Hot answers tagged

16

The latter. If it's called "marriage", it's beyond just what we want. Religion is about things greater than ourselves. Rabbi Haskel Lookstein has, for many years, taught a high school course on Jewish sexual ethics. A few years ago he asked his students how they felt about "spouse swapping", and they assumed that if no one was hurt and all were in agreement,...


15

Good question. Or HaChaim (Bamidbar 25:8) asks the same question, and answers that she had the דין of the animal involved in bestiality -- "ואת הבהמה תהרוגו," "and you shall kill the animal" (Vayikra 20:15). וידקר את שניהם וגו'. קשה בשלמא דקירת איש ישראל כמשפט ההלכה, שקנאים פוגעים בו, אבל האשה אינה חייבת מיתה ואינה מצווה, ואם על חששת היותה אשת איש לא ...


14

The word is sin'af, תִנְאָף. Rashi and Rosh say it refers to sexual relations with a married woman not one's wife. Chizkuni says it refers to any prohibited sexual relations, and, if I understand him correctly, ibn Ezra says the same. S'forno says it refers primarily to the former but also to the latter. (All these sources are in their commentaries on this ...


14

Targum Yonassan followed by Rashi (2:1) explain that she was an inkeeper (that "zona" in this context relates to the word "mazon" for bread). Radak explains that she was actually a prostitute and that even Targum agrees, and that sometimes Targum uses the term for innkeeper to mean harlot. Abarbanel writes that the two explanation arent mutually exclusive ...


14

The Talmud Bavli (Zevachim 116b, top) states quite plainly that she was a harlot: דאמר מר: אין לך כל שר ונגיד שלא בא על רחב הזונה. אמרו: בת י' שנים היתה כשיצאו ישראל ממצרים, וזנתה [כל] מ' שנה שהיו ישראל במדבר, אחר נ' שנה נתגיירה, אמרה: יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתים. [A]s a master said, There was no prince or ruler who had not possessed Rahab the ...


13

This was already discussed in שולחן ערוך אבן העזר ד סעיף יד האשה שהיה בעלה במדינת הים ושהה שם יותר מי"ב חדש וילדה אחר י"ב חדש, הולד ממזר, שאין הולד שוהה במעי אמו יותר מי"ב חדש. ויש מי שאומר שאינו בחזקת ממזר. וכיון דפלוגתא הוא, הוי ספק ממזר: הגה: אבל תוך י"ב חדש אין לחוש, דאמרינן דאשתהי כל כך במעי אמו (מהרי"ק). דוקא שלא ראו בה דבר מכוער, אבל אם ...


10

if she confesses she won't be put to death by Beis Din since you need 2 witnesses for that. and if there are 2 witnesses then she won't be tested by the sota water, hence there are not 2 witnesses. therefore, she would be saving her life from the water by confessing and would not be executed by beis din.


10

If a man and a woman married to a different man have sexual intercourse, they are both liable to the death penalty by strangulation (Leviticus 20:10; Mishna Sanhedrin 11:1). The death penalty has not been administered since the Sanhedrin left their court room on the Temple mount in the years preceding the destruction of the Second Temple in Jerusalem (nor ...


9

The Hebrew word here is ne'ifa, and it doesn't occur all that often. The standard interpretation means "intercourse between a married woman and a man not her husband." The Talmud observes that just like commandment #6, #7 can warrant the death penalty in theory. The word is not zonah, which means "stray." That word can either mean prostitution, or a ...


9

The source is Gemara Nazir 23b: אמר ר"נ בר יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה והאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמן אלא אימא כמצוה שלא לשמה דכתיב (שופטים ה, כד) תבורך מנשים יעל אשת חבר הקני מנשים באהל תבורך מאן נשים שבאהל שרה רבקה רחל ולאה א"ר יוחנן שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה שנאמר (שופטים ה, כז) ...


9

There are only two ways out of a kosher marriage: a kosher get or death of a spouse. (Kiddushin 2a) It doesn't sound like any semblance of the former (a document handwritten by a Jew for the divorce of this specific couple including their names, the date, specific formulations, signed kosher witnesses, etc. presented to the wife by the husband again in ...


9

There are two concerns here: chanufa, which means telling a sinner that you approve of their sinful action; and mesayea / lifnei iver, being involved in (or enabling) someone else's sin. For a rabbi to officiate at a wedding prohibited by halacha would be an issue of chanufa, as he's declaring okay that which the Torah says is not. For the caterer, florist,...


9

Halochos Gedolos - Halachos Arayos brings that this question was asked by Yosi ben Tadai Ish Teveria to Rabbi Gamliel. Rabbi Gamliel answered him that it would be impossible for a Kohain Gadol to ever get married. The Mishne Halachos there explains that by the same logic a Kohain Gadol would be unable to marry anyone's daughter, as every woman with a ...


8

Our sources discussed this concept long ago. See Shulchan Aruch Yoreh Deah 151:1, e.g. the Talmud discussed whether I may sell frankincense to pagans knowing that they will use it for idolatrous worship. There is a key distinction between enabling a sin (i.e. it would be impossible or incredibly difficult for the sinner to sin without you, or you are ...


7

I don't know about modern poskim, but the Shulchan Aruch (Even HaEzer 4:19) rules that the child of a gentile and a Jewess independent of her marital status is not a mamzer but is disqualified from marrying a kohein (kohanim in general have stricter strictures restricting marriage). None of the standard commentaries there seem to disagree.


7

Shulchan Aruch EH 15:5 states: אשת אביו אסורה לו מן התורה, בין שהיא אשתו מן הנשואין בין מן האירוסין, בין בחיי אביו בין כשמת אביו או גירשה.‏ The wife of one's father is forbidden to him biblically, whether she was his wife from nissu'in or erusin, whether one's father is alive or not or [even if] he divorced her.


7

This is a classic ruba d'leisa kaman. In the overall population, a very, very small number of animals are prohibited. Knowing nothing else, presented with an animal before us, we assume it is permitted. (This is known as "leisa kaman", "it does not appear before us", as the negative outcome is a theoretical. A weaker form of rov is "ruba d'isa kaman", "a ...


7

See Shabbos 13b with Rashi and Sanhedrin 19-20, Palti put a sword in their bed and never came close to her. He is praised more than Yosef and Boaz for his control.


7

UPDATE The question was edited to add the reference to the fact that when the Yetzer Hara was totaly eliminated, chickens stopped laying eggs. This means that the general concept of "lust" means that there is a desire to actually do or accomplish. This means that without the drive that we have, people cannot accomplish anything in this world. If we never ...


6

Hello Baal Rishon, and welcome to J.SE. It sounds like there's a very thorny situation underfoot, and this is going to require a real-life expert rabbi. I strongly recommend you contact the experts at the Beth Din of America. May G-d help everyone involved in this difficult matter, and may it be concluded in such a way that the pain to everyone involved is ...


5

Torah Lishma Question 494 concludes that it is not something one should get killed for.


5

To avoid repetition I will address only the relative prohibition of Jews and non-Jews, not the nature of the prohibition of non-Jews discussed fairly extensively in the linked page. At face value the prohibition of a Jewish nidda indeed seems much more severe. However, R. Yaakov Kamenetzky famously held that it was preferable to maintain a relationship ...


5

This exact question is asked in the first perek of Derech Eretz Rabba. As recounted in another answer essentially the response is that this Kal V'Chomer would be oker (uproot) something from the torah, in this case the possibility of a Kohen Gadol marrying and thereby having children, and we do not allow for kal v'chomers which uproot something from the ...


4

Most opinions hold that the Kares applies only to a Jewish man who has relations with a non-Jewish woman (see Shulchan Aruch Even HaEzer 16), however, there is one minority opinion that it even applies to a Jewish woman who has relations with a non-Jewish man and that is the opinion of Rabbeinu Avrohom HaGadol (quoted by the Shiltei HaGiborim to the Hagahos ...


4

Introduction What could be contained in this question, and manner in which we answer it, is going to depend on several things. First of all, we should clarify what we're asking about: your specific question mentioned only phrases that needed 'reinterpretation', but there are many more cases that deserve inquiry, such as gezairah shavas (see the Rambam's ...


4

The Rambam in Moreh Nevukhim 3:41 (2nd paragraph) explains the reason behind "an eye for an eye" literally, then says that we should not be bothered that the law is that one pays, because his goal is to explain the written Torah, not the halakhah, and one who wants an explanation of the halakhah should consult the Rambam in person. The commentator Narboni ...


4

Radak says that this was all in a Maraih Nevua (dream). This can possibly explain why Hosea was accepted as a prophet. Sinning in a dream is not the same as sinning in actuality. See Rav Pealim that it is used as a way for Hashem to let one know that they have to do Teshuva on something they did inappropriate, which in the case of Hosea he inappropriately ...


4

welcome to J.SE. For whatever reasons, Judaism originally allowed a man to have more than one wife, whereas a woman could only be married to one man. Therefore, as soon as a woman was married, having relations with any other man would automatically be "adultery." However a married man could in theory run off and marry some other woman in addition to his ...


4

The first stage of a Jewish marriage ceremony is called Kiddushin. The act of kiddushin, designates the woman for her husband and makes her forbidden to all other men, as the talmud says: What does the term kidushin connote? That he [the groom] makes her forbidden to all [men] [miKuDeSHet] like something that is heKDeSH (property consecrated to the holy ...


4

A Maskil (an early member of the Enlightenment movement who influenced the famous author Shalom Aleichem) Abraham Bar Gottlober wrote a book called תולדות הקבלה והחסידות which is basically an anti-Chassidic and Kabbalah polemic. On Page 98 he claims that the Zohar quoted by Danny Schoemann (specifically 220b) was used by the Shabttai Tzvi cult (I assume he ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible