Rabbi Shlomo of Troyes, 1040-1104, and his works

learn more… | top users | synonyms

0
votes
1answer
40 views

תעשה vs עשה (Ta'aseh vs Assei)

The Gemara in Eiruvin 54b says: באהבתה תשגה תמיד כגון רבי (אליעזר) בן פדת אמרו עליו על רבי (אליעזר) שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי (תניא) א''ר יצחק בן ...
5
votes
1answer
69 views

How do we understand Moshe's rebuke

On Devarim 1:1, Rashi comments that the various places listed are in fact veiled references to episodes in which the Jewish people rebelled. Thus Moshe was offering a kind of concealed rebuke. My ...
2
votes
1answer
61 views

Rashi's “בטל” w.r.t. r'shuyos

In the Bavli, Shabas 7, amud 1, Rashi twice uses the word "בטל" in contexts where I don't understand its meaning. I wonder whether anyone can help. The first time is: ברשות הרבים כי האי גוונא ...
8
votes
1answer
218 views

Chain of tradition for stories/parables told by Rashi

I've already asked one question about where Rashi got a particularly troubling interpretation of an obscure reference in the Gemara, telling a very detailed and gruesome story about R' Meir and his ...
2
votes
1answer
62 views

Rashi to Devarim 11 (11). In what way is mountain land superior to the land of the plain?

Rashi on Devarim 11 (11) "But the land, to which you pass to possess, is a land of mountains and valleys and absorbs water from the rains of heaven” says The mountain land is superior to the land ...
8
votes
2answers
180 views

Why does Rashi say דבתם refers to the children of Leah?

Rashi (Bereshis 37:2 sv את דבתם רעה) says: כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו - Any evil he saw in his brothers, the sons of Leah, he would tell his father However it would seem that ...
-2
votes
0answers
37 views

Why does Rashi sometimes quote משה הדרשן [duplicate]

Rashi says on Bereishis 3:8, And they heard the voice of the Lord God going in the garden to the direction of the sun, that There are many Aggadic midrashim, and our Sages already arranged ...
2
votes
1answer
47 views

Try to understand the order that Lavan searched Yaakov's tents

In Bereshis 31:33 the pasuk describes Lavan's search for his idols in Yaakov's tents: וַיָּבֹא לָבָן בְּאֹהֶל יַעֲקֹב | וּבְאֹהֶל לֵאָה וּבְאֹהֶל שְׁתֵּי הָאֲמָהֹת וְלֹא מָצָא וַיֵּצֵא מֵאֹהֶל ...
10
votes
5answers
548 views

Why did Rashi create a new letter system for his commentaries?

I had heard that he created his own lettering system so that his words would be easily distinguishable from the actual words of the Torah. Is this just hearsay or speculation? If so, is there any ...
3
votes
1answer
97 views

Who translated the original version of the Torah into each of the 70 languages?

In Devarim 27:8, the Torah says to "write all the words of the Torah explained well" (- "Ba'aer Hetev". Rash"i, citing Sotah 35b, says that this was translated into 70 languages. Sifsei Chachamim ...
3
votes
0answers
16 views

Understanding how the omer was sifted

M'nachos 76 amud 2, describes how flour was sifted to yield the good-quality soles flour for the omer offering that was brought on the second day of Pesach. It was sifted thirteen times, the mishna ...
1
vote
2answers
107 views

How can Hashem make a mistake in thinking to make the world with Elokim (Midas Hadin)

Genesis 1:1 Rashi s.v. ברא א-להים: ברא א-להים: ולא אמר ברא ה׳, שבתחלה עלה במחשבה לבראתו במדת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מדת רחמים ושתפה למדת הדין, היינו דכתיב (להלן ב ד) ביום עשות ה׳ ...
1
vote
1answer
53 views

Is there a Shiur/Book on Talmud Bavli that has Rashi Inside Translated in English?

Is there a shiur online on Gemorah that has Rashi inside said over in English, explaining the simple meaning well? (length should be 30-60 minutes) Alternatively, is there a book on Talmud Bavli ...
1
vote
2answers
52 views

What is the point of the first possuk of the Torah?

1:1 Breishis According to Rashi that says that the possuk is an introduction (in the beginning of creation of the heavens and the earth). My question is why does the torah need a introductory ...
5
votes
0answers
82 views

Can dew really make an eggshell fly?

In פרשת בשלח 16:14, it says -- The layer of dew went up, and behold, on the surface of the desert, a fine, bare [substance] as fine as frost on the ground. On that verse, Rashi says ...
1
vote
0answers
37 views

רש״י's use of the קל וחומר after it's been discredited (שבת כו ע״ב)‎

The Bavli, Shabas 26 amud 2, derives from some wording in Vayikra that a three-finger-by-three-finger piece of wool or linen fabric can become tame. It then proposes that the verse teaches us only ...
7
votes
5answers
665 views

Rashi's Daughters wearing Tefillin

There is a commonly held "tradition" that Rashi's daughters wore Tefillin. One highly educated rabbi/professor has publicly stated that he's spent 35 years searching for a source but to no avail. ...
3
votes
0answers
51 views

King Zecharia; A Court of His Own?

The Talmud in Gittin 88a says that Israel was only destroyed once it had seven courts that worshipped idols: Jeroboam son of Nebat's, Baasa son of Ahija's, Ahab son of Omri's, Jehu son of Nimshi's, ...
1
vote
1answer
51 views

Where does Rashi say that Jews will be revered for knowledge of astronomy?

I remember reading a Rashi that says that the Jews will be revered for their knowledge of the stars. What's the location of this Rashi?
6
votes
1answer
87 views

What's up with those “drushy” Rashis in Nasso

In Bamidbar chapter 7, around verse 19, Rashi suddenly turns uncharacteristically "drushy". He starts bringing all kinds of gematrias about the korbanot that the nesiim bring. But the gematrias don't ...
8
votes
1answer
131 views

Who wrote the anonymous explanations of Rashi printed within the text of Rashi?

Who wrote the anonymous explanations of Rashi printed within the text of Rashi? Sometimes when reading Rashi's commentary on the Torah one finds comments in parentheses that say things such as: ס"א, ...
2
votes
1answer
43 views

If a flame can be held in the hand to relight the m'nora, who needs a spill?

The Bavli, Shabas 22 amud 2, notes that כיון דקביעי נרות לא סגיא דלא משקיל ואדלוקי, since the lamps (receptacles for oil) were affixed to the m'nora in the bes hamikdash, there was no way to transfer ...
2
votes
0answers
82 views

Rashi on Righteous Kings: Omissions

Inspired by Jake's comment Rashi to Yebamoth 63a, describing Naamah the Ammonitess' prolific progeny (which began in the Davidic line with her son, Rehoboam), mentions Hezekiah, Asa, and Jehoshaphat, ...
2
votes
0answers
34 views

Lighting on Chanuka for advertising the mitzva?

The Bavli, Shabbos 21b, discusses lighting the Chanuka lights out of doors; Rashi gives the reason for outdoor lighting as משום פרסומי ניסא / for advertising the miracle. Further down the amud, ...
8
votes
5answers
299 views

Do any Rishonim discuss how to approach Rashi's commentary on gemara?

I heard a quote once how carefully a person needs to analyze every drop of ink in Rashi, but I don't remember who said it. Does any Rishon (medieval scholar) ever discuss their approach to Rashi's ...
6
votes
4answers
330 views

How many stars did Rashi think there were?

According to the Chabad translation, Rashi on Deut. 1:10 implies that there are more than 600,000 stars: The Lord, your God, has multiplied you, and behold, you are today as the stars of the ...
1
vote
2answers
60 views

Which version of Rashi is learned on M'nachos chapters 7–10?

Four chapters of Bavli M'nachos (chapters 7–10 in the Bavli's order) have two versions of Rashi printed alongside in the standard edition. Toward the top of the page is Rashi printed in regular Rashi ...
1
vote
0answers
36 views

Rashi on Righteous Kings: Order

Inspired by Jake's comment Rashi to Yebamoth 63a, describing Naamah the Ammonitess' prolific progeny (which began in the Davidic line with her son, Rehoboam), mentions Hezekiah, Asa, and Jehoshaphat, ...
2
votes
1answer
87 views

Idolatrous Courts of Judah's Kings

The Talmud in Gittin 88a says that Israel was only destroyed once it had seven courts that worshiped idols. It proceeds to list seven different Northern Kings. Rashi explains that the Kings of Judah ...
2
votes
0answers
180 views

Did Rashi wear a yarmulke?

Tractate Sofrim (14:14) records two opinions that concern the wearing of a head covering during the Shema: there are those who say that it is not necessary, and there are those who say that it is ...
1
vote
1answer
32 views

Explanation of obscure Rashi (שבת דף יד)

The Bavli, Shabas 13 amud 2, quotes a mishna in Zavin that lists some people and things that, by touching t'ruma, invalidate it so that it cannot be eaten. The Bavli says that these restrictions were ...
4
votes
2answers
43 views

Haftora Parshas Teruma - Melachim1 6:7 - Rashi's translation to Russian

In this weeks Haftora - Melachim1 6:7 on the word Umakavos, Rashi translates as Dluta in Russian. To the best of my knowledge there are no other locations where Rashi translates into Russian. Why over ...
10
votes
2answers
161 views

Why give gentiles an evil prophet?

Rashi in Bamidbar 22:5 addresses Bilam's being a prophet: "Why did the Holy One rest his Divine Presence upon a wicked gentile? So that the nations of the world should not have an excuse [as to why ...
3
votes
2answers
98 views

Extra Vov: what Vov?

The verse in parshas Terumah Exodus 25:22 says: וְנוֹעַדְתִּי לְךָ שָׁם וְדִבַּרְתִּי אִתְּךָ מֵעַל הַכַּפֹּרֶת מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרֻבִים אֲשֶׁר עַל אֲרֹן הָעֵדֻת אֵת כָּל אֲשֶׁר אֲצַוֶּה אוֹתְךָ ...
21
votes
9answers
923 views

Is Rashi really pshat?

If Rashi on Tanach is a purely pshat oriented commentary, as professed several times, why do many of his comments originate from midrashim that most other "pshat" meforshim dismiss as "derech drash"? ...
0
votes
1answer
144 views

Is it permissible to exclusively wear tephilin according to Rabenu Tam?

If one looks into the sources - as well as the give and take throughout the recorded history of the mahloqeth - it becomes clear that the majority of the world wore tephilin according to the shitta of ...
3
votes
2answers
105 views

Rashi and Corporealsim

Shemos 7:4- וְלֹא-יִשְׁמַע אֲלֵכֶם פַּרְעֹה, וְנָתַתִּי אֶת-יָדִי בְּמִצְרָיִם; וְהוֹצֵאתִי אֶת-צִבְאֹתַי אֶת-עַמִּי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, בִּשְׁפָטִים, גְּדֹלִים There, Rashi ...
10
votes
6answers
244 views

“עם לבן גרתי”? Really? “עם לבן ברתי” maybe

Rashi brings a gematria at the beginning of Parshas Vayishlach: גרתי בגימטריא תרי"ג, כלומר, עם לבן הרשע גרתי, ותרי"ג מצות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים Now, if one takes this literally, it is ...
4
votes
3answers
120 views

Why does Rashi question only the Darkness

Why does Rashi ask why the plague of darkness was brought upon them, but did not ask the same by any of the other plagues? Text of Rashi 10:22: ולמה הביא עליהם חשך, שהיו בישראל באותו הדור רשעים, ...
2
votes
3answers
94 views

Rashi on Bereishis 37:12: Only their sheep, or also their father's?

Bereishis 37:12: וַיֵּלְכוּ אֶחָיו לִרְעוֹת אֶת צֹאן אֲבִיהֶם בִּשְׁכֶם.‏ Rashi there says (as I understand it) that we cut out the word es (אֶת) because they only went to to feed their own ...
7
votes
2answers
121 views

How to understand the Medrash that Isaac's eyes were weakened by the tears of the angels?

Rashi's second interpretation of Braishis 27 (1) (based on the Medrash Rabbah 65 (10)) is that Isaac's eyes were weakened by the tears of the angels at the Akeidah. Rashi speaking about the angels ...
3
votes
3answers
87 views

Why are bread and wine important?

In the first Rashi of the sixth chapter of Mesechet Brachos, Rashi writes that wine (and bread) have their own Brachas because they are important. What does Rashi base this statement off of? Where ...
7
votes
1answer
70 views

What was the reasoning of the 'scorners of the generation'?

Bereshit 25:19 reads: וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק: And these are the generations of Isaac the son of Abraham; Abraham begot Isaac. Rashi: ...
2
votes
2answers
153 views

Lubavitcher Rebbe's view on Rashi

The Lubavitcher Rebbe's view on Rashi is that he is completely and utterly pshat. His main source for this is Rashi's own statement (Genesis 3:8) "ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא," "I only came to ...
7
votes
3answers
2k views

Online English Rashi (Talmud)

Is there an English translation of Rashi's commentary on the Talmud available online?
4
votes
1answer
107 views

Rashi on the Rif?

Is Rashi on the Rif the same as the one in the Gemara? If it is, why is it put there? If its not, then why did Rashi write a different pirush on the Rif, and does it have a different Derech then ...
3
votes
3answers
96 views

Was Hagar from Shem, Cham, or Yefes?

Was Hagar from Shem, Cham, or Yefes? If we say she was from Cham, then how can this be understood in light of Avraham's going out of his way to make sure his descendants don't marry into the ...
9
votes
3answers
378 views

Why does Rashi not comment on the repetition of the word “shono” in the age of Yishmoel?

Rashi comments on the repetition of the word “shono” in the ages of both Soroh Braishis 23 (1) and Avrohom Braishis 25 (7). Why is there no comment for the age of Yishmoel which also repeats “shono” ...
7
votes
4answers
216 views

Question on Rashi - Yisro 20:8

On the Posuk "Zochor Es Yom HaShabos L'Kadsho", Rashi says תנו לב לזכור תמיד את יום השבת שאם נזדמן לו חלק יפה יהא מזמינו לשבת (Take heart to remember the Shabbos - if you find something nice ...
2
votes
1answer
57 views

Are there teachings of Rabbenu Moshe HaDarshan found outside of Rashi?

Are there any teachings of Rabbenu Moshe HaDarshan found either as a collected work, or cited by authorities other than Rashi?