The tag has no wiki summary.

learn more… | top users | synonyms (1)

10
votes
2answers
487 views

Why was שמאי holding a ruler?

The Bavli, Shabas 31 amud 1, has two stories in which a gentile came to Shamay asking to be converted to Judaism, upon which Shamay "pushed him with the construction cubit in his hand". Rashi explains ...
10
votes
2answers
181 views

Is the Story About Members of Beis Shammai Killing Members of Beis Hillel True?

The Yerushalmi Talmud at Shabbos 1:4 has a mysterious passage speaking of a time when Beis Shammai literally violently out-dueled Beis Hillel: Mishna: These are the laws they said in the attic of ...
8
votes
1answer
94 views

Is a mishna or a baraysa more authoritative?

Often, an opinion in a baraysa (by which I mean to include tosefta and any other non-mishna text of tanaim's halachic statements) and an opinion in a mishna differ on a matter of law. Is there any ...
8
votes
1answer
169 views

Rabi Yochanan Ben Zakai, or Josephus?

Josephus in Wars 3. 8. 9. records a story of how he meets Vespasian, tells him that he will become ruler, and Titus will take over his position. Vespasian, although sceptical at first eventually ...
7
votes
3answers
165 views

R' Yehoshua Ben Levi — A Tanna or an Amorah?

I had always assumed that R' Yehoshua Ben Levi was an Amorah. However, we know he is quoted in the mishnah in Avos (Perek 6 Mishnah 2. Which is really a braisa, not a mishnah, but still a Tannaic ...
7
votes
1answer
77 views

Given name of Rabbi Yose

What was the given name of Rabbi Yose? Was it Yosef or Yose? If it was Yose, is that a derivative of Yosef, or a totally different name with some other meaning or significance?
6
votes
1answer
38 views

Who was the son of Rabi Meir's father-in-law?

The gemara in Chulin 6b mentions Rabi Yehoshua ben Zeruz, the son of the father-in-law of Rabi Meir as having given testimony about a certain practice of Rabi Meir. The way the relationship is ...
5
votes
1answer
217 views

Rabbi Shimon without any other qualifiers

When there is a "Rabbi Shimon" without giving his father's name or his town, who is it assumed to be? The specific example I'm looking at is in Yerushalmi Brachot Daf 25.-25:.
5
votes
1answer
259 views

why was R. Eliezer ben Hyrcanus excommunicated?

Bava Metzia 59b says that at the end of the episode of the Oven of Akhnai, Rabbi Eliezer ben Hyrcanus was excommunicated. (Apparently there's a makhloket about whether this was nidui or cherem.) The ...
5
votes
1answer
76 views

Was the tana Rebbi Meir blind?

I have heard that the name Meir (lit:enlightening) is actually a "lashon naki" because he was actually blind. Similar to "sagi nahor". Is there any source for this notion that Rebbi Meir was blind?
4
votes
2answers
152 views

Who were members of Beth Shammai?

I know Rav Eliezer was one, but do we know other members of Beth Shammai?
4
votes
4answers
273 views

Looking for Toldos Yeshu (1705 version). Does anyone have?

I'm researching the story that the Christian Apostle Simon -- later Saint Peter -- was actually a Jewish plant who was instructed by the rabbis to change Christian observances and beliefs to make it ...
4
votes
1answer
381 views

Did Rashbi Write the Zohar?

In my experience, many religious Jews think that Rabbi Shimon Bar Yochai wrote the book we have today called the Zohar. The Zohar is a Jewish work of mysticism that was published in the 13th century. ...
4
votes
1answer
115 views

Who was the “Tana Dvei Rabbi Yishmael”?

What are the teachings labeled "Tana Dvei Rabbi Ishmael"? Are they Braisos or Amoraic teachings? On one hand, on Shabbos 26b we find it arguing on Rabbi Shimon ben Elazar (a Tana). On the other ...
3
votes
1answer
303 views

Story of Rabbi Who Burned Out His Eyes

I once heard a story about a rabbi who was given a test by God, in which the Satan was sent in the form of a beautiful woman to entice him. He would not look at the Satan, and when pressed, he had one ...
3
votes
1answer
36 views

How can the Gemara bring a proof supporting רבינו from רבי אבא?

In Brachot 49a, it talks about what people must say in birkat hamazon. The top of the page is part of a braita, which quotes רבי אבא as saying that to fulfill their obligation, one must mention, ...
3
votes
1answer
74 views

Which Tana said the shem hafemorash and why?

I remember learning a gemarah (midrash?) that one of the tanaim (possibly R' Chanina [ben Dosa]) said the shem hameforash explicitly. Can you source this story and explain why the shem hameforash was ...
3
votes
1answer
280 views

Ana B'Koach authorship and the 42 letter name of Hashem

In my Artscroll siddur it tells me that the hymn Ana B'Koach was written by the tanna, Rebbi Nechunia ben HaKana and that the first letter of each word can be used to form the 42 letter name of ...
3
votes
2answers
70 views

Why do we reject Rabbi Chiya's opinion?

The Gemara says (in Yevamos 42b-43a as well as other places) that "וכי רבי לא שנאה ר' חייא מנין לו". In context of Yevamos, it means that if there is an argument in a Mishna and a Stam in a Braisa, we ...
3
votes
1answer
60 views

Why did R' Yochanan ben Zakkai ask for multiple things?

In Gittin 56b there is a conversation between Vespasian and R' Yochanan ben Zakkai. Vespasian offers to grant a wish of R' Yochanan's אלא בעי מינאי מידי דאתן לך R' Yochanan proceeds to ask for 3 ...
2
votes
1answer
80 views

Was Shimon HaTzaddik the First Tanna?

The Mishna in Avot (1:2) says: שִׁמְעוֹן הַצַּדִּיק הָיָה מִשְּׁיָרֵי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה. הוּא הָיָה אוֹמֵר: עַל שְׁלשָׁה דְבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד, עַל הַתּוֹרָה וְעַל הָעֲבוֹדָה וְעַל גְּמִילוּת ...
2
votes
1answer
193 views

Do we know the date of death of Shammai Hazaken?

Do we know the Hebrew date of his death?
2
votes
1answer
45 views

How did they ask both Rabbi Akiva and Rabbi Yehuda Ben Beseira?

The Gemara (Yevamos 108b) says: אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מימינו בכסף שתינו עצינו במחיר יבאו בשעת הסכנה נתבקשה הלכה זו הרי שיצאה מראשון בגט ומשני במיאון מהו שתחזור לראשון שכרו אדם אחד בארבע ...
2
votes
1answer
234 views

Who was Nehorai?

Is anything known about the Tanna named Nehorai? He had a son R' Yosei (also a Tanna). There's also a R' Nehorai ben Shemayah (or Shema'yah? I'm not sure). Are they the same person? Is anything known ...
2
votes
1answer
25 views

Was Rabbi Yehoshoua ben Hanania a member of Beth Shammai?

He was a student of Yochanan Ben Zakkai. According to Bava Batra 134a, Yochanan Ben Zakkai was a Talmid of Beth Hillel but also a Talmid of Beth Shammai. This is why I wonder which House follow Rabbi ...
2
votes
0answers
71 views

Game theory in the Tanaim

I read an article a while back (maybe over a year ago?) in the Mishpacha English Magazine (I'm pretty sure, although it may have been in the Ami) that discussed a certain machlokes Tanaim about how to ...
2
votes
1answer
81 views

Losing your portion in the world to come and Elisha Ben avuha

I don't remember which mishna it is, however there is a mishna that lists certain ways a person loses their portion in the world to come. However in the case of Elisha Ben avuha, he thought he lost ...
2
votes
0answers
56 views

What is known about the Sage מונבז?

מונבז is mentioned in Shabbos 68b. I know there were two Kings of this name. What is known about the Sage of this name?
2
votes
0answers
77 views

Names of Tanaim and Amoraim

A friend mentioned to me that there are no Tanaim or Amoraim named Avraham, Moshe or Dovid and that there was "some torah" on this fact, but he couldn't remember what it was. Is there any source for ...
1
vote
1answer
49 views

Was Rabbi Yossei a member of Beth Shammai?

Was Rabbi Yossei a member of Beth Shammai? I am talking about the Rabbi Yossei of Berakhot Perek 2 Mishna 3. He is opposed in this Mishna to Rabbi Yehuda, a member of Beth Hillel.
1
vote
1answer
36 views

Mekor for R' Haim on Tannaim vs Amoraim

I've heard there is a R' Chaim Soloveitchik saying that although there is no law stating Tannaim may not argue with Amoraim nevertheless it isn't customary for an Amora to contradict a Tanna. Does ...
1
vote
2answers
38 views

Did Rebbi arrange the Mishna at the end of his life?

There's a famous line in the Gemara "וכי רבי לא שנאה ר' חייא מנין לו". It means that if Rebbi didn't teach a concept in a Mishna, Rabbi Chiya can't know it. Let's assume here it means that if it's ...
1
vote
0answers
27 views

Why entrap B'rurya? [duplicate]

Rashi, Avoda Zara 18 amud 2, in my own translation: One time, [B'rurya] belittled the sages' having said that women's knowledge is light on them. [Her husband, Rabi Meir,] told her, "By your life, ...
1
vote
0answers
37 views

Who were Hillel's greatest students and what were they known for?

In Succah 28a, the Gemara tells us that Hillel the Elder had 80 students of whom Yochanan ben Zakai was the "least" and Yonason ben Uziel was the greatest. There, it says of Yonason ben Uziel that ...
0
votes
2answers
136 views

Q on Men of the Great Assembly [duplicate]

When did the Men of the Great Assembly start and cease to function and why? What was their relationship to the Sanhedrin and to beit Hillel and Shammai?
0
votes
1answer
34 views

Was Yehoshua Ben Karcha a member of Beth Hillel or Beth Shammai?

Was Yehoshua Ben Karcha a member of Beth Hillel or Beth Shammai? I am talking about the Yehoshua Ben Karcha of Mishna Berachot 2:2.
0
votes
0answers
14 views

Why the need to mention the place that certain rabbis came from in Pirkei Avot?

In Pirkei Avot, a few rabbis are mentioned along with their place of residence (or is it their birth place?) Specifically: Antignos from Socho (ch 1 mishna 3) Yose ben Yo'ezer from Tzreida & ...
0
votes
0answers
49 views

The Tannaim and Amoraim's Intelligence

1- Do we know if any of the Tannaim or Amoraim had below average intelligence? 2- Were all of the Tannaim/Amoraim highly intelligent? My question has to do with something I'm trying to figure out. ...
-1
votes
1answer
88 views

Meskheth Hullin 104b - Can the Mishnah Really Be [Mis]Understood That Way?

First, some background: In b.Hullin 104b - at the very beginning of the Gemara in pereq "Kol HaBasar" - there is a very strange and almost unintelligible section of argumentation which tries to prove ...