New answers tagged

1

I found this: משנה. מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו – עונה אחריהן מה שהן אומרין, ותבא לו מאירה. אם היה גדול מקרא אותו – עונה אחריו הללויה, מקום שנהגו לכפול – יכפול, לפשוט – יפשוט, לברך – יברך, הכל כמנהג המדינה. One who has a slave, a woman, or a minor read [the Hallel] to him, he must repeat after them what they say, and a curse be ...


1

The principle at work here is shome'a ka'one (listening is like speaking), Sukkah 38b. The people should have the intention to fulfill their obligation through the leader and the leader should have the intention to fulfill their obligation as well. The listeners must hear the entire blessing and after the blessings respond with Amen and they are yotze. ...


1

I found this on Plantvillage.org A few tree fruits require individual male and female trees; in other words female trees have only female flowers and bear fruit while male trees only have male flowers that produce pollen. Based on this, perhaps the Nusach of the Bracha is in the female form as there are some male trees that do not produce fruit on ...


5

The Bach in O.C. Siman 167 has a nice explanation of this. He starts by pointing out that the word "hamotzi" is the preferred word for the blessing, even though the word "motzi" would suffice, because "hamotzi" implies both past and future tense (Berachos 38a). The intent, he says, is both on this bread which came out of the ground, and on the bread that ...


3

In Psalms 104.14 it is written "Lehotzi lechem min ha'aretz" צְמִיחַ חָצִיר, לַבְּהֵמָה, וְעֵשֶׂב, לַעֲבֹדַת הָאָדָם; לְהוֹצִיא לֶחֶם, מִן-הָאָרֶץ. I have always assumed that this was the source of the text, and a shiur from Rav Ya'akov Nagan from Yeshivat Othniel also gives this source.


0

The main "fruit" is generally what the final product is. Bread is generally the final product of wheat, especially when Chazal were instituting brachos. Therefore it says lechem and not chitah. It is for this same reason that some say the bracha of Ha'eitz on tropicana orange juice and hershey's chocolate. It is because those plants were cultivated ...


1

Introduction The question is based on similarities between wine and bread, contrasting with their differences in blessing style. Bread is better than wheat seed. So praise for the gift-bread is a bigger than praise for gift-seed. The main reason why humanity grows wheat is for bread to eat. the fruit (i.e. the proceeds from wheat) is the bread. Sources and ...


2

Unfortunately, I don't remember where I heard this, but I heard that the apparently-incongruous wording of the blessing is there to make us realize that even though bread is only edible thanks to a great deal of human activity, we still have to thank God for it as if it sprouted, fully-formed, from the ground, since all of the human activity was only ...


3

The Rashba in a teshuva (1:823) explains that the Mishnah refers to the beracha of borei nefashot as "velo klum - nothing" because this beracha is unique in that it has no connection to the food eaten. The Rashba explains that even the beracha of shehakol is a blessing to God for creating everything, a catchall beracha, unlike borei nefashot which blesses ...


1

Whether or not one would make a Beracha on it is subject to a dispute of the Rishonim. Tosefos to Berachos 12a s.v. לא לאתויי נהמא cites a dispute between the Rif and the Ri about whether or not one makes a beracha rishona when unsure if a previous blessing covered it, with the Rif saying no and the Ri saying yes. The Rif is understood according to the ...


0

If you are eating it (kavono) for the meal, to get full (or it is usual that a meal is based on it (fish, meat...) it is covered . for pleasure or as a dessert (to clean the taste in your mouth/thought) then it is not covered (if not something that a meal is based on) So by chips it depends on your kavono Shulchan aruch harav 177


0

Don't eat it - is the chosid way to do . eat it without a brocha -is the halocho. To say shehakol - is forbidden (shehakol you can only say if you know (100%) you need to say a brocho Some other option - go learn. you can start with the comments on the question,


1

Chips are covered by Hamotzi! This topic is one of the most common and important on brachot. What is the central topic? The extent of the Iqar veTafel (Basic vs. Accessory) principle What is included into a Motsi meal? We will treat the problem of the first blessing (Bracha Rishona) only. First let's look Gemara Massechet Brachot 41b אמר רב פפא הלכתא ...


6

Raisins are grapes and are treated the same. That is, since you know the location of grapes in the order of precedence (one of the seven species and where grapes fall in that list) then the position of raisins is the same. I am showing the bracha acharona for raisins to show that they are treated exactly the same as grapes as far as being one of the seven ...


3

Shaare Chayim, a commentary by R. Chayim Tz'vi Ehrenreich on Shaare Efrayim, says (4:24, in my own, loose translation): I saw in… [???], writing in the name of Maase Ish responsum 14, that one does not say this blessing for his orphaned grandson whom he is rearing. Now, that book is not at hand, and it seems to me to require further investigation; ...


4

The source for this minhag is from the Medrash (Bereishis Rabba Toldos 63:10) and Achronim also bring it from the Maharil (SA OC 225:2, the Rema there and others). The Magen Avrohom (Sif Katan 5 there) says the reason for this Minhag is that until now, the father is held responsible for the son's Aveiros and with the son becoming an adult according to the ...


0

see משנה ברורה ס'רו ס''ק יב who says clearly so long as one did not talk after the bracha it is only a hefsek if he is מסיח דעת which means so long as he didn't start thinking about something else, and take off his mind what he is waiting for (or talk) it is not a hefsek and he does not (and can not) make another bracha.


2

yashar kochachem יישר כחכם (the koach - strength - is in the plural form)


3

Qiẓur Shulḥan 'Arukh - Yalqut Yosef (Oraḥ Ḥayim 226:13) states (my translation): מותר לברך ברכת האילנות בשבת ויום טוב, ואין לחוש ולגזור פן ישכח ויתלוש מפרחי האילנות בשבת. אלא שלכתחילה מהיות טוב יש לברך ברכת האילנות בימות החול, כשאין חשש שיפסיד הברכה, אבל בסוף חודש ניסן כשיש חשש שלא יראה יותר אילנות של מאכל עם פרחים, אין להימנע מלברך ברכה זו בשבת. [ילקוט ...


3

Rav Mutzafi rules that the grandparents make the blessing of "hatov vehametiv". This bracha is said when joy or something good is shared by several people. לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם צריך לברך ברכת שהחיינו על נכד או נכדה חדשה במיוחד המדובר בנכד/ה ראשונים שהופכים אותנו לסבא וסבתא תודה תשובה לא ברכת שהחיינו, אלא כמה מהפוסקים כתבו לברך ברכת הטוב והמטיב, כיון ...


1

I believe the custom of saying this comes from Tractate Berachos in the Mishnah, Chapter 9 Mishnah 5: Berachos 9:5 Seems that since we should "greet eachother in the name of Hashem" we should also describe the way we are feeling using the name of Hashem. Another more simple explanation is that we should always be thankful we are alive, and thus when someone ...Top 50 recent answers are included