Mi Yodeya is a question and answer site for those who base their lives on Jewish law and tradition and anyone interested in learning more. Join them; it only takes a minute:

Sign up
Here's how it works:
  1. Anybody can ask a question
  2. Anybody can answer
  3. The best answers are voted up and rise to the top

Many times I have heard that a lady should not drink the wine from Havdalah as it will make her grow a beard.

If a lady drank from the Havdalah wine will she really grow a beard?

Is there a source for this?

If there is no source that a lady will grow a beard if she drinks the wine from Havdalah, then is there any source or reason that a lady should not drink from the Havdalah wine?

share|improve this question

The Shulhan Arukh 298:8 נשים חייבות בהבדלה כשם שחייבות בקידוש ויש מי שחולק: הגה על כן לא יבדילו לעצמן רק ישמעו הבדלה מן האנשים

Essentially the Maran Yosef Karo holds that women are Hayiv (obligated) and the Rama holds that they are not.

The Magen Avraham tries then to smooth over the differences:

לא יבדילו לעצמן - וב"ח כ' אפי' למ"ד שפטורות מ"מ יכולין להבדיל לעצמן כמו בשופר ולולב והמנהג שאפי' יש שם אנשים שיכולין לשמוע מפיהם מבדילין לעצמן עכ"ל ואפשר דדעת רמ"א במצוה שיש בה עשיה רשאין לעשות ולברך אבל בדבר שאין בה אלא הברכה כגון כאן אין רשאות ואפשר דמהאי טעמא לא נהגו לקדש הלבנה ועמ"ש סימן תכ"ו אבל ברא"ש פ"ק דקידושין משמע דכל ברכה שאין בה וצונו רשאים הנשים לומר ע"ש גבי הגדה ועסי' תקפ"ט ס"ו דאם כבר הבדילו האחרים אסור להבדיל לנשים ופשוט דרשאים לברך לעצמן על הבשמים ועל הכוס דברכת הנהנין הם והעיקר כדברי ב"ח: ‏

Essentially saying that the Rama only intended his psak for when men are there. The Mishna Berurah goes along the same lines.

Thus women are allowed m'ikar hadin to drink from the wine. Minhag HaMekubalim is for the wives to make Havdallah at home for themselves and their children, as the men hear havdallah in the yeshiva, and then remain after for several hours learning Kabbalah.(Adonneinu Ben Ish Hai pg. 12 discusses how Yeshivat HaMekubalim Beit El and Yeshivat HaMekubalim Nahar Shalom both have this minhag and currently study Da'at U'Tevunot of the Ben Ish Hai).

However there is a custom for women not to drink from the wine when a male has said havdallah, in Magen Avraham 298 S"K 4:

נהגו הנשים שלא לשתות מכוס הבדלה וע' הטעם בשל"ה, כ' בש"ל בה' קידוש כוס של הבדלה רגיל המבדיל לשתות כלו ואין משקה ממנו בני הבית:‏

His main source is the Shla"h Masecta Shabbat Torah Or (while overall it is pretty Kabbalistic I will bolden the part that deals directly with the issue):

מבדיל בין קודש לחול וכו'. ותקנו בכאן ארבע הבדלות, כנגד ארבע קליפות שסביב האצילות, והם 'רוח סערה... ענן גדול, ואש מתלקחת, ונגה לו סביב' (יחזקאל א, ד). ואלה הם סוד עשרה כתרים תחתונים הנקראים קליפות ליודעי חן. ואלה הקליפות הם מחיצה בין ישראל לאביהם שבשמים כשגורמים העוונות, ועל זה כתוב (ישעיה נט, ב) 'כי אם עונתיכם היו מבדילים' וגו'. ושכינה מתלבשת בהם בימות החול, לקיים (תהלים קג, יט) 'ומלכותו בכל משלה', ולקיים (שם מז, ט) 'מלך אלהים על גוים'. והוא סוד 'בכל צרתם לו צר' (ישעיה סג, ט). וכתיב (תהלים צא, טו) 'עמו אנכי בצרה', בסוד גלו למצרים שכינה עמהם וכו' (מגילה כט א), והוא בשביל לשמור את בניו, והם כמשל הגרזן ביד החוצב, והם הרע שבעץ הדעת, והדברים עתיקים. ודע, כי בשבתות וימים טובים מתלבש הקדוש ברוך הוא בפאת הטוב שבעץ הדעת, והם סוד בגדי קודש. ובמוצאי שבת מתפשט מהם, ומתלבש בקליפות הנזכרות להנהיג העולם. ולפי שהלבושים של שבת הם כדרך בריאה ויכולים להתערב בהם אלה הקליפות, תקנו לנו להבדיל במוצאי שבת. וזה סוד כלאים ושעטנז, והמערבם, עליו הכתוב אומר (במדבר יט, כ) 'כי את מקדש ה' טמא'. אבל המאורות העליונים שהם בדרך האצילות, אין שום טומאה נוגעת שם ולא מתערבת עמהם. וזהו סוד ההבדלה, המבדיל בין קודש לחול, המאורות העליונים בגדי קודש, והתחתונים חול, ובין אור לחושך סוד המאורות העליונים שהם האור הנעלם, והחושך שהם הקליפות. ובין ישראל לעמים, ישראל נטלו נוף האילן מקום קדוש, והגוים טמאים דבוקים במקום טמא, והם הקליפות הנזכרות, וצריך להבדיל ביניהם, ובין יום השביעי שהוא קודש לששת ימי המעשה הנזכרים שהם חול, והמבדיל ביניהם הוא העושה הטוב בעיני השם, עכ"ל (תולעת יעקב). עוד כתב (תולעת יעקב, סוד מוצאי שבת, אות כ"ב) וזה לשונו: וכבר ידעת מה שאמרו רבותינו ז"ל (ברכות מ א) בסוד העץ שחטא בו אדם הראשון, גפן היתה. ואמרו (בראשית רבה פי"ט ס"ה) מלמד שסחטה ענבים ונתנה לו, והם 'סורי הגפן נכריה' (ירמיה ב, כא), 'קבעת כוס התרעלה' (ישעיה נא, יז), כוס חמתו. וכנגד זה בא לאשה דם נדות, סוד הזוהמה שהטיל הנחש בחוה (שבת קמו א). ולפי שנתכוונה להבד(י)ל מאדם על ידי היין, אין הנשים טועמות יין של הבדלה. ועתיד [כבוד] הקדוש ברוך הוא להתפשט מן הקליפה ולהראות לישראל פנים בפנים בלי שום מחיצה, כענין שכתוב (שם ל, כ) 'ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך ראות את מוריך', וזה יהיה בזמן שיתקיים מה שכתוב (שם כה, ח) 'בלע המות', וכתיב (שם כד, כג) 'וחפרה הלבנה ובושה החמה', (סוד השר הידוע ובת זוגו), ואז יתקיים בשני הדודים 'והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום חבש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא' (שם ל, כו), עכ"ל (תולעת יעקב).ל, כו), עכ"ל (תולעת יעקב). ‏

Here is my rough translation of the key piece:

The vine was the secret of the tree with which Adam HaRishon sinned. As it is said (Bereshit Rabba) “That she squeezed grapes and gave them to him, and they are degenerate shoots of a foreign vine (Yeremiyahu 2:21) “the dregs of the cup of reeling” (Yeshyahu 51:17) And corresponding to this comes to the woman blood Niddah, the secret of the serpent came upon Eve he injected a lust into her (Shabbat 146A). Since the intention is that it will be separated from the man by means of the wine, women do not tasted of the havdalah wine.

In short there is no source that a lady will grow a beard. However, there is a source for her not drinking from the Havdalla wine under the proper (or improper as the case may be) circumstances. Obviously if she makes havdallah for herself (as is a custom in many communities) she must drink from the wine. However, when she doesn't then it is better for her not to do so.

share|improve this answer
    
the ialcut iosef brings that it is the custom to women not to drink the wine of havdala, if I remember correctly he doesn't makes a difference if a man does the havdala or not. of course if is is not possible for them to hear havdala from a man they should not refrain from doing it herselves since this is a custom and not a real prohibition. – Avraham Dec 27 '10 at 14:31
    
How can a woman make a bracha on wine and then not drink it? That would by definition be a brakha l'vetalla. – Rabbi Michael Tzadok Dec 27 '10 at 15:50

No. She will not grow a beard from drinking Havdalah wine. For an excellent article on this question and on whether she may drink from the wine read this article by Rabbi Zivotofsky in the latest volume of Hakirah (Volume 10). It will be available in full for free when the next volume ships out.

share|improve this answer

I think I once heard as follows (hope the details are correct): There are questions about whether a woman is obligated in the brachah of "Borei Meorei HaEish," and if not, her "Amein" after that brachah is considered an interruption after the brachah on the wine. It would thus be problematic for her to drink the wine without a new brachah. Since most people would not properly understand the particulars of this reasoning, there was just a blanket minhag that woman don't drink the havdalah wine. The beard thing was probably just an added "incentive" for those who might doubt minhagim, but would never mess with the spooky stuff. (That's my own theory, at least.)

share|improve this answer

I don't have a Shulchan Aruch by me but the Mogen Avraham writes that women should not say or drink havdala. Someone probably made a joke or pun about that and it became lore. (Personally, I think the Mogen Avraham wanted a woman to avoid the whole issue of saying a bracha on the NER (candle) of Havdala and he felt just simpler for women not to do havdala at all and just hear from a male. Similar to Dave below.)

share|improve this answer

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.