Mi Yodeya is a question and answer site for those who base their lives on Jewish law and tradition and anyone interested in learning more. Join them; it only takes a minute:

Sign up
Here's how it works:
  1. Anybody can ask a question
  2. Anybody can answer
  3. The best answers are voted up and rise to the top

"Yeshua Sar Ha-Panim" is mentioned in some machzorim in the following prayer between the shofar blasts on Rosh Hashanah:

יהי רצון מלפניך שתקיעת תשר"ת שאנחנו תוקעין תהא מרוקמת ביריעה על ידי הממונה (טרטיא"ל) כשם שקבלת על ידי אליהו ז"ל וישוע שר הפנים ושר מט"ט ותמלא עלינו ברחמים. ברוך אתה בעל הרחמים.

Does anyone know who this is referring to? I know from an article by Dr. Yehuda Liebes this is a reference to Yehoshua bin Nun. Are there further references/sources to this?

share|improve this question
    
Who else could it be? What other Yeshua was a leader who was defined by who he faced? (i.e. the moon to Moshe's sun) – avi Dec 18 '13 at 12:37
    
@avi, indeed, that's the reason I want sources evidencing it. – RenatoGrun Dec 21 '13 at 12:39

Saar Ha-Panim is Metatron, my source is Rabbi Yoel D. Bakst from Colorado. The Gaon of Vilna mentions Metatron in Kol Hator.

edit:

http://www.yedidnefesh.com/kaballah/kol-hator/1.htm I think the phrase translated as "minister of the interior" is from the Hebrew phrase "Saar Ha-Panim". Kol Hator states that Metatron is Yosef.

edit2:

Here's a quote from Rabbi Bakst, who quotes Rav Hillel of Shklov in Kol Hator

The Twin Messiahs are the two pulsating currents of divine energy — din (or gevurah)/constriction and hesed/expansion — manifesting within the historical space-time of each and every generation. Although each messianic current is a distinct force field of energy that appears to repulse the other, it is the very tension they generate that, when channeled and directed, becomes the most powerful force for personal, national, and planetary change that has ever existed. Their paradoxical natures are continually present in every thought and action, and they are waiting to be channeled.

R. Hillel explains

  • A fundamental rule is that during the performance of every mitzvah and every tefilah, one should contemplate the unification [of the Trein M’shechin] and bind oneself to the "Two Armies of God" — [these being the two divine names] E-lohim Tzevaot (God of Armies) and Y-HVH Tzevaot (Lord of Armies), din (constriction) and hesed (expansion). One must [then] calculate the line of balance between their two numerical values — 499½ from the left side and 499½ from the right side.*

Each of the two messianic polarities has within itself a number of sub-currents that interact together in a cacophony of pulsating social, political, and religious events

to generate the ever-rising threshold of Formula 999. In a divinely orchestrated fashion they all act according to specific laws contained within the 156 Aspects of Mashiach ben Yoseph. It is they who make up the members of the Two Armies of God. In Kol HaTor's Messianic Conspiracy, they are the Appointed Agents of God.

R. Hillel writes

  • The thrice-woven cord of "Signs," "Designated Times," and "Appointed Agents" appears simultaneously in a three-pronged campaign. The "agents" react to the "signs" and thus accelerate the arrival of the "designated times." This is alluded to in the verse, "The blossoms have appeared in the land; the time of singing has arrived, and kol hator — the call of the turtledove — is heard in the land" (Song of Songs 2:12). "The blossoms have appeared" — these are the signs; "the time of singing has arrived" — these are the designated times; "the call of the turtledove is heard" — these are the appointed agents.*

These agents are vehicles for the different aspects, or mini-personalities which, like pieces in a puzzle, only when they are fit together constitute the totality of Mashiach ben Yoseph.43 They include, for example, names like Ephraim ben Yoseph, Shirya ben Dan,44 Eliyahu HaNavi (Elijah the Prophet), the archangels Gabriel, Sandalfon, and Metatron, Neriya, Menachem, Ezra and Nehemiah, Yehoshua ben Nun, Sasson and Simcha. (Sasson and Simcha are explained in Chapter 4, Metatron.)

There is, however, one all encompassing Mashiach ben Yoseph archetype that we must mention briefly. Initially it appears to confuse an already overly complex pantheon of messianic archetypes, yet it is precisely here where all the various aspects of Mashiach ben Yoseph come together. This is the climatic evolution of Formula 999 into the Great Thousand. This is the cosmic image of Moses our Teacher together with the Two Messiahs.

  • My words: So I guess I'm saying that Metatron and Yehoshua Ben Nun are both agents of the Messianic Redemption, and that some of those agents have aspects of the others in them. Hanoch became Metatron, if I'm not mistaken. Maybe Yehoshua Saar Ha-Panim refers to the Metatronic aspect of Yehoshua Ben Nun.
share|improve this answer
1  
Or Suriel, but what does this have to do with the question? – Shmuel Brin Dec 19 '13 at 2:15
    
Sorry if it's not what you're looking for, but all I know about the phrase Saar Ha-Panim is that it is Metatron. My knowledge of Torah is beginner-level. How would the question be explained to a beginner? I'm not Jewish I'm a ben Noah. – user4651 Dec 19 '13 at 6:06
    
How is this not an answer to the question? – avi Dec 19 '13 at 7:07
1  
@avi so there could be more than one. The question wasn't "Who's a Sar Panim", it's "who is Yehoshua a Sar Panim"? – Shmuel Brin Dec 19 '13 at 17:58
    
@ShmuelBrin I added what may be a better answer. – user4651 Dec 20 '13 at 5:56

The Artscroll Rosh Hashanah machzor translates the phrase as "Yeshua [the Kohen Gadol] minister of the Inner Chamber".

But the sefer יצחק ירנן here he discusses this name at length, and says that the name is not found in any ספרי קבלה, nor is it one of the seventy names of the שר הפנים. The closest name which is in the list is ישעיהו and from this the author concludes that a long time ago one of the censors changed the name in accordance with his beliefs, and could not be changed because of fear of the censor, and subsequent printings continued to print this error.

He concludes that one should not say the name at all rather than change it to a name it might have been, e.g. ישעיהו, since we cannot know for sure what the original name was.


Here is another discussion which I will quote in case the link becomes broken:

עוד בענין "צלמים בהיכל" מה שזיפו הנוצרים. ‏

הביא בספר "עלבונה של תורה" הנ"ל מ"שפ"ן הסופר", וז"ל, זיפו בתפלות שבין התקיעות והכניסו בין המלאכים הממונים על התקיעות את "ישוע" שר הפנים, והוא "ישוע" הנוצרי מלאך חדש שנתמנה על ידי אוהביו לשר הפנים. כן נדפס בסדורים ומחזורים כמעט בכל הדפוסים זה מאות בשנים. ‏

ומעשה שהיה שאחד מסוחרי הספרים בתימן קנה מדפוס ראם ספרים רבים ומתוכם גם סדור תפלה אחד לדעת נוסחתנו השונה הרבה מנוסחת התימנים. ויהי כי ראה הרב (החכם) שלהם את שם המלאך הנ"ל וישתומם ויחרד ויצעק אהה ! המדפסים ראם הציבו צלם בהיכל קודשנו ! נבלה נוראה עשו לנו להטעות לבבנו אל אל זר בשעה קדושה ורוממה כזו ! בשעה שכל לבבנו רוחנו ונשמתינו קדושות להפנות לבבנו ודעתו לאל זר ילוד אשה ? ‏ המדפיסים המסיתים האלה אשר הציבו את הצלם בהיכל תפלותינו הלא מינים הם וספריהם הנם ספרי מינים, ואסורים לכל ישראל, ויאמר להכריז איסור גמור על כל ספרי דפוסם כדין "ספר שכתבו מין ישראל", ויהי בשמעי את דבריו החריפים ותאחזני פלצות וחרדה גדולה, כל כל הוני ורכושי תקועים בספרי ראם, ואם יגזור עליהם להחרימם ואצא נקי מכל רכושי ואשאר אביון ! והרב הוא גדול מאד ליהודים, גאון בתורה ובקבלה וחסיד מפורסם, וכל היוצא מפיו ישמעו כל היהודים בתימן ואהיה בצרה גדולה ! ובצרתי לי קראתי לה' ויענני, כי נקרא אלינו פתאום חכם צדיק אחד מחכמי ירושלים לימי ראש השנה, וישמע את הדבר הזה ויעל בראשון לימי הזכרון אל הבימה וישבע בשם אלקי ישראל שכבר נדפסה לפנים בדפוסי אירופה קודם דפוס ראם הנוסחה הזאת ולא מיחו בהם חכמים, ודפוס ראם נקי. ויבטל הרב את האיסור אשר אסר מעל ספרי ראם, ואברכה את ה' אשר חלץ נפשי מצרה. ‏

אך צוני לשאול להמדפסים ראם אולי ידעו מתי ואיך יצא הזיוף הזה בקרב ישראל, אבל לא ידענו להשיב לו, אפס כי למען אז בערנו הצלם מספרינו. עכ"ל. ‏

ובמחזור "בית דין" (ליוורנו, תרי"ח) שהוצ"ל ר' אברהם חמוי (מחכמי אר"ץ) בעמוד קכ"ו כתב וז"ל, בתוכי ישתמומם לבי בראותי בסידור נהורא השלם ודרך חיים לאשכנזים וסידור קול יעקב ובשאר מחזורים ביהי רצון שבין התקיעות נמצצא שם בין שמות המלאכים משרתי עליון שם ישו"ע שר הפנים בלתי נודע המיסד תפלה הלזו איזה איש אשר נזרקה בו רוח מינות. ‏

ולמטה אכניס צילום שאר דבריו בטענתו שזה זיוף מחסידי שבתי צבי, ובסוף הספר המחזור הוסיף קונטרס שלם של שבעים השמות הידועים ממאלך הפנים והשם ויוש"ע הנ"ל אינו שם. ‏

share|improve this answer

I learned from Rabbi Moshe Aberbach, alav Hashalom, that Yesh Sar HaPanim was inserted to avoid mahzor censorship by anti-semetic Christian authorities who would think the Jews were tolerating an aspect of Christianity.

share|improve this answer

Likkutei Sichos 29 Hosafot (Note: there are some minor typos due to cutting and pasting from Hebrewbooks.Please c.f the original))

אין ענטפער אויף אייערע בריף און פראגען: פראגע א): אין יהי רצון וואס מ׳זאגט צווישען די תקיעות לויט אייניגע נוסחאות שטייט: ״וישוע שר הפנים״. מעז האט אייר געזאגט, אז דאס האט מען אריינגעגגבט דעם נאמען פון אותו האיש. ענטפער: וועגען דארוף איז שדן פיל געשריבען געווארען(טפר מנחת אלעזר - געדרוקט אין מונקאטש תרס״ב - חלק א, סימן ע״ה, און חלק ב׳ צום טוף. פפר קצה המטה - קליינווארדיין תרפ״ג. ספר עלבונה של תורה - ברלין תרפ״ט. זשורנאל נרות שבת - ירושלים, ערב ר״ה תש״ו). מעז איז געקומעז צום בעשלוס, אז עם דארף שטיין ״וישעיה - אדער וישעיהו - שר הפנים״ וואס דאס איז איינע פון מלאך מטטרון׳ס נעמען. אויסגעקליבן דעם נאמען ווייל ער באטרעפט 400 , אזוי פיל ווי ״אליהו הנביא זכור לטוב״ און אויך קר״ק(רמז אויף תק׳יעה תר׳ועה תק׳יעה). און אזוי האט מען אויך געפונען געדרוקט אין אלטע מחזורים וספרים. עס איז ווארשיינלין־ אז מיסיאנערען האבען אריינגעגנבט און משנה געווען רעם נאמען אויף ״וישוע״. באמערקונג: דער בעל התניא ווי אויר דער ווילנער גאון און נאד גדולי ישראל פםקענעז אז מ׳זאל רעם יהי רצון בכלל ניט זאגען. און אזוי איז אונזער מ נ ה ג . . . (ממכתב כ־ו תשרי. היתש־י)

share|improve this answer
2  
Can you provide a link to the original perhaps? Also, adding a translation or summary would help immensely. Without at least a summary, this is more of a comment than an answer. See meta.judaism.stackexchange.com/q/75/759 and meta.judaism.stackexchange.com/q/2187/759 – Double AA Aug 7 '15 at 20:31
    
Welcome to Mi Yodeya Avi! consider taking the following short tour to learn more about the site. – mevaqesh Aug 8 '15 at 0:22

This is possibly an allusion to none other than Jesus! (accordingly this was inserted by Christians and must obviously be omitted).

I believe this is the explanation of R. Yosef Stern in his Zecher Yehossef responsa (4: 210) and it is mentioned by R. Ovadiyah Yosef in his Yabia Omer (vol. 1 OC 36).

share|improve this answer

protected by Shmuel Brin Sep 13 '15 at 22:15

Thank you for your interest in this question. Because it has attracted low-quality or spam answers that had to be removed, posting an answer now requires 10 reputation on this site (the association bonus does not count).

Would you like to answer one of these unanswered questions instead?

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.