Questions seeking sources for a given practice or idea, or seeking the location of a specific source.

learn more… | top users | synonyms (2)

3
votes
1answer
55 views

Is Havdalah Mideoraita or Mideraban?

Is saying "אתה חננתנו"/הבדלה on מוצ''ש is it מן התורה or not? On one hand I remember hearing it is מן התורה as it part of "זכור" but on the other hand I've heard its only מדרבנן Please provide ...
0
votes
1answer
71 views

Ein Halakha K'niflag

This article cites a principle in the name of R. Saadya Gaon and Rambam that אין הלכה כנפלג. He cites כתבים לגר"י קאפח, ח"ב עמ' 557. Where can this be found in the writings of the Geonim or Rambam? ...
0
votes
1answer
84 views

Kollel avreichim who are not learning (properly) are rodfim?

I was told that Rav Amnon Yitzchak quoted the Chazon Ish saying that men in kollel who are not learning properly (or something to that effect) are considered rodfim. Can anyone source this Chazon ...
0
votes
0answers
60 views

Giving money to a shul

Someone told me that giving money towards a shul in order to enhance and beautify the physical structure of the building is a mitzvah. Is there source for this?
1
vote
0answers
31 views

PreRishonic sources against the tekhelet half-string

What are the classical (pre-rishonic) sources explicitly or implicitly against the view of the Rambam that the tekheleth string is only half-dyed?
1
vote
0answers
53 views

The pre-Maimonidean half-tekheleth string

Are there any sources prior to the Rambam that suggest (even implicitly) that the tekheleth string is only half-dyed?
1
vote
4answers
152 views

Did the Torah Sages discuss evolution

Are there examples in chazal of the sages discussing the phenomena of micro-evolution (or macro), i.e. adaptive changes in creatures.
-2
votes
1answer
43 views

Disciplining one's mouth

Where do the words: כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער, originate from?
5
votes
1answer
68 views

What's the source that worldwide acceptance of psak makes it binding forever?

The Rambam writes in the introduction to Mishna Torah נמצא רבינא ורב אשי וחבריהם, סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה, ושגזרו גזירות והתקינו תקנות והנהיגו מנהגות ופשטו גזירותם ותקנותם ...
4
votes
3answers
145 views

Is Rambam's opinion about Nidda and Zava cycle rejected?

There's a famous minority opinion of Rambam that, Biblically, the nidda and zava cycle is continuous--7-11-7-11-7 days ad infinitum, and that most Rishonim argue on him and hold the cycle is 7-11 days ...
3
votes
2answers
73 views

What is the source of the expression מנהג ישראל תורה?

The earliest source I found is the Ramban who says in Pesachim 7b: ועוד נ"ל שסדר ברכות הללו של שחרית ברכות שבח הן על נוהג העולם ואפי' לא שמע שכוי מברך עליו וכן בכולן, וכן נהגו ומנהג ישראל תורה ...
0
votes
1answer
36 views

Where is this Radvaz?

Simcha LeIsh quotes the Radvaz siman 21 saying ואם באמת חש לסכנה הי צריך לחוש למה שכתב בשערי רחמים (דף יא) שלנתק קשר תנאים הוא סכנה גדולה, וטוב יותר לנתק קשר נישואין ע״י גט מלנתק קשר תנאים. ...
2
votes
2answers
118 views

What's the source that יונתן בן עוזיאל passed away 26 sivan?

The tomb of ben Uzziel is located in Amuka, Galilee near Safed, Israel. It is customary to visit ben Uzziel's tomb on Rosh Chodesh, the first day of the lunar month, and on 26 Sivan (the day on ...
6
votes
4answers
130 views

History of Shabbat: how (or) did they count to align with 7th day of creation?

The Torah (Exodus 20:8-11) commands: ח: זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ: ט: שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד וְעָשִׂיתָ כָּל מְלַאכְתֶּךָ: י: וְיוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לַה' אֱלֹקיךָ לֹא תַעֲשֶׂה ...
5
votes
1answer
96 views

Source for Kissing Dropped Sefer

Is there any source for the common practice of kissing a dropped sefer?
7
votes
1answer
264 views

Why does one have to put on Tefillin every day?

Technically, one should wear Tefillin all day. We don't, since we can't keep ourselves clean the whole day. But we still put it on once a day during Shacharis, since we can presumably keep ourselves ...
0
votes
0answers
14 views

Authorship of Summarized Sefer Hamitzvos

Are there any sources that claim that Rambam didnt author the summarized sefer hamitzvos (מנין מצות הקצר)?
-2
votes
4answers
90 views

Torah atones for all sins

I once read a quote that said, "Learning Torah atones for all sins." Does anyone know where this Menachos, Kesubos or Eruvin?
6
votes
1answer
143 views

What is the source for Rav Soloveitchik's assertion that 1st Century Christians introduced mixed seating for prayers?

In the collection of Rav Soloveitchik’s responsa Community, Covenant and Commitment, there is a series of letters railing against mixed seating in the synagogue. Amongst the points raised there is a ...
1
vote
1answer
75 views

Words of Torah Need Not Be Enunciated

Ritva (commentary to Brachos 15b) writes that Torah need not be enunciated out loud during study. Which other Rishonim espouse this view? I am not asking regarding side issues such as verbal ...
-4
votes
1answer
123 views

The blessing for not talking in shul

I read in תוכחת חיים that , "One who is careful not to speak in shul during davening will he blessed to see children, long life, great success, and will NOT suffer the pains of Gehinnom. He will never ...
11
votes
1answer
282 views

What is the origin of the claim that they played games to hide Torah learning prior to Chanuka

This question makes a very commonly heard claim: "Before the miracle of Hanukkah, when those who controlled the land severely restricted Torah study, Jewish children would gather to study Torah in ...
0
votes
5answers
113 views

Rabbi Nosson Finkel and angels

I read in Something To Say on page 31, the following: Rabbi Nosson Finkel of Slobodkah once chided a student for being chronically late to the morning prayers "Rebbi," the student defended himself, ...
1
vote
1answer
69 views

Talking in shul and churban Europe

HaRav Yitzchok Sorotzkin said the following story: The debitzener himself was present by the Second World War - r"l the holocaust: “He was standing on the last transport going to Auschwitz. All of ...
0
votes
1answer
71 views

Wrapping tefillin to create letters

When we wrap, there seems to be a prevalent custom to incorporate the shapes Dalet, Yod and Shin in the strap on the hand/arm (depending on one's custom (discussed in Sefer Ta'amei Haminhagim page 13 ...
2
votes
0answers
67 views

When did the custom of using 2 people for hagbah and gelilah begin?

Megillah 32a says: עשרה שקראו בתורה הגולל ספר תורה קיבל שכר כולן If ten have read from the Torah (meaning that at least ten verses have been read; not that there was a minyan of at least 10 ...
1
vote
2answers
75 views

Earliest sources for the hot-rock method of hagalah

What is the earliest source explaining how to do hagalah? What is the earliest place we see detailed instructions for the hot rock method as opposed to the clay/dough method? To elaborate: If you ...
5
votes
3answers
149 views

What does Judaism say about meditation?

According to recent scientific studies, it has been found that regular meditation has various benefits such as better focus, reduced levels of stress, etc. Knowing that the roots of meditation comes ...
3
votes
0answers
36 views

Length of time for waiting for hard cheese proportionate to the length of time it was aged

In a Halachic pamphlet I saw before Shavuos this year, it mentioned an opinion that one must wait after eating hard cheese one hour for every month it is aged (so if it was aged three months, three ...
4
votes
3answers
148 views

Sources about the Kosher status of Royal Jelly

Royal Jelly ("a glandular secretion and its color is a whitish yellow. Its consistency is creamier and less viscous than honey. Its taste is bitter, although not offensively so.") according to this OU ...
1
vote
0answers
27 views

Errors in Bais hamikdosh administration

am interested in locating as many clear places in Mishnayas and gemorro that refers to administrative problems in the bais hamikdash and how handled Eg yoma and error in determining time for the ...
1
vote
1answer
52 views

Memorization of the Talmud by Tosafists

I have heard a story (referenced here for example) about R. Isaac of Dampierre making sure that each tractate of the talmud be memorized by one of his students. What are the earliest sources for this ...
6
votes
3answers
456 views

Color meanings in Judaism

Do colors have a specific symbolic meaning in the Torah? (For ex. is it brought down anywhere that blue is holy?)
2
votes
1answer
65 views

Multiple brochos for one food type?

It has come to my attention (from a local Rabbi) that one is required to say a brocho on each and every bit of food he/she eats, unless he/she was thinking about that particular food at the time of ...
1
vote
2answers
387 views

The level of the man is determined by his wife Talmud

I remember learning something like the following in Gemara shiur. That if the man is not good and his wife is good, he will be good And that if the man is good and his wife is not good, he ...
3
votes
2answers
142 views

Earliest source for the words Daas Torah

In this question Bruce James ponders "How can I know a Rav has Daas Torah". I am wondering what is the earliest source that gave this concept its name?
1
vote
1answer
139 views

The Chofeitz Chayim on World War Three

I read the following: בְּשֵׁם הֶ'חָפֵץ חַיִּים' כָּךְ בִּשְׁנַת תשע"ה 75 שָׁנָה אַחֲרֵי פְּרוֹץ הַשְּׁנִיָּה צְפוּיָה לִפְרֹץ הַמִּלְחָמָה הַשְּׁלִישִׁית שָׁמַעְתִּי מֵהגה"צ ר' צְבִי מֵאִיר ...
0
votes
0answers
38 views

Where is the Medrash about natural disasters showing Hashem is boss?

I recall coming across a Medrash that said, in passing, every couple of years Hashem brings about a disaster to show that he controls the world (or perhaps that we don't). This idea, I've seen in אור ...
0
votes
1answer
34 views

Ki Ein by Yonatan Shlagbaum

I was listening to song called Ki Ein by Yonatan Shlagbaum. Here are the words to his song: He כי אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקב"ה מגדיל עליו Where does ...
1
vote
2answers
52 views

Source for Maaser Money

Several questions on this site Ask about 'maaser money', giving a tithe of one's income to charity. What is the source for this practice?
4
votes
1answer
223 views

Midrash About God Repeating Words of Torah

I am drawing a blank as to the source of this midrash, that when a person learns Torah, at the same time God is learning that same section, or that He repeats what the person said? (Hopefully I am ...
4
votes
1answer
102 views

Vilna Gaon on Yom HaAtzmaut?

I've heard repeatedly the claim that there is a specific prediction by the Vilna Gaon regarding the dates of Yom HaAtzma'ut (5 Iyar) and Yom Yerushalayim (28 Iyar). What is the source for this claim? ...
1
vote
2answers
72 views

Help with finding a Pirkei Avot Citation

Hebrew Wikipedia writes, commenting on the well known quote "אבות אכלו בוסר, ושיני בנים תקהינה:" אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה הינה סוגיה דתית-פילוסופית מרכזית ביהדות ובדתות אחרות. פסוק ...
1
vote
2answers
127 views

Things to do on one's Hebrew birthday

The Ohr Yisrael says that on one’s birthday, it is proper to engage in introspection and seek ways to improve himself(1), Daven for the amud (2), and to give extra money to tzedaka(3)" 1) Ohr Yisroel ...
6
votes
2answers
71 views

Can the Mishnah be interpreted according to both peshat and drash?

There's a statement attributed to the Vilna Gaon (quoted in the introduction to Binas Mikra and in several other places) that the Mishnah can be interpreted through 'derash' and 'peshat', just like ...
7
votes
5answers
334 views

Why do we say Vhu Rachum before Maariv?

Before Maariv, we say the pasuk "Vhu rachum yichaper avon..." (Psalms 78:38). Why?
2
votes
2answers
269 views

Exactly how should the shaliach bow for Barachu?

In every synagogue I have been in, the shaliach zibur has bowed in some way at Barachu. I presume there must be a foundation for this. If so, there should be a correct way to bow. I am seeking clarity ...
2
votes
2answers
116 views

Birchas hatorah from the Torah?

I've heard many times that saying birchas hatorah is most likely from the torah (as apposed to mi-dirabanan). How could we not know? If it's from the torah, then it's from the torah!
1
vote
1answer
82 views

Who wrote the Toldos Aharon on Chumash?

Most Chumashim contain a commentary, called Toldos Aharon, which cites which gemara cites each verse (kind of like a reverse Torah Ohr). Who wrote it?
3
votes
0answers
107 views

Who came up with this story?

It says in Mekor Baruch (of Rabbi Baruch Epstein) The Rosh Yeshiva of Volozhin, the Netziv, was once sitting down surrounded by several high-caliber students – avrechim versed in Torah, wise, and ...