liturgical wording and syntax

learn more… | top users | synonyms

3
votes
3answers
100 views

Why does it say (negatively) in אום נצורה “She sits and waits for Shabbos to go out"?

The Hoshano for Shabbos which starts אום נצורה contains the phrase יושבת וממתנת עד כלות שבת Which I translate as “She (Khilas Yisroel) sits and waits for Shabbos to go out.” I don’t find this very ...
0
votes
0answers
37 views

Why do we vary the form of the attributes of HaShem in the selicho “Kail Rachum shmecho”?

In the selicho "Kail Rachum shmecho" we ask HaShem to do things because of ("lema'an") - a list of things. Some are in the masculine form eg shemecho and some in the feminine form eg amitoch, brisoch. ...
2
votes
1answer
72 views

Blessing for the rain; blessing for the dew

I have a question that, in light of my general unfamiliarity with variance between nuschaot (and my profound unfamiliarity with meteorology and the way that seasons actually work), may not be much of ...
4
votes
0answers
55 views

Different names for Dovid in regular Selichos vs Yom Kippur Selichos

Why do we refer to Dovid Hamelech as "Mashiach Tzidkecha" in Selichos (towards the end, paragraph begins with those words) except on Yom Kippur when we refer to him as "Dovid Avdecha" (in the same ...
3
votes
2answers
105 views

ורב להושיע instead of רב להושיע in אתה גבור

Siddur Tefila Yeshara (the Berdichever Siddur) has, in the second blessing of the Shemoneh Esreh, ורב להושיע - "v'rav l'hoshea", "and abundant in deliverance". Literally every other siddur I've ever ...
1
vote
1answer
107 views

The “Shir Hamaalos” etc before Maariv: is it said before nightfall?

The German nusach contains the following explanation of the “Shir Hamaalos” etc said before Maariv. When ערבית is recited after nightfall, it is preceded by the following פסוקים, which speak of ...
4
votes
1answer
134 views

Why would a siddur choose תתברֵך instead of תתברַך?

My siddur of choice is the סדור תפילת השלם but I am wondering about one bit of vocalization used therein. In the davening of shacharit for both weekdays and shabbat, there is a sentence before shma ...
5
votes
3answers
358 views

multiple versions for Baruch She'amar

Being that Baruch She'amar fell from the sky (as said in the Baeir Heiteiv Orach Chaim 51:1), how is it that the Rambam (seder tefilos kal hashna) has a different version than what we have in our ...
3
votes
2answers
67 views

Are there any nuschaos which drop one of the closing phrases when עננו is said in שמע קולנו?

We add in the special prayer עננו on fast days. It is added in two different locations. (1) as a separate brocho between גואל and רופא and (2) as an addition into the brocho of שמע קולנו. In (1) the ...
4
votes
1answer
75 views

Tfilat ha-Derekh “ותחזירנו לשלום”

In Tfilat ha-Derekh there are optional words "ותחזירנו לשלום". When do we add these? Sometimes it is written "if somebody means to return immediately say also..." and sometimes I've seen "at the same ...
4
votes
1answer
208 views

Song while dressing the Torah

As we dress the Torah in my congregation and many congregations I've been to, we sing (from the siddur's liturgy on putting away the Torah): Mishlei 3:18,3:17 עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים ...
14
votes
3answers
9k views

Proper recitation of Hamakom Yenachem

Is the proper phrase to console a mourner always the plural המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים or should it be changed depending on whom it is said to (singluar, feminine, etc.)?
4
votes
5answers
280 views

Marovis on Yom Tov

Does anyone know of shuls that still say Marovis (piyutim) on Yom Tov nights? I'm particularly interested in any place in Teaneck. Many seem to think that it's a yekki minhag but it's pretty clear ...
2
votes
0answers
69 views

The father's or mother's name in the “Ribbono Shel Olam” (Yom Tov)

In the "Ribonno Shel Olam" prayer which we say on Yom Tov prior to taking out the Torah, there seems to be a major difference of opinion between certain siddurim (prayer books). Some have the ...
5
votes
2answers
282 views

Source of shabbat evening kiddush text?

The beginning of the shabbat evening kiddush (vayehi erev, vayehi boker, yom hashishi...) is from Bereshit, 1:31 ff. Where does the second part (khi hu yom tehilah lemikraei kodesh...) come from? Is ...
1
vote
0answers
56 views

P'nei Eretz Yisrael, P'nei Shabbat Kodesh?

Once I was in the land of Israel (in Beit Shemesh), and the mazmin was leading birkat hamazon. He said birshut maranan verabanan verabotai, birshut hakohanim, and birshut p'nei eretz yisrael. Is ...
6
votes
4answers
439 views

What siddur do Satmerer Chasidim use?

Many Chasidic groups have a particular siddur that is used by most in that group. Does Satmer have such a siddur?
5
votes
2answers
101 views

What is the origin and meaning of the prayer “Koh Kaili” said before Musaf on Chagim?

The prayer “Koh Kaili” is said by some before the “Ashrei” before Musaf on Sholosh Regolim. 1) What is the origin and meaning of the prayer? 2) In the “chorus” what are the “miluim”? Are they the ...
2
votes
4answers
810 views

Differences between siddurim of the same nusach

In nusach Sefard siddurim, there are pronounced differences between nearly every one, each reflecting the particular view of its author as to how to properly reconcile the Arizal with nusach Ashkenaz. ...
6
votes
2answers
123 views

Correct Niqqud for ואטהר in Sefira Nusach

Context: In the Ashkenaz / Sefard (and possibly others) Nuschaos of Sefira, there is a prayer starting with the words "Ribbono Shel Olam [רבונו של עולם]" that is said. Towards the end of this prayer ...
5
votes
2answers
98 views

What is the source of the additions before תתקבל צלותהון, יהא שלמא, עושה שלום in Kaddish Tiskabel?

In Kaddish Tiskabel, there are parts to be said (see page 131) by the congregation just before the three phrases that begin: תתקבל צלותהון, יהא שלמא, עושה שלום. These do not appear in all siddurim ...
7
votes
1answer
127 views

What authority is there for the text of Kaddish Derabonon regarding the words וארעא,‎ טובים, and ברחמיו?

There are variations of the text in Kaddish Derabonon. My questions are how they have arisen and whether there is any authority for each form. 1) The use or non-use of the word וארעא in the phrase ...
8
votes
3answers
152 views

Can you pray something that isn't true or (at least) that the petitioner doesn't believe to be true?

In the Aruch HaShulchan OH 581:4, he writes regarding the selichos we recite before Rosh HaShanah: האחת: דאלו שאינם מתענים, ובהסליחה מוזכר לשון "תענית" או "צום" – לא יאמרו זה, דלא ליהוי כדובר שקרים. ...
5
votes
2answers
62 views

What does בהם refer to in some texts of אַתָּה חונַנְתָּנוּ?

In Maariv after Shabbos we insert אַתָּה חונַנְתָּנוּ into the Amidah. In some siddurim the word בהם is introduced making it read אַתָּה חונַנְתָּנוּ לְמַדַּע תּורָתֶךָ. וַתְּלַמְּדֵנוּ לַעֲשות בהם ...
4
votes
1answer
198 views

Modim DeRabanan - UThHonnenu or UThKayemeinu?

There is a very common poster that I've seen in virtually every Shul I've been in over the past 10-15 years. Unfortunately, I cannot find a photo at the moment. It is a (generally laminated,) white ...
10
votes
2answers
250 views

Should we say Al Naharos Bavel?

Tehillim 137 is printed in several bentchers before birkas hamazon, but from what I have seen most people do not say it. What is the correct thing to do: say or omit? Are there different minhagim?
4
votes
1answer
130 views

Yotzros for Musaf on Shabbos Shekalim

Those who have the custom to say the Yotzros for Musaf on Shabbos Shekalim finish off each stanza with the following words: אור פניך עלינו אדון נשא, ושקל אשא בבית נכון ונשא Hey, wait a second, ...
3
votes
2answers
109 views

Is there a list of Nusach -> Shevet correspondence?

It says in the introduction of the English Tehillas Hashem siddur (in the name of the Maggid of Mezeritch - Likutei Amarim 133) that each tribe has it's own Nusach (and the Nusach Arizal is the Shaar ...
1
vote
0answers
54 views

Is our practice often at variance with the psak of the Mishnah Berura as in the brocho on the Talis Godol? [closed]

Mishnah Berura, OC 8 (4) [10] says that the brocho on the Talis Godol is “lehisataif b*e*tzitis” and not as I see in the all my siddurim “lehisataif b*a*tzitis”. Are there many cases where what we do ...
8
votes
1answer
150 views

And let who say Amen?

In light of this answer, why do we say V'imru amen and V'nomar amen at various points in bentching and davening when saying that passage alone? (eg. bentching by yourself, or oseh shalom at the end of ...
4
votes
2answers
445 views

V'Nomar Amen (וְנאמַר אָמֵן) vs. V'Imru Amen (ואמרוּ אָמֵן)

In Bentching by the end of the Harachamon's we say וְנאמַר אָמֵן and at the end of Magdil we say ואמרוּ אָמֵן. Is there a difference? What is the difference? Why the difference?
4
votes
1answer
188 views

הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה… Why the extra אותם?

הָרַחֲמָן הוּא יְבָרֵךְ אֶת בַּעַל הַבַּיִת הַזֶּה וְאֶת בַּעֲלַת הַבַּיִת הַזֶּה. אוֹתָם וְאֶת בֵּיתָם וְאֶת זַרְעָם וְאֶת כָּל אֲשֶׁר לָהֶם. The word otam in this harachaman seems superfluous. ...
8
votes
2answers
146 views

V'Al Brischa SheChasamta Bivsoreinu - ועל בריתך שחתמת בבשרנו - does a lady say this?

In Bentching (grace after meals) - both in the Ashkenazic and in the Sefardic version - we say V'Al Brischa SheChasamta Bivsoreinu - ועל בריתך שחתמת בבשרנו - "and for Your covenant, which you sealed ...
5
votes
3answers
237 views

What's the difference between LaZman and LeZman?

In the Mishnah Brurah (676:1) it says: והגיענו לזמן הזה הלמ"ד בחיר"ק ולא בפת"ח That in the Bracha of Shehechiyanu, the Lamed in the word Lazman should be said with a Hiriq and not with a Patach. ...
6
votes
2answers
322 views

Proper bracha on Chanuka candles: lhadlik ner (shel) Chanukah

Why do some people have the custom to say, in the blessing on the Chanukah lights, the word "Shel" before "Chanukah" and some do not? And I have been told some people put the words together as ...
3
votes
1answer
114 views

Why are a couple words in Ma'oz Tzur different in some sidduriim?

The Text I am referring to is: רָעוֹת שָׂבְעָה נַפְשִׁי, בְּיָגוֹן כֹּחִי כָּלָה חַיַּי מֵרְרוּ בְקֹשִׁי, בְּשִׁעְבּוּד מַלְכוּת עֶגְלָה וּבְיָדוֹ הַגְּדוֹלָה הוֹצִיא אֶת הַסְּגֻלָּה חֵיל ...
6
votes
1answer
102 views

Are you required to say YiHyu LeRatzon before Elokai Netzor?

After Sim Shalom/Shalom Rav in Shemoneh 'Esreh, many Siddurim print YiHyu LeRatzon (Tehillim 19:15) before Elokai Netzor. Not every Siddur prints this. I don't recall which editions I've seen without ...
9
votes
2answers
286 views

Why don't we follow the Shulchan Aruch's nusach of the blessing on a rainbow?

Background: The Talmud (Berachot 59A) and the Rambam (Berachot 10:17), and Tur 229 tell us the blessing of the Rainbow is as follows: בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֶלוֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם זוֹכֵר ...
8
votes
3answers
825 views

Why do we comfort a mourner with Hamakom Yenachem Eschem?

Why, when comforting a mourner at the completion of a Shiva visit, do we refer to G-d as Hamakom? We say Hamakom Yanachem Eschem - why not Hashem Yenachem or Elokim Yenachem?
6
votes
1answer
145 views

“Hayom yom X b'shabas” or “bashabas”?

A sidur I used this morning had the introductory line of the shir shel yom as "hayom yom sheni b'shabas". When I checked the two sidurim I trust the most for excatitude in these matters, one had ...
4
votes
4answers
222 views

Sefira Nuschaos Differences

What are the differences between the various Nuschaos in Sefiras Haomer (e.g. Ashkenaz says this, Sefard says that...)?
3
votes
1answer
129 views

Al Hanisim or V'Al Hanisim

There seems to be different Nuschaos regarding Al Hanisim. Some say Al and some say V'Al. What is the difference and what do most Halachic authorities recommend.
2
votes
2answers
576 views

End of Davening - Al Tira MiPachad Pisom

It seems like (other than Chabad) most people do not say Al Tira at the end of davening - they finish with the end of Aleinu/V'Al Kein. Is this an error or is this intentional? If it is intentional ...
3
votes
1answer
202 views

What do we know about the Yemenites adding (deleting?) Maimonides from their prayers in the 1100s?

I've always heard that the Yemenite Jews of the late 1100s were so grateful for the theological support they were given by Maimonides' writings (Rambam's Igeret Teiman), that where their kaddish ...
2
votes
1answer
100 views

Is it “Vay-SHA-vucha” or “Va-YASH-vucha” in Anim Zemiros?

Is it "Vay-SHA-vucha" or "Va-YASH-vucha" in Anim Zemiros? I've heard both, and seen both in different siddurim. Any insight?
6
votes
2answers
138 views

Repeating Seder HaKitores

Why do Nusahos Ari, Sefard, Edot HaMizrah, and Ashkenaz of Eretz Yisrael repeat the order of the kitores (incense offering) at the end of Shaharis every day and why does Nusah Ashkenaz of Hutz LaAretz ...
3
votes
2answers
121 views

Why “eretz chemdah tovah” before “shehotzesanu meeretz Mitzrayim” in bentching

Why in Birchas Hamazon do we say "Eretz chemdah tovah" before we thank Hashem for taking us out of Mitzrayim (i.e. before "Val shehotzesanu meeretz mitzrayim")? Didn't we leave Egypt before we got the ...
2
votes
2answers
224 views

Variant vowelizations in Selichot

The repeated paragraph in Selichot that introduces the Thirteen Attributes includes the phrase "increasingly grants pardon to careless sinners and foregiveness to willful ones" (Artscroll Siddur ...