The tag has no wiki summary.

learn more… | top users | synonyms (1)

1
vote
2answers
66 views

“'Uf” is Torah?

Mishlei (Proverbs) 23:5 states: הֲתָעִיף עֵינֶיךָ בּוֹ וְאֵינֶנּוּ כִּי עָשֹה יַעֲשֶׂה לּוֹ כְנָפַיִם כְּנֶשֶׁר וָעיּף יָעוּף הַשָּׁמָיִם Should you blink your eyes at it, it is not here; for ...
0
votes
2answers
78 views

If a woman's voice is considered nakedness, why would he ask to hear it?

As previously cited1, the Talmud Bavli (Masekhet Berakhot 24A) refers to a woman's voice as her nakedness (based on Shir HaShirim 2:14). If a woman's voice is her nakedness, why would the man ...
0
votes
0answers
43 views

King David conquering bandits/troops (literally, גדוד) to get money for Jews in need

The Talmud Bavli Brachot (3b) says that when Jews needed financial assistance and the economy did not have enough money to go around, King David would advise the sages of Israel to confiscate money ...
1
vote
0answers
17 views

The principle of makom as it pertains to bentching

Gemara brachos records the dispute regarding one who forgets to make birkat hamazon. One shittah says you should return to the location he ate before making the bracha. How specifically does this ...
0
votes
1answer
35 views

Was Yehoshua Ben Karcha a member of Beth Hillel or Beth Shammai?

Was Yehoshua Ben Karcha a member of Beth Hillel or Beth Shammai? I am talking about the Yehoshua Ben Karcha of Mishna Berachot 2:2.
1
vote
1answer
44 views

Berachot before/after Shema in Berachot 2a

On Berachot daf 2a, the gemara says that we have two berachot before Shema and one after (in the morning) and two before, followed by two after (in the evening). As far as I'm aware, there are three ...
2
votes
0answers
48 views

May one complain to G-d?

Is one allowed to be angry with G-d about misfortunes and pray to G-d in a complaining, or even insolent manner? In Brachot 31b, we see that Chana spoke insolently toward G-d. However, I heard from ...
7
votes
2answers
203 views

Why does the Mishnah/Gemara begin with Masekhet Berakhot?

As mentioned (link 1, link 2) and I've seen on the ArtScroll Talmud series (though I don't have a picture to support the fact), the Mishnah/Gemara "begin" with Masekhet Berakhot. Why was this order ...
13
votes
1answer
115 views

If kings get up at 3 hours past sunrise, wouldn't they need some extra time to say Shma?

Mishna Brachot 1:2 gives the times for saying Shma in the morning. מאימתיי קורין את שמע בשחרים: משיכיר בין תכלת ללבן; רבי אליעזר אומר, בין תכלת לכרתן. עד הנץ החמה; רבי יהושוע אומר, עד שלוש שעות, ...
4
votes
0answers
77 views

How does a verse in Yirmiyahu prove that one should say “אני ה' אלהיכם אמת” without interruption

In Talmud Berachot end of 14A, beginning of 14B, a reason is given why one does not make an interruption between "Ani Hashem Elokeichem" of the end of Shema, and "Emet": ‏א"ר אבהו א"ר יוחנן ...
3
votes
0answers
28 views

Expounding a student's name

The Gemara in Berachos 39a has the following account: תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק מניח הפרוסה בתוך השלמה ובוצע ומברך אמר ליה מה שמך א"ל שלמן א"ל שלום אתה ושלמה משנתך ששמת שלום בין התלמידים ...
4
votes
1answer
55 views

Why doesn't the Gemara cite Avos as a proof?

The Sugya in Brachos 6a (cited in the name of רבין בר רב אדא א"ר יצחק) אמר רבין בר רב אדא א"ר יצחק מנין שהקב"ה מצוי בבית הכנסת שנאמר אלהים נצב בעדת אל ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם שנאמר אלהים ...
4
votes
2answers
71 views

Why did Chizkiyahu Hide the book of Refuos

...and he shall provide for healing" (Mishpatim 21:19) nitna reshus larofeh lerapos (Bava Kama 85a) - so why did Chizkiyahu Hamelech hide the Sefer Herefuos (Brachos 10b)
3
votes
2answers
75 views

Mentioning the name of the sick in teffila

We see in this weeks Parsha (Baha'aloscha) that Moshe Rabbeinu prayed for his sister Miriam's Refuah by saying "אל נא רפא נא לה". The Gemara in Brachos (34a) says that from this passuk we see that ...
5
votes
1answer
218 views

Rabbi Shimon without any other qualifiers

When there is a "Rabbi Shimon" without giving his father's name or his town, who is it assumed to be? The specific example I'm looking at is in Yerushalmi Brachot Daf 25.-25:.
4
votes
0answers
49 views

Discussing the Exodus in the Messianic Age

The Mishna (Berakhot 1:5) records a disagreement between Shimon ben Zoma and the sages as regards the interpretation of a word in Deuteronomy 16:3. There, the verse says that one should recall the ...
3
votes
1answer
95 views

Why do I care what time Bnei Melachim (sons of kings) rise in the morning?

The Mishnah in Berachothch2? teaches that one may recite Shema' until the end of the third hour of the day, "for it is the way of the sons of kings to rise by three hours." Why is that the deciding ...
5
votes
1answer
87 views

Why is the blessing of Mezonos not mentioned in the Mishnah?

The Mishnayos of the sixth perek of Berachos discuss all the different blessings which one makes on food, with the exception of the blessing 'borei minei mezonos'. Why is this not mentioned?
5
votes
2answers
95 views

Ruling Like Beis Shammai

The Mishna on Berachos 10b cites the opinions of Beis Shammai stating that one must lie down to read the evening Krias Shema, and Beis Hillel as saying that one can say it in any position. On the next ...
3
votes
1answer
67 views

Why don't we say what the Yerushalmi says to say during Bircat Kohanim?

I've been studying the Talmud Yerushalmi Berachot, which lists what you should say during Bircat Kohanim: אמר רבי הונא זה שרואה את הכהנים בבית הכנסת בברכה ראשונה צריך לומר ברכו את ה׳ מלאכיו בשנייה ...
4
votes
1answer
159 views

source for obligation to recite the shema

The talmud in berachos 2a asserts that the verse ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך is the source for the mitzva of reciting shema twice daily. Yet later on in daf 13, the talmud says ...
3
votes
1answer
149 views

Making a Bracha on pleasurable things

A couple lines up from the bottom of the first daf of Keitzad Mevarchin, the Gemarah gives its reason for making Brachas. Its answer (my translation) is "It is forbidden for a person to get pleasure ...
3
votes
3answers
95 views

Why are bread and wine important?

In the first Rashi of the sixth chapter of Mesechet Brachos, Rashi writes that wine (and bread) have their own Brachas because they are important. What does Rashi base this statement off of? Where ...
2
votes
1answer
91 views

Why not list the 7 Minim in order with no second “Eretz”?

Devarim 8:8 ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון; ארץ-זית שמן, ודבש. The Gemara in Berachos 41: says in the name of either Rabbi Yosef or Rabbi Yitzchok that the order of the Brachos would depend on ...
8
votes
2answers
133 views

How do we translate חַטָּאִים?

Isaiah 1 (28): And destruction shall come over rebels and sinners together, and those who forsake the Lord shall perish. כח. וְשֶׁבֶר פֹּשְׁעִים וְחַטָּאִים יַחְדָּו וְעֹזְבֵי יְהֹוָה ...
2
votes
1answer
71 views

Purpose of Suffering

The Talmud in Berachos 5a says: "Rava said: If a man sees suffering coming on him, let him examine his ways..." does this mean the suffering is to atone for his sin or does it mean the suffering is ...
3
votes
2answers
74 views

Mishna, Brakhot 2a: When the kohanim enter…where?

Mishna, Brakhot 2a מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן What is the author implying as the direct object of the verb נכנסים? In other words, from the hour that the kohanim ...
2
votes
0answers
123 views

Meaning of dreams with some kinds of animals

The gemara in berachot says: "All kinds of beasts are a good sign in a dream, except the elephant, the monkey and the long-tailed ape" (57b). Why is a dream with an elephant, a monkey or a long-tailed ...
1
vote
1answer
279 views

Two Brachos before shema and one after in the morning, and two before and after in the evening

In the first Gemara of Brachos, the gemara quotes a 'seifa' that says: THE MORNING SHEMA IS PRECEDED BY TWO BRACHOS AND FOLLOWED BY ONE. THE EVENING SHEMA IS PRECEDED BY TWO BRACHOS AND FOLLOWED BY ...
6
votes
3answers
192 views

Why does Jewish law and tradition specify times for saying Shema?

This question is asked at a very basic level, not deeply aware of Judaism or the process of Jewish law. I'm not Jewish so it isn't directly applicable to me, but it helps me to ask a broader question ...
3
votes
0answers
88 views

Which kings stay in bed to the third hour of the day?

It says in the Gemara that we can say Shma until the third hour since that's when kings get up. What kings are we talking about? Jewish kings weren't around until much later, so Sof Zman Krias Shema ...
4
votes
1answer
129 views

Brachos Daf 2a - What does Creation have to do with Krias Shema?

The Gemorah in Brachos Daf 2a asks two questions right away after learning the Mishnah. The second is: Why is it that the Mishnah taught about the time at night for Krias Shema first - really we ...
4
votes
1answer
143 views

Are we supposed to say “go…” when parting from the dead?

The g'mara on B'rachot 64a quotes R. Avin Halevi as saying that when we depart from a person we should say "go to peace" (like Yitro to Moshe), not "go in peace" (like David to Avshalom), but that ...
6
votes
2answers
137 views

“Hit him with a hammer until he pays attention!” Literally?

Abaye makes a rather harsh judgment on someone who is unattentive in prayer (Ber. 34a): Hit him with a hammer until he pays attention! Is this meant to be taken as Halachah? Or is it just meant to ...
0
votes
1answer
55 views

Help parsing the Midrashim of ר׳ חנינא from בר׳ ל״ג ב׳

Can anyone offer help parsing the Midrashim of ר׳ חנינא from בר׳ ל״ג ב? He seems to quote himself in third person a couple of times: ״ואמר ר׳ חנינא הכל...והא אמר ר׳ חנינא משום ר׳ שמעון בן יוחי אין ...
3
votes
0answers
115 views

A Mashal of HaShem as a crazy king and Moshe as His weak-kneed friend?

The Gemara (Ber. 32a) quotes R' El'azar that when HaShem wanted to destroy Bnei Yisrael and Moshe intervened, it is comparable to a king who beat his son terribly, and the king's friend was at his ...
11
votes
2answers
233 views

'Aliyah an Isur 'Aseh? Even today?

The Gemara (Bab. Ber. 24b*) quotes R' Yehudah as saying that anyone who leaves Bavel to go to Israel violates an Isur 'Aseh (a violation of the parameters of a positive commandment), because the Navi ...
1
vote
1answer
62 views

Was Tevi a slave at death or not?

The gemarah (bava kama 74b) indicates that Rebbi Gamliel's slave, Tevi was given his freedom after his master blinded him in one eye. However, the gemarah elsewhere (Brachos 16b) indicates that Rebbi ...
5
votes
1answer
115 views

Who established the Shema?

The Gemara in Berachos 12b says "They sought to establish [various passages] in the Shema" and "they establish[ed] the passage of tzitzis in the Shema" (Artscroll trans.) I had thought that the ...
2
votes
1answer
164 views

Ma'ariv is obligatory?

Berachoth (4b) states conclusively that Ma'ariv is compulsory (לאפוקי ממאן דאמר ... רשות; קמ״ל דחובה). But one of the accepted premises when comparing Ma'ariv to other Tefilloth is that Ma'ariv is ...
3
votes
1answer
166 views

Why don't translations of Tehilim 119 translate נשף like the Gemara?

The Gemara on Berachos 3b asserts that נשף can mean either "dawn" or "evening", and cites Tehilim 119:147 as an instance of "evening". However, every translation I have seen of this verse - the ...
3
votes
1answer
68 views

Three reasons not to enter ruins (Berachoth 3a)

In Berachoth (3a) a Beraitha states that there are 3 reasons not to enter ruins - that it is unseemly, that walls might collapse, and that unsavory characters might lie in wait and harm the person. ...
4
votes
1answer
108 views

Kohanim on first shift can't say Shema'?

The first Mishnah in Berachoth quotes R' Eli'ezer's opinion that the time for reciting Shema' in the evening extends only until the end of the first shift (the Kohanim would serve in the Beith ...
7
votes
2answers
154 views

Do you have to pay if you damage someone in order to stop them from sinning?

There is a story in Brachos where R' Ada bar Ahava ripped a Karbalta (a red non-tznius garment) off a woman, and then discovered that she was not Jewish. He then was fined for that act 400 zuz. He ...
6
votes
1answer
101 views

Why don't we say Hagomel after driving through a desert?

The Gemara says that four have to say Hagomel: One who went overseas One who went into a desert. One who was [deathly] ill. One who was in prison [on a capital crime]. Everyone (to the best of my ...
7
votes
1answer
242 views

How was Rabbi Yochanan allowed to walk with his son's bone?

It says in Brachos 5B that R' Yochanan used to show people his tenth son's bone (all of his children passed away, and he used to carry a bone of his tenth child). How was he allowed to not bury this ...
6
votes
1answer
308 views

Shimi Ben Geira was Shlomo's Teacher?

The Talmud (Berachot 8A) seems to indicate that Shimi Ben Geira was King Shlomo's teacher: ואמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא לעולם ידור אדם במקום רבו שכל זמן ששמעי בן גרא קיים לא נשא שלמה את בת ...
8
votes
1answer
183 views

Sharp sword on the throat

The Gemara says Berachot 10a אפי' חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים Even if a sharp sword is resting on one's thought he shouldn't hold back from (asking for) mercy." Why ...
5
votes
1answer
150 views

Was King David the head of the Sanhedrin?

It's widely assumed that Dovid HaMelech was the head of the Sanhedrin; see, for example, Kesef Mishneh in the beginning of Rambam's introduction to Yad HaChazaka. However, the Gemara in Berachos 4a ...