1
vote
2answers
141 views

רַבִּי יְהוּדָה הָיָה נוֹתֵן בָּהֶם סִמָּנִים: דְּצַ“ךְ עַדַ”שׁ בְּאַחַ"ב

רַבִּי יְהוּדָה הָיָה נוֹתֵן בָּהֶם סִמָּנִים: דְּצַ"ךְ עַדַ"שׁ בְּאַחַ"ב. We call the last Makah "Makas Bechoros" - why didn't Rabbi Yehuda say בְּאַחַ"ם