Questions seeking sources for a given practice or idea, or seeking the location of a specific source.

learn more… | top users | synonyms (2)

0
votes
0answers
44 views

Source For Keeping Holy Books Out of Bathroom

What is the earliest source for keeping holy books out of the bathroom? כי הוה בעי למיעל לבית הכסא כי הוה נקיט ספרא דאגדתא הוה יהיב לן כי הוה נקיט תפילין לא הוה יהיב לן אמר הואיל ושרונהו רבנן ...
3
votes
1answer
50 views

Is Havdalah Mideoraita or Mideraban?

Is saying "אתה חננתנו"/הבדלה on מוצ''ש is it מן התורה or not? On one hand I remember hearing it is מן התורה as it part of "זכור" but on the other hand I've heard its only מדרבנן Please provide ...
0
votes
1answer
78 views

Kollel avreichim who are not learning (properly) are rodfim?

I was told that Rav Amnon Yitzchak quoted the Chazon Ish saying that men in kollel who are not learning properly (or something to that effect) are considered rodfim. Can anyone source this Chazon ...
1
vote
0answers
28 views

PreRishonic sources against the tekhelet half-string

What are the classical (pre-rishonic) sources explicitly or implicitly against the view of the Rambam that the tekheleth string is only half-dyed?
1
vote
0answers
51 views

The pre-Maimonidean half-tekheleth string

Are there any sources prior to the Rambam that suggest (even implicitly) that the tekheleth string is only half-dyed?
-2
votes
1answer
42 views

Disciplining one's mouth

Where do the words: כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער, originate from?
0
votes
0answers
60 views

Giving money to a shul

Someone told me that giving money towards a shul in order to enhance and beautify the physical structure of the building is a mitzvah. Is there source for this?
5
votes
1answer
64 views

What's the source that worldwide acceptance of psak makes it binding forever?

The Rambam writes in the introduction to Mishna Torah נמצא רבינא ורב אשי וחבריהם, סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה, ושגזרו גזירות והתקינו תקנות והנהיגו מנהגות ופשטו גזירותם ותקנותם ...
4
votes
1answer
91 views

Source for Striking Self during Viduy

What is the earliest source for striking one's chest while reciting Vidduy?
7
votes
1answer
100 views

Beer at a Shalom Zachor

There is a common custom I have observed to serve beer at a Shalom Zachor. This is also mentioned here with some speculation about the source. What is the source for this practice?
4
votes
3answers
137 views

Is Rambam's opinion about Nidda and Zava cycle rejected?

There's a famous minority opinion of Rambam that, Biblically, the nidda and zava cycle is continuous--7-11-7-11-7 days ad infinitum, and that most Rishonim argue on him and hold the cycle is 7-11 days ...
0
votes
1answer
31 views

Where is this Radvaz?

Simcha LeIsh quotes the Radvaz siman 21 saying ואם באמת חש לסכנה הי צריך לחוש למה שכתב בשערי רחמים (דף יא) שלנתק קשר תנאים הוא סכנה גדולה, וטוב יותר לנתק קשר נישואין ע״י גט מלנתק קשר תנאים. ...
3
votes
2answers
59 views

What is the source of the expression מנהג ישראל תורה?

The earliest source I found is the Ramban who says in Pesachim 7b: ועוד נ"ל שסדר ברכות הללו של שחרית ברכות שבח הן על נוהג העולם ואפי' לא שמע שכוי מברך עליו וכן בכולן, וכן נהגו ומנהג ישראל תורה ...
1
vote
4answers
149 views

Did the Torah Sages discuss evolution

Are there examples in chazal of the sages discussing the phenomena of micro-evolution (or macro), i.e. adaptive changes in creatures.
2
votes
2answers
116 views

What's the source that יונתן בן עוזיאל passed away 26 sivan?

The tomb of ben Uzziel is located in Amuka, Galilee near Safed, Israel. It is customary to visit ben Uzziel's tomb on Rosh Chodesh, the first day of the lunar month, and on 26 Sivan (the day on ...
6
votes
4answers
117 views

History of Shabbat: how (or) did they count to align with 7th day of creation?

The Torah (Exodus 20:8-11) commands: ח: זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ: ט: שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד וְעָשִׂיתָ כָּל מְלַאכְתֶּךָ: י: וְיוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לַה' אֱלֹקיךָ לֹא תַעֲשֶׂה ...
5
votes
1answer
88 views

Source for Kissing Dropped Sefer

Is there any source for the common practice of kissing a dropped sefer?
1
vote
1answer
59 views

Maharal on Avodas Hashem

The Maharal (in Gur Aryeh in the beginning of Bereishis) says, "Our avodas Hashem through Torah and Tefillah that's how we bring forth the kavod Hashem." That's the purpose of creation is to increase ...
0
votes
0answers
14 views

Authorship of Summarized Sefer Hamitzvos

Are there any sources that claim that Rambam didnt author the summarized sefer hamitzvos (מנין מצות הקצר)?
10
votes
1answer
272 views

What is the origin of the claim that they played games to hide Torah learning prior to Chanuka

This question makes a very commonly heard claim: "Before the miracle of Hanukkah, when those who controlled the land severely restricted Torah study, Jewish children would gather to study Torah in ...
-4
votes
1answer
100 views

The blessing for not talking in shul

I read in תוכחת חיים that , "One who is careful not to speak in shul during davening will he blessed to see children, long life, great success, and will NOT suffer the pains of Gehinnom. He will never ...
1
vote
1answer
67 views

Talking in shul and churban Europe

HaRav Yitzchok Sorotzkin said the following story: The debitzener himself was present by the Second World War - r"l the holocaust: “He was standing on the last transport going to Auschwitz. All of ...
0
votes
1answer
63 views

Wrapping tefillin to create letters

When we wrap, there seems to be a prevalent custom to incorporate the shapes Dalet, Yod and Shin in the strap on the hand/arm (depending on one's custom (discussed in Sefer Ta'amei Haminhagim page 13 ...
2
votes
0answers
63 views

When did the custom of using 2 people for hagbah and gelilah begin?

Megillah 32a says: עשרה שקראו בתורה הגולל ספר תורה קיבל שכר כולן If ten have read from the Torah (meaning that at least ten verses have been read; not that there was a minyan of at least 10 ...
3
votes
0answers
34 views

Length of time for waiting for hard cheese proportionate to the length of time it was aged

In a Halachic pamphlet I saw before Shavuos this year, it mentioned an opinion that one must wait after eating hard cheese one hour for every month it is aged (so if it was aged three months, three ...
1
vote
0answers
26 views

Errors in Bais hamikdosh administration

am interested in locating as many clear places in Mishnayas and gemorro that refers to administrative problems in the bais hamikdash and how handled Eg yoma and error in determining time for the ...
1
vote
1answer
50 views

Memorization of the Talmud by Tosafists

I have heard a story (referenced here for example) about R. Isaac of Dampierre making sure that each tractate of the talmud be memorized by one of his students. What are the earliest sources for this ...
-2
votes
4answers
86 views

Torah atones for all sins

I once read a quote that said, "Learning Torah atones for all sins." Does anyone know where this Menachos, Kesubos or Eruvin?
4
votes
3answers
134 views

Sources about the Kosher status of Royal Jelly

Royal Jelly ("a glandular secretion and its color is a whitish yellow. Its consistency is creamier and less viscous than honey. Its taste is bitter, although not offensively so.") according to this OU ...
1
vote
2answers
384 views

The level of the man is determined by his wife Talmud

I remember learning something like the following in Gemara shiur. That if the man is not good and his wife is good, he will be good And that if the man is good and his wife is not good, he ...
2
votes
2answers
87 views

Does the Torah predict anti-semitism?

Are there verses in the torah (preferably 5 books of Moses) which predict the phenomena of anti-semitism, ie the irrational hatred of jews throughout history.
3
votes
2answers
138 views

Earliest source for the words Daas Torah

In this question Bruce James ponders "How can I know a Rav has Daas Torah". I am wondering what is the earliest source that gave this concept its name?
5
votes
3answers
138 views

What does Judaism say about meditation?

According to recent scientific studies, it has been found that regular meditation has various benefits such as better focus, reduced levels of stress, etc. Knowing that the roots of meditation comes ...
2
votes
1answer
63 views

Multiple brochos for one food type?

It has come to my attention (from a local Rabbi) that one is required to say a brocho on each and every bit of food he/she eats, unless he/she was thinking about that particular food at the time of ...
0
votes
0answers
36 views

Where is the Medrash about natural disasters showing Hashem is boss?

I recall coming across a Medrash that said, in passing, every couple of years Hashem brings about a disaster to show that he controls the world (or perhaps that we don't). This idea, I've seen in אור ...
1
vote
1answer
139 views

The Chofeitz Chayim on World War Three

I read the following: בְּשֵׁם הֶ'חָפֵץ חַיִּים' כָּךְ בִּשְׁנַת תשע"ה 75 שָׁנָה אַחֲרֵי פְּרוֹץ הַשְּׁנִיָּה צְפוּיָה לִפְרֹץ הַמִּלְחָמָה הַשְּׁלִישִׁית שָׁמַעְתִּי מֵהגה"צ ר' צְבִי מֵאִיר ...
0
votes
5answers
109 views

Rabbi Nosson Finkel and angels

I read in Something To Say on page 31, the following: Rabbi Nosson Finkel of Slobodkah once chided a student for being chronically late to the morning prayers "Rebbi," the student defended himself, ...
0
votes
1answer
34 views

Ki Ein by Yonatan Shlagbaum

I was listening to song called Ki Ein by Yonatan Shlagbaum. Here are the words to his song: He כי אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקב"ה מגדיל עליו Where does ...
1
vote
2answers
40 views

Source for Maaser Money

Several questions on this site Ask about 'maaser money', giving a tithe of one's income to charity. What is the source for this practice?
4
votes
1answer
222 views

Midrash About God Repeating Words of Torah

I am drawing a blank as to the source of this midrash, that when a person learns Torah, at the same time God is learning that same section, or that He repeats what the person said? (Hopefully I am ...
1
vote
2answers
71 views

Help with finding a Pirkei Avot Citation

Hebrew Wikipedia writes, commenting on the well known quote "אבות אכלו בוסר, ושיני בנים תקהינה:" אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה הינה סוגיה דתית-פילוסופית מרכזית ביהדות ובדתות אחרות. פסוק ...
0
votes
1answer
70 views

Ein Halakha K'niflag

This article cites a principle in the name of R. Saadya Gaon and Rambam that אין הלכה כנפלג. He cites כתבים לגר"י קאפח, ח"ב עמ' 557. Where can this be found in the writings of the Geonim or Rambam? ...
7
votes
1answer
254 views

Why does one have to put on Tefillin every day?

Technically, one should wear Tefillin all day. We don't, since we can't keep ourselves clean the whole day. But we still put it on once a day during Shacharis, since we can presumably keep ourselves ...
1
vote
1answer
74 views

Who wrote the Toldos Aharon on Chumash?

Most Chumashim contain a commentary, called Toldos Aharon, which cites which gemara cites each verse (kind of like a reverse Torah Ohr). Who wrote it?
1
vote
2answers
116 views

Things to do on one's Hebrew birthday

The Ohr Yisrael says that on one’s birthday, it is proper to engage in introspection and seek ways to improve himself(1), Daven for the amud (2), and to give extra money to tzedaka(3)" 1) Ohr Yisroel ...
3
votes
0answers
101 views

Who came up with this story?

It says in Mekor Baruch (of Rabbi Baruch Epstein) The Rosh Yeshiva of Volozhin, the Netziv, was once sitting down surrounded by several high-caliber students – avrechim versed in Torah, wise, and ...
2
votes
2answers
267 views

Exactly how should the shaliach bow for Barachu?

In every synagogue I have been in, the shaliach zibur has bowed in some way at Barachu. I presume there must be a foundation for this. If so, there should be a correct way to bow. I am seeking clarity ...
2
votes
0answers
75 views

Game theory in the Tanaim

I read an article a while back (maybe over a year ago?) in the Mishpacha English Magazine (I'm pretty sure, although it may have been in the Ami) that discussed a certain machlokes Tanaim about how to ...
5
votes
1answer
73 views

What's the source that Rabbi Akiva's students stopped passing away on Lag BaOmer?

The source of Rabbi Akiva's students passing away during Sefira is from the Gemara in Yevamos 62b רבי יהושע אומר נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו שנא' ...
3
votes
1answer
99 views

Where is “no Tachanun” on Pessach Sheni documented? [duplicate]

In almost every Siddur I have checked - as well as all the Luach's around, it says not to say Tachnun on Pessach Sheini - 14 Iyar. Yet I cannot find a source for it, nor in Shulchan Aruch neither in ...