after apprenticing begins by doing a Bris on his own child. I am pretty certain that most Mohelim begin this ...


6

B'reishis Rabba (90:6) indicates that Yosef's decree was designed to provide the Egyptians not only with life in this world, via physical sustenance, but with life in the World to Come which they could merit via circumcision. The Y'fei To'ar commentary (ad loc. and on 91:5) explains this by saying that the Egyptians were steeped in sexual immorality, of ...


5

Sefer Asia - page 244 and page 245 brings different stories quoted by Rabbi Chaim Miller of such situations. Amongst those quoted that urged giving a name prior to a Bris in order to be able to have a name to Daven for were Rabbi Yechezkel Levenstein Zatzal, The Ozorover Rabbi Zatzal, Rabbi Moshe Feinstein Zatzal, Rabbi Eliezer Man Shach Zatzal, and the ...


5

One explanation, given by the Lubavitcher Rebbe, paraphrased here, is that he thought his position as viceroy made them in a subservient position and obligated in circumcision just like all Jewish slaves. Another explanation that I saw once (don't remember where) is that he wanted to lessen the animosity towards his family (he was preparing the situation ...


4

Rav Shlomo Ephraim (author of the Kli Yakor on the Torah) writes in עוללות אפרים siman 415 this idea, with regards to the baby crying specifically being an eis ratzon see here in Siman 470


3

In short, one of the requirements for a male convert is to enter the covenant of Abraham as the Jews did in the desert (after leaving Egypt) from where we learn the requirements of conversion To enter the covenant of Abraham an action needs to be made (specifically if you were not born jewish) in perfect circumstances the foreskin needs to be removed ...


3

In short, sometimes another milah is required, and sometimes not -- it depends on how much skin is left over. The Mishna says (Shabbos 19:6): אֵלּוּ הֵן צִיצִין הַמְעַכְּבִין אֶת הַמִּילָה, בָּשָׂר הַחוֹפֶה אֶת רֹב הָעֲטָרָה. וְאֵינוֹ אוֹכֵל בַּתְּרוּמָה. וְאִם הָיָה בַעַל בָּשָׂר, מְתַקְּנוֹ מִפְּנֵי מַרְאִית הָעָיִן. מָל וְלֹא פָרַע אֶת ...


3

The Aruch HaShulchan writes (Y.D. 265:38): וכתבו במנהגים שמלין קודם "עלינו", ואין חולצין התפילין עד אחר המילה (ש"ך סעיף קטן כ"ד). וגם אומרים פיוטים (שם). ואצלינו לא נהגו בפיוטים, וכן למול קודם "עלינו" אין נוהגים, וכן בחליצת התפילין, משום דעל פי רוב אין מלין בבית הכנסת רק בבית המילה. ולכן גם כשמלים לפרקים בבית הכנסת אין המנהג כן. That the custom ...


2

The Taz asks this question in his Divrei Dovid and answers that Yosef had not actually attempted to have the Egyptians circumcise themselves, he was merely proving to them to what extent they were required to heed his every command. Then afterwards there was no circumcision carried out.


2

The other answers seems interesting. However, IIRC, we were advised NOT to name our 1st born son until the brit which was about 4 months after he was born. (Yes, he was a "miracle" baby who's now a miracle adult. Father's biased love, no?? I'm allowed!) The only ones confused by our policy were the non-Jewish hospital doctors and nurses. For "Mi Sheberach", ...


2

Bnai Yissaschar Tishrei 4:2:7 mentions regarding all those attending a Bris receiving forgiveness for their sins in the name of a Medrash, however he says he has not seen where this Medrash is. כך שמעתי שיש באיזה מדרש ולא ראיתיו


2

As to your first question -- it's the 19th chapter of Tractate Shabbat (starting on page 130); known as "Rabbi Eliezer d'Milah."


2

See this article regarding the ceremony itself. Near the beginning of the article, it states that non-Jews may attend a brit. As a matter of fact, I invited the CEO of my company, a non-Jew to my 1st son's brit. (It was well-worth the gift that he gave, afterwards, but that wasn't my incentive ;-) As for participating, IIRC, my rav mentioned that there is ...


2

To paraphrase this article on the seforimblog: Raphael Shuchat notes that in a manuscript version of the Aderet Eliyahu text there is an important addition: ואפילו הגוים הדרים בא"י צריכים לקיים כל המצוות, לפי שכל המצוות תלויים בארץ ישראל But even with this addition the text is still very difficult, and no one has been able to find a source for the ...


1

No, the obligation is only on born-Jews (i.e. descendants of Jacob) and converts to Judaism; it's not tied to the land. Rambam, Kings and their Wars Ch. 10: המילה--נצטווה בה אברהם וזרעו בלבד, שנאמר "אתה וזרעך אחריך, לדורותם" (בראשית יז,ט). יצא זרעו של ישמעאל, שנאמר "כי ביצחק, ייקרא לך זרע" (בראשית כא,יב). ויצא עשיו, שהרי יצחק אמר ליעקוב "וייתן לך את ...


1

The word shem (name) means the essence of an item. Thus we see when Adam gave "names" to the animals he recognized their essences and integrated them into his view of the world. Thus, just as the entry into the bris was because of the essence of the mitzvah and not any external influence, so too should the other main mitzvos and critical moments of life ...


1

The Talmud in Chaggiga 3a says that Avraham was the first convert. Tosfos there ties that in with being circumcised. There are other opinions of when this started (such as when he recognized G-d). Here is a slew of sources which discuss this concept, including several that explicitly link the Talmud in Nedarim 31a with conversion and draw the conclusion ...


1

This circumstance happened to a family in my community. The baby was born with a health problem that required deferring the bris for 6 months. Their rabbi told them to name the baby following the same procedure that is followed for baby girls, simply replacing feminine pronouns in the mi shebeirach with masculine ones.


1

The word shem (name) means the essence of an item. Thus we see when Adam gave "names" to the animals he recognized their essences and integrated them into his view of the world. Thus, just as the entry into the bris was because of the essence of the mitzvah and not any external influence, so too should the other main mitzvos and critical moments of life ...


1

Assuming one was bothered by the question, one could answer based on the Rambam's text of this declaration. Rather than the more familiar formula of כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים (Just as he entered the covenant so may he enter the wedding canopy and good deeds), in Hil. Milah (3:2) he writes: וְאִם הָיוּ שָׁם עוֹמְדִין אוֹמְרִים ...


1

Although not stated in scripture, is it possible that G-D commanded Moses not to circumcise the second generation until they had completed the 40 year trial in the desert because the first generation had broken covenant? This occurrence happened just after Joshua had the people swear loyalty to G-d and Joshua's leadership. They then "consecrated ...


1

This question is asked by the Toras Hamincha (a student of the Rashba) in his drashos (Lech L'cha drasha 8). Another student of the Rashba R. Yehoshua ibn Shu'aib writes that many have asked this question (parshas vayeira and drasha to Parshas Tzav / Shabbs Hagadol). He writes that some answered that Avraham refrained from doing so because the merit for a ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible