Rabbi Shlomo of Troyes, 1040-1104, and his works

learn more… | top users | synonyms

-2
votes
0answers
28 views

What is the longest Rashi (most words) in Shas?

What is the longest Rashi (most words) in Shas? The largest I have found is in Meseches Kereisos 2a, ד"ה ופסח 
ומילה מצות עשה, weighing in at 792 words.
3
votes
1answer
46 views

Help me find a source for glossing “sefer” (in Shabbat 14a) as “Torah, Nevi'im, and Ketuvim”

In Shabbat 14a we find a discussion about the Rabbinic enactment that a book (sefer) renders one's hands unclean (which is itself discussed in the Mishnah Yadayim 3:5). Long ago I found a source ...
0
votes
0answers
26 views

What does Rashi mean by salvation does not come?

In Devarim (28:65) it says, "...Hashem will give you a trembling heart, longing of eyes and suffering of soul." Rashi explains longing of eyes to mean "He looks forward to salvation, but it does not ...
3
votes
1answer
31 views

Who is the master of dreams in Esther 4:1 (Rashi)?

Rashi on Esther 4:1 indicates that The Master of Dreams told him that the celestial beings had concurred about it, because they had prostrated themselves to an image in the days of Nebuchadnezzar ...
5
votes
1answer
53 views

The Ear That Heard “Don't Steal”

Rashi to Exodus (21:6) quotes the Mechilta which connects the drilling of the ear of the slave to hearing "don't steal" at Sinai. The obvious question asked by the Moshav Z'keinim (there) is that ...
0
votes
2answers
20 views

According to Rashi was Shemos 18:13 said right after the first yom kippur or the second?

Rashi to Shemos 18:13 starts by saying: ויהי ממחרת: מוצאי יום הכיפורים היה It came about on the next day: This was the day after Yom Kippur. And then goes on to describe the first Yom ...
1
vote
0answers
12 views

How is scraping a leaf erasure? (שבת נ ע״ב)

The Bavli, Shabas 50 amud 2 says (according to Rashi's understanding) that one can stick a knife between tightly foliated leaves on a branch on Shabas. Rashi explains: ואין חוששין שמא יגרור הקליפה ...
3
votes
1answer
63 views

Why does Rashi on Shmos 12 (41) not quote the Sifrei which he does quote on Devorim 32 (48)?

Why does Rashi on Shmos 12 (41) not quote the Sifrei which he does quote on Devorim 32 (48)? In relation to the words בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה and the Exodus from Egypt, the Sifrei there says, ...
3
votes
1answer
79 views

Why does Rashi say תנין is a snake, not a croc?

Rashi on Shemot 7:10: ‏ "ויהי לתנין" - נחש The pasuk: וַיָּבֹ֨א מֹשֶׁ֤ה וְאַהֲרֹן֙ אֶל־פַּרְעֹ֔ה וַיַּ֣עַשׂוּ כֵ֔ן כַּאֲשֶׁ֖ר צִוָּ֣ה יְהוָ֑ה וַיַּשְׁלֵ֨ךְ אַהֲרֹ֜ן אֶת־מַטֵּ֗הוּ ...
2
votes
3answers
63 views

What is the iniquity of the Emorites?

Rashi on Bereshis 48:22 explains מִיַּד הָאֱמֹרִי as follows מיד עשו שעשה מעשה אמורי The pasuk earlier in Bereshis (15:16) implies that the Emorites were sinners כִּי לֹא שָׁלֵם עֲוֹן ...
7
votes
1answer
69 views

Legend About Rashi

In the book "Rashi and Maimonides" (pg 302), I found the following (paraphrasing): Another story has it that Rashi sat fasting for 613 days to purify himself for the task of commenting on the ...
11
votes
2answers
98 views

Why didn't the Israelites build Yechezkel's temple when they returned from exile?

G-d gave Yechezkel the blueprints for what is now known as the third temple. Later the Israelites returned from exile and built the second temple... according to the blueprints of the first one? Why? ...
3
votes
2answers
47 views

How is drinking the golden-calf water a sotah-like test?

In Shemot 32:20 Moshe grinds up the golden calf into water and makes the people drink it. Rashi comments on this: [Those who practiced idolatry both] without witnesses and without warning [died] ...
3
votes
1answer
35 views

Explain Rashi on Breishit 50:16

Rashi on Breishit 50:16 comments on the beginning of the verse "Our father commanded.." that Ya'akov made no such command, but the brothers said this because of peace and that Yosef was not suspect in ...
6
votes
2answers
74 views

What is the valley of deep darkness (or shadow of death) in Psalm 23?

In Tehillim 23, David says "Even when I walk in the valley of darkness, I will fear no evil for You are with me". Someone asked me if this "valley of darkness" is metaphorical or physical and, either ...
1
vote
0answers
27 views

Why entrap B'rurya? [duplicate]

Rashi, Avoda Zara 18 amud 2, in my own translation: One time, [B'rurya] belittled the sages' having said that women's knowledge is light on them. [Her husband, Rabi Meir,] told her, "By your life, ...
-1
votes
1answer
42 views

In what sense is Hanukkah “a Yom Tov like other yamim tovim”?

The Machzor Vitry (§234) finds a scriptural source for Hanukkah in Leviticus 24:2. That the stipulation that Israelites should collect pure olive oil for the menorah should follow on from a ...
4
votes
4answers
45 views

Why was Pharaoh displeased?

In Parshas Mikeitz (Beraishis 41), Pharaoh receives an interpretation for this two dreams from necromancers. Rashi (41:8) says that they told Pharaoh that “You will beget seven daughters, and you will ...
6
votes
4answers
105 views

Joseph's name doesnt seem so meaningful, Why?

BSD "So she named him Joseph, saying, "May the Lord grant me yet another son."Genesis 30:24. Rashi says the name alludes to a prophecy seen by Rachel that Jacob would only produce 12 tribes. ...
2
votes
0answers
30 views

How to understand Gen. 12:5–6 with Rashi

B'reshis 12:5: ‏…וַיֵּצְאוּ לָלֶכֶת אַרְצָה כְּנַעַן / …and they left to go to the land of Canaan וַיָּבֹאוּ אַרְצָה כְּנָעַן.‏ / and they went in[1] to the land ...
1
vote
2answers
42 views

How did Rashi know that Ya’akov initially intended to go straight to Haran?

Rashi comments on the posuk in Bereishis 28:10 - “And Ya’akov went out from Be’er Sheva and went to Haran” - that the phrase “went to Haran” means that he left to go to Haran. Rashi seems to be ...
3
votes
1answer
24 views

Why does Rashi offer completely different explanation of אחות נביות and אחות נחשון?

In Bereishit 28:9, Rashi uses the words "אחות נביות" ("the sister of Nevayot") to calculate how old Yishmael, Eisav, and Yaakov were at the time, and a bunch of other dates. However, in Shemot 6:23, ...
5
votes
1answer
42 views

What does Rashi mean by לין שם דבר?

Rashi on bereshis 24:23 says "לין שם דבר." ie. "lin" is a noun. How does that fit in the context considering that Eliezer was asking for a place to "lodge". Even though lodge can be a noun, in this ...
2
votes
1answer
58 views

Shin of tefillin mentioned in the Gemara originally a reference to the division of the compartments of the Shel Rosh?

The source for [at least one of] the Shins on the tefillah shel rosh is the Gemara (b.Menahoth 35a): ואמר אביי שי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני וצריך שיגיע חריץ למקום התפר רב דימי מנהרדעא אמר כיון ...
2
votes
1answer
57 views

Where can I find Chumash and Rashi review questions

Where can I find Chumash and Rashi review questions on all books of the Torah? Looking for: As much detailed question as possible (i.e the more questions on as much rashi's as possible the more ...
2
votes
0answers
26 views

Why does רש״י say (שבת דף לז ע״א) stoves were moveable and put on the ground?

The Bavli, Shabas 37 amud 1, wonders about the permissibility of placing a pot of food adjacent to a stove-oven (rather than atop or in it). איבעיא להו מהו לסמוך בה תוכה וגבה אסור אבל לסמוך בה ...
2
votes
0answers
16 views

What is the significance of the ten azharos of tshuva (in Yeshaya ch. 1)?

Rashi in Yeshayah chapter 1 vs. 16 tells us that the ten words in the next two psukim, רחצו, הזכו, הסירו, חדלו, למדו, דרשו, אשרו, שפטו, ריבו, are all אזהרות של לשון תשובה כנגד עשרת ימי תשובה, וכנגד ...
6
votes
0answers
93 views

Understanding the Gemara and Ramban on the four one-siman animals

Vayikra 11:1-8 א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן, לֵאמֹר אֲלֵהֶם. ב דַּבְּרוּ אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לֵאמֹר: זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ, מִכָּל-הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר עַל-הָאָרֶץ. ג ...
0
votes
1answer
45 views

תעשה vs עשה (Ta'aseh vs Assei)

The Gemara in Eiruvin 54b says: באהבתה תשגה תמיד כגון רבי (אליעזר) בן פדת אמרו עליו על רבי (אליעזר) שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי (תניא) א''ר יצחק בן ...
2
votes
1answer
79 views

Rashi to Devarim 11 (11). In what way is mountain land superior to the land of the plain?

Rashi on Devarim 11 (11) "But the land, to which you pass to possess, is a land of mountains and valleys and absorbs water from the rains of heaven” says The mountain land is superior to the land ...
3
votes
0answers
20 views

Understanding how the omer was sifted

M'nachos 76 amud 2, describes how flour was sifted to yield the good-quality soles flour for the omer offering that was brought on the second day of Pesach. It was sifted thirteen times, the mishna ...
3
votes
1answer
148 views

Who translated the original version of the Torah into each of the 70 languages?

In Devarim 27:8, the Torah says to "write all the words of the Torah explained well" (- "Ba'aer Hetev". Rash"i, citing Sotah 35b, says that this was translated into 70 languages. Sifsei Chachamim ...
5
votes
1answer
66 views

Try to understand the order that Lavan searched Yaakov's tents

In Bereshis 31:33 the pasuk describes Lavan's search for his idols in Yaakov's tents: וַיָּבֹא לָבָן בְּאֹהֶל יַעֲקֹב | וּבְאֹהֶל לֵאָה וּבְאֹהֶל שְׁתֵּי הָאֲמָהֹת וְלֹא מָצָא וַיֵּצֵא מֵאֹהֶל ...
1
vote
2answers
118 views

How can Hashem make a mistake in thinking to make the world with Elokim (Midas Hadin)

Genesis 1:1 Rashi s.v. ברא א-להים: ברא א-להים: ולא אמר ברא ה׳, שבתחלה עלה במחשבה לבראתו במדת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מדת רחמים ושתפה למדת הדין, היינו דכתיב (להלן ב ד) ביום עשות ה׳ ...
1
vote
2answers
56 views

What is the point of the first possuk of the Torah?

1:1 Breishis According to Rashi that says that the possuk is an introduction (in the beginning of creation of the heavens and the earth). My question is why does the torah need a introductory ...
6
votes
0answers
110 views

Can dew really make an eggshell fly?

In פרשת בשלח 16:14, it says -- The layer of dew went up, and behold, on the surface of the desert, a fine, bare [substance] as fine as frost on the ground. On that verse, Rashi says ...
1
vote
1answer
76 views

Is there a Shiur/Book on Talmud Bavli that has Rashi Inside Translated in English?

Is there a shiur online on Gemorah that has Rashi inside said over in English, explaining the simple meaning well? (length should be 30-60 minutes) Alternatively, is there a book on Talmud Bavli ...
1
vote
0answers
40 views

רש״י's use of the קל וחומר after it's been discredited (שבת כו ע״ב)‎

The Bavli, Shabas 26 amud 2, derives from some wording in Vayikra that a three-finger-by-three-finger piece of wool or linen fabric can become tame. It then proposes that the verse teaches us only ...
1
vote
1answer
55 views

Where does Rashi say that Jews will be revered for knowledge of astronomy?

I remember reading a Rashi that says that the Jews will be revered for their knowledge of the stars. What's the location of this Rashi?
6
votes
1answer
92 views

What's up with those “drushy” Rashis in Nasso

In Bamidbar chapter 7, around verse 19, Rashi suddenly turns uncharacteristically "drushy". He starts bringing all kinds of gematrias about the korbanot that the nesiim bring. But the gematrias don't ...
2
votes
1answer
46 views

If a flame can be held in the hand to relight the m'nora, who needs a spill?

The Bavli, Shabas 22 amud 2, notes that כיון דקביעי נרות לא סגיא דלא משקיל ואדלוקי, since the lamps (receptacles for oil) were affixed to the m'nora in the bes hamikdash, there was no way to transfer ...
2
votes
0answers
35 views

Lighting on Chanuka for advertising the mitzva?

The Bavli, Shabbos 21b, discusses lighting the Chanuka lights out of doors; Rashi gives the reason for outdoor lighting as משום פרסומי ניסא / for advertising the miracle. Further down the amud, ...
1
vote
0answers
44 views

Rashi on Righteous Kings: Order

Inspired by Jake's comment Rashi to Yebamoth 63a, describing Naamah the Ammonitess' prolific progeny (which began in the Davidic line with her son, Rehoboam), mentions Hezekiah, Asa, and Jehoshaphat, ...
2
votes
0answers
91 views

Rashi on Righteous Kings: Omissions

Inspired by Jake's comment Rashi to Yebamoth 63a, describing Naamah the Ammonitess' prolific progeny (which began in the Davidic line with her son, Rehoboam), mentions Hezekiah, Asa, and Jehoshaphat, ...
1
vote
2answers
62 views

Which version of Rashi is learned on M'nachos chapters 7–10?

Four chapters of Bavli M'nachos (chapters 7–10 in the Bavli's order) have two versions of Rashi printed alongside in the standard edition. Toward the top of the page is Rashi printed in regular Rashi ...
3
votes
0answers
211 views

Did Rashi wear a yarmulke?

Tractate Sofrim (14:14) records two opinions that concern the wearing of a head covering during the Shema: there are those who say that it is not necessary, and there are those who say that it is ...
1
vote
1answer
35 views

Explanation of obscure Rashi (שבת דף יד)

The Bavli, Shabas 13 amud 2, quotes a mishna in Zavin that lists some people and things that, by touching t'ruma, invalidate it so that it cannot be eaten. The Bavli says that these restrictions were ...
4
votes
2answers
49 views

Haftora Parshas Teruma - Melachim1 6:7 - Rashi's translation to Russian

In this weeks Haftora - Melachim1 6:7 on the word Umakavos, Rashi translates as Dluta in Russian. To the best of my knowledge there are no other locations where Rashi translates into Russian. Why over ...
2
votes
1answer
92 views

Idolatrous Courts of Judah's Kings

The Talmud in Gittin 88a says that Israel was only destroyed once it had seven courts that worshiped idols. It proceeds to list seven different Northern Kings. Rashi explains that the Kings of Judah ...
3
votes
0answers
58 views

King Zecharia; A Court of His Own?

The Talmud in Gittin 88a says that Israel was only destroyed once it had seven courts that worshipped idols: Jeroboam son of Nebat's, Baasa son of Ahija's, Ahab son of Omri's, Jehu son of Nimshi's, ...